Skip to content
Expertise

Tax collection and audit after receiving COVID-19 financial support

DDo you have a dispute with the tax authorities about the amount of COVID-19 tax debts, the terms of the payment arrangement or the repayment term? Are you confronted with (premature) termination of the payment arrangement? Or are you being held liable for a tax debt? Then we will be happy to help you.

.

. . .

. .

Ondernemingen die minimaal een schuld hebben van € 10.000 en waarvoor de vijfjaarstermijn te kort is, maar naar verwachting wel levensvatbaar zijn, kunnen op verzoek  gebruikmaken van een eventueel extra uitstel tot zeven jaar om hun belastingen terug te betalen die door corona zijn veroorzaakt. De zwaarte van de motivering van het verzoek hangt af van de hoogte van de belastingschuld en wordt beoordeeld op noodzaak en haalbaarheid. Er mag geen sprake zijn van pre-coronaschulden waarvoor dwanginvorderingsmaatregelen zijn genomen tenzij voor deze schuld al uitstel is verleend.  Daarnaast is voor alle ondernemers op verzoek ook een eenmalige betaalpauze van maximaal 3 maanden en/of flexibiliteit ten aanzien van het maandbedrag mogelijk. In dat laatste geval mogen de maandelijkse aflossingen per kalenderkwartaal worden voldaan.

Aan de betalingsregeling (zowel voor de vijf als de zeven jaar) zijn vergaande voorwaarden verbonden, zoals het tijdig en juist indienen van aangiften en het tijdig betalen van lopende fiscale verplichtingen. Wij menen dat een fout in de aangifte niet mag leiden tot het intrekken van de betalingsregeling.

Ook bestaat onduidelijkheid over de precieze reikwijdte van de voorwaarden. Is het bijvoorbeeld toegestaan voor ondernemers om dividenden en/of bonussen uit te keren gedurende de vijf jaar dat de betalingsregeling loopt? Uit de laatste versie van het Besluit kan worden afgeleid dat dit kan. En in welke gevallen is sprake van het schaden van de “belangen van de Staat” waardoor de betalingsregeling wordt ingetrokken? Door deze onduidelijkheid is discussie mogelijk over wat de ondernemer wel en niet mag tijdens de betalingsregeling. ..

.

.

.

.

.

. ..

.

 

Invordering

.

.

.

Contact our specialists

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Mr. M. (Maaike) Coenen

Mr. C.A.M. (Carolien) Janssen

Knowledge articles on this topic (in Dutch)

Onjuiste rekenhulp voor coronabelastingschulden

Maaike Coenen en Angelique Perdaems ontdekten dat in de rekenhulp voor coronabelastingschulden op de website van de Belastingdienst…

Read more

#260 Corona & uitstel van betaling: ondernemers aan de ketting van de Belastingdienst

We mogen weer zonder mondkapje de deur uit en ook de Belastingdienst heeft de deuren weer geopend. Voor…

Read more

#224 Spijtoptant moet misbruik coronasteun straffeloos kunnen melden

Bij invoering van de coronasteunmaatregelen hield het kabinet rekening met een verhoogd risico op misbruik en oneigenlijk gebruik….

Read more