Spring naar content
Expertise

Cassatie

Nadat u of uw cliënt een uitspraak van het Hof heeft ontvangen, komt de vraag op of beroep in cassatie instellen zinvol is. Een zeer belangrijk beslismoment, omdat daarna een uitspraak onherroepelijk zal zijn.

De Hoge Raad heeft het laatste woord. Vaak wordt gedacht dat het voeren van een procedure bij de Hoge Raad zeer ingewikkeld is en een beroep in cassatie weinig kans van slagen heeft.

Onze ervaring is anders. In de afgelopen jaren heeft de Hoge Raad in een groot aantal van de door ons gevoerde cassatieprocedures het cassatieberoep gegrond verklaard. Ook hebben wij aan de basis gestaan van baanbrekende fiscale arresten, die van groot belang zijn gebleken voor de rechtseenheid en rechtsontwikkeling. Deze resultaten bereiken we doordat wij cassatiezaken laten behandelen door een vast team dat veel kennis en ervaring heeft met procedures bij de Hoge Raad.

Uiteraard moet een cassatie niet lichtvaardig worden ingesteld. Daarom beoordelen wij, voordat een cassatieprocedure wordt gestart, of er kansen in cassatie zijn. Dit kan door middel van een Quick Scan of een uitgebreid cassatieadvies. Hoe wij te werk gaan? Dat leggen wij u hieronder uit.

Our strength

Het voeren van een procedure bij de Belastingkamer van de Hoge Raad is complex en een vak apart. Bij de Hoge Raad zijn de spelregels anders dan bij het hof en de rechtbank. Toch zijn er ook veel mogelijkheden om bij de Hoge Raad een zaak te winnen. Een scherpe analyse van de hofuitspraak en creatief denken staan daarbij centraal.

Dit realiseren wij doordat cassatiezaken door een vast team worden aangepakt. Ons cassatieteam wordt aangestuurd door   . Zij zet de kennis en ervaring die zij heeft opgedaan als medewerker van het wetenschappelijk bureau van de Belastingkamer van de Hoge Raad graag voor u in. Ook heeft zij inmiddels ruime ervaring in het voeren van cassatieprocedures en de afwegingen die daarbij moeten worden gemaakt. De opgebouwde juridische kennis en ruime ervaring stellen ons ook in staat vooraf een realistische inschatting van de kansen in cassatie te maken.

Onze aanpak

Vaak is niet direct duidelijk of cassatieberoep kansrijk is. Om op een efficiënte manier tot een verantwoord oordeel te komen, hebben wij onze werkwijze in een aantal fasen verdeeld. Deze kunnen wij onafhankelijk van elkaar doorlopen. U kunt uiteraard ook gelijk voor de meest uitgebreide variant kiezen. Vooraf maken we duidelijke afspraken over wat u van ons kunt verwachten en wat de kosten zijn. Het uitgangspunt is maatwerk. Wij onderscheiden de volgende fasen:

1) Quick Scan

Bij het maken van een Quick Scan lezen we de hofuitspraak (zonder het achterliggende procesdossier) en beoordelen we de juridische constructie. Op basis daarvan geven wij u schriftelijk advies of wij op het eerste gezicht mogelijkheden tot het voeren van een cassatieprocedure zien. Op deze manier kan snel een eerste afweging worden gemaakt of een cassatieprocedure zinvol is.

2) Cassation advice

Een uitgebreid en grondig advies over de cassatiekansen vergt vaak meer dan alleen een studie van de hofuitspraak. Daarvoor moet het volledige procesdossier worden bestudeerd. Het hof kan in de uitspraak fouten hebben gemaakt door onvoldoende acht te slaan op hetgeen in de processtukken is gesteld. Er zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een motiveringsgebrek, wat zonder bestudering van het volledige procesdossier niet gesignaleerd kan worden.

Op basis van een integrale studie van het dossier in combinatie met een analyse van de regelgeving en de rechtspraak stellen we een schriftelijk cassatieadvies op. Daarin maken we duidelijk of wij serieuze mogelijkheden tot cassatie zien. Een positief advies vormt vervolgens de basis voor het instellen van het cassatieberoep. Met het cassatieadvies is een belangrijk deel van het voorwerk voor een cassatieprocedure verricht.

3) Cassation proceedings

Soms zijn kwesties dermate juridisch en principieel van aard, dat de fase van advisering kan worden overgeslagen en wij direct een aanvang kunnen maken met het voorbereiden van de gronden voor cassatie. Die resulteren dan in zogenaamde ‘cassatiemiddelen’, waarin precies de onjuiste of onbegrijpelijke onderdelen in de uitspraak van het hof worden aangevallen. Die middelen voorzien wij van een goed onderbouwde toelichting.

Na de indiening van het cassatieberoep zal de Staatssecretaris van Financiën reageren door middel van een verweerschrift. Vervolgens zullen wij beoordelen of dat verweer nog aanleiding is om nader te reageren. Dat is mogelijk door middel van een mondeling pleidooi, een schriftelijke toelichting (in feite een schriftelijk pleidooi) of een conclusie van repliek. Welke vorm wordt gekozen, is afhankelijk van de aard van de zaak en de inhoud van het verweerschrift. Ook hier bieden wij in fiscale cassatieprocedures een belangrijke meerwaarde: de wet bepaalt dat alleen een advocaat een zaak mondeling of schriftelijk mag toelichten bij de Hoge Raad.

Na de afronding van deze voorbereidende fase kan de advocaat-generaal (onafhankelijk adviseur van de Hoge Raad) een conclusie nemen, waarin hij adviseert over het cassatieberoep. Een dergelijke conclusie is doorgaans een met veel jurisprudentie en literatuur onderbouwd stuk. Wij hebben vervolgens nog de mogelijkheid om daarop – zij het binnen een korte termijn van veertien dagen – te reageren in een zogenoemde ‘Borgersbrief’.

What if the State Secretary files a cassation appeal?

Ook indien de staatssecretaris beroep in cassatie instelt, kunnen wij u uiteraard bijstaan in het voeren van een cassatieprocedure. Wij voeren dan verweer tegen de ingestelde middelen en beoordelen of incidenteel beroep in cassatie (eigen cassatie) dient te worden ingesteld.

Het ideale traject bij beroep in cassatie

Het is uiteraard afhankelijk van de zaak of het gehele traject, of een deel daarvan, wordt uitgevoerd. Indien wij cassatiekansen zien, kan immers ook direct de cassatieprocedure worden gevoerd. Het meest ideale traject hangt af van de zaak. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij u hierin als geen ander begeleiden.

If you have any questions about the options of conducting tax-related cassation proceedings, feel free to contact Angelique Perdaems.   .

 

Have you received a judgment from the Court of Appeal?

Digital litigation

Our strength

Our approach and methods

A quick scan

Cassation advice

Cassation proceedings

The ideal process

Contact our specialists

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Kennisartikelen over dit onderwerp

#294 Vestigingsplaats en navordering: casseren graag!

In deze Hertoghs Beschouwt staat het formele belastingrecht in de spotlights. Een uitspraak van Hof Den Haag[1] waarin…

Read more

Rechter mag onjuist standpunt over omkering bewijslast niet volgen – NLF 2022/1814

De Hoge Raad casseert op ambtshalve gronden de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. In deze procedure tegen een naheffingsaanslag…

Read more

Advies van vrienden en het EHRM aan de Belastingkamer

De afgelopen jaren heeft de Belastingkamer van de Hoge Raad een aantal nieuwe bevoegdheden gekregen. Wat voegen deze…

Read more

Belastingdienst moet zich houden aan spelregels vertrouwens- en verdedigingsbeginsel. Taxlive.nl

De beginselen van vertrouwen en verdediging zijn nog altijd springlevend in omzetbelastingzaken. De staatssecretaris van Financiën mag dan…

Read more

Cassatienieuws: beroep op schending eigendomsrecht biedt kansen

In het arrest van 5 november 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de heffing van kansspelbelasting inbreuk maakt…

Read more

Risicoselectie en verwerking persoonsgegevens; in uitzonderlijke gevallen gevolgen voor aanslag. Annotatie NLF 2021/2419

Voor de tweede keer in korte tijd geeft de Hoge Raad belangrijke rechtsoverwegingen ten overvloede over een formeelrechtelijk…

Read more

#294 Vestigingsplaats en navordering: casseren graag!

In deze Hertoghs Beschouwt staat het formele belastingrecht in de spotlights. Een uitspraak van Hof Den Haag[1] waarin…

Read more

Advies van vrienden en het EHRM aan de Belastingkamer

De afgelopen jaren heeft de Belastingkamer van de Hoge Raad een aantal nieuwe bevoegdheden gekregen. Wat voegen deze…

Read more

Belastingdienst moet zich houden aan spelregels vertrouwens- en verdedigingsbeginsel. Taxlive.nl

De beginselen van vertrouwen en verdediging zijn nog altijd springlevend in omzetbelastingzaken. De staatssecretaris van Financiën mag dan…

Read more

Cassatienieuws: beroep op schending eigendomsrecht biedt kansen

In het arrest van 5 november 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de heffing van kansspelbelasting inbreuk maakt…

Read more

Risicoselectie en verwerking persoonsgegevens; in uitzonderlijke gevallen gevolgen voor aanslag. Annotatie NLF 2021/2419

Voor de tweede keer in korte tijd geeft de Hoge Raad belangrijke rechtsoverwegingen ten overvloede over een formeelrechtelijk…

Read more

Cassatienieuws: verdedigings- en vertrouwensbeginsel in btw en douanezaken nog springlevend

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag twee belangrijke arresten gewezen. Ons cassatieteam voerde beide procedures. De arresten zien…

Read more