Skip to content
Expertise

Foreign assets and voluntary disclosure

Website under construction

 The voluntary disclosure scheme

Door de steeds verdergaande internationale informatie-uitwisseling beschikt de Belastingdienst over steeds meer gegevens over buitenlands vermogen. In de afgelopen jaren heeft de Belastingdienst informatie ontvangen van buitenlandse belastingdiensten, tipgevers, transactieverwerkers of via de media. Daarbij kunt u denken aan de eerder vermelde groepsverzoeken aan Zwitserland (over rekeninghouders bij de UBS, Credit Suisse, Julius Bär en BNP Paribas), het project debet- en creditcards, Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers en informatie van de IRS over American Express kaarthouders. Ook op basis van de FATCA en CRS zullen bankgegevens aan de Nederlandse fiscus worden verstrekt.

De Belastingdienst kan op basis van deze ontvangen informatie een vragenbrief sturen met daarin de mededeling dat de aangifte onjuist of onvolledig is, soms ook specifiek met de vermelding van de betreffende bank(rekening). Ook komt het steeds vaker voor dat een buitenlandse bankrekening is opgenomen in de vooraf ingevulde aangifte. In dergelijke gevallen is het zeer de vraag of u nog gebruik kunt maken van de inkeerregeling. De Belastingdienst moet zich niettemin bij het opvragen van informatie en het vaststellen van belastingaanslagen aan spelregels houden, zoals het evenredigheidsbeginsel, de voortvarendheidseis en de aanslagtermijnen. Ook de bewijslastverdeling speelt een belangrijke rol.

Establishment investigation

Als een vennootschap in het buitenland is gevestigd, dan kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat een Nederlandse belastingplichtige betrokken is bij deze vennootschap, bijvoorbeeld als UBO. Of stellen dat de vennootschap in Nederland is gevestigd. In het eerste geval zal worden onderzocht of het buitenlands vermogen van de vennootschap aan de belastingplichtige kan worden toegerekend. Soms stelt de Belastingdienst dat de Nederlandse belastingplichtige de feitelijke leiding geeft aan de buitenlandse vennootschap. Waar feitelijk leiding wordt gegeven, is doorgaans een belangrijke toets. Wij zien in deze onderzoeken, evenals in woonplaatsonderzoeken, dat veel feiten worden verzameld. Het is belangrijk de rechten van de belastingplichtige vennootschap en aandeelhouder te bewaken, zoals het recht op privacy en het verbod van een fishing expedition.

 Further restriction of voluntary disclosure scheme effective 1 January 2020

Niet alleen het buitenlands vermogen op een bankrekening in landen met een bankgeheim en buitenlandse ‘structuren’ met (offshore) vennootschappen, zoals bekend geworden uit de Panama Papers en de Paradise Papers, staan in de belangstelling van de Belastingdienst. Ook cryptovaluta (zoals bitcoin, litecoin, ripple en ethereum) hebben de aandacht getrokken, waardoor ook hier aandacht is voor de inkeerregeling. Cryptovaluta worden aangemerkt als ‘overige bezittingen’ in box 3. Ook resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 kan aan bod komen.

 Principles underlying penalty mitigation

The voluntary disclosure scheme is van toepassing als alsnog een juiste aangifte wordt gedaan, of als alsnog juiste en volledige inlichtingen worden verstrekt. Op deze manier kan een onjuiste aangifte worden hersteld. Inkeren is mogelijk totdat de belastingplichtige objectief gezien weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid van de aangifte bekend was of zou worden.

However, the tax authorities have formulated general principles in relation to the amount of the penalty, which apply to voluntary corrections. It’s important to be aware of the fact that these are general principles. The Tax Inspector has the discretionary power to (further) mitigate or increase the penalty in specific cases.

De gevolgen voor het inkeren van buitenlands box 3-vermogen blijven vooralsnog beperkt, omdat een overgangsregeling is opgenomen. Daarin is bepaald dat inkeer ten aanzien van het buitenlands box 3-vermogen wel mogelijk blijft voor aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn ingediend of ingediend hadden moeten worden.

Different percentage rates apply to undisclosed Box-2 income. In principle, voluntary disclosure in relation to tax returns filed before 1 January 2020 will result in mitigation of the penalty to 30%. In the event that a tax return with undisclosed Box-2 income is filed after 1 January 2020, the penalty will, in principle, be mitigated to 45%.

When mitigating the penalties' percentage rates upon voluntary disclosure, the tax authorities appear to apply transitional law of their own, in order to avoid any violations of the principle of legality.

 Cryptocurrencies

Cryptocurrencies, such as Bitcoin, Litecoin, Ripple and Ethereum, are currently the focus of the tax authorities' attention, following next in line after the foreign account in a country with banking secrecy, the foreign structure as is now known from the Panama Paper and the Paradise Papers. Since the tax authorities qualify such cryptocurrencies as ‘Other assets’ in Box 3, the voluntary disclosure scheme also applies to them. More information about cryptocurrencies can be found here.

Receipt of a letter containing questions from the tax authorities Voluntary disclosure is possible only before you know or should suspect that the tax authorities are or will become aware of your earlier incorrect or incomplete tax return concealing income or assets. When a taxpayer is already on the tax authorities' ‘radar’, it’s no longer possible to make voluntary corrections. Over the past years, the tax authorities have received information from foreign tax authorities, informants or transaction processors, or through the media, e.g. on the basis of group applications in respect of Switzerland (UBS/Credit Suisse), the debit and credit cards project, the Panama Papers, the Paradise Papers and information of the IRS regarding American Express card holders. Following the introduction of FATCA and CRS, over 50 countries will also regularly disclose bank data to the Dutch tax authorities.

Hulp nodig bij een procedure omtrent buitenlands vermogen?

Heeft u een brief over buitenlands vermogen van de Belastingdienst ontvangen? Of vraagt u zich af of het in uw situatie verstandig is om in te keren? Neem dan contact op met     Angelique Perdaems.

 

 The voluntary disclosure scheme
Establishment investigation
 Further restriction of voluntary disclosure scheme effective 1 January 2020
 Principles underlying penalty mitigation
 Cryptocurrencies

 

Contact our specialists

A.A. (Anke) Feenstra

A.J.C. (Angelique) Perdaems

Kennisartikelen over dit onderwerp

#151 De jacht op buitenlands vermogen anno 2020

Uit het Jaarplan 2020 dat eind november 2019 werd gepubliceerd, blijkt dat de jacht op buitenlands vermogen onverminderd…

Read more

Belastingplan 2020: aanscherping inkeerregeling en openbaarmaking medepleegboete

Gisteren is tijdens Prinsjesdag aangekondigd dat in het belastingplan 2020 een verdere aanscherping van de inkeerregeling is opgenomen….

Read more

De jacht op buitenlands vermogen, anno 2018. WFR 2019/7

Eind november 2017 verscheen het boek ‘De jacht op buitenlands vermogen’, waarin Anke Feenstra en Angelique Perdaems een…

Read more

De jacht op buitenlands vermogen in de Verenigde Staten – een update

In april 2017 werd bekend dat de Nederlandse Belastingdienst, in het kader van het onderzoek naar gebruik van debet-…

Read more

De jacht op buitenlands vermogen: FIOD heeft Caraïbisch gebied in het vizier

Volgens een recente melding op de website van de Belastingdienst / FIOD beschikt de FIOD over bankgegevens van…

Read more

De jacht op buitenlands vermogen treft nu ook Oostenrijk

Dit weekend verscheen in De Telegraaf een artikel waaruit blijkt dat de Oostenrijkse autoriteiten “spontaan” bankgegevens van in…

Read more

De jacht op buitenlands vermogen. Wolters Kluwer, serie Fiscaal Actueel

In de afgelopen jaren is de aanpak van grensoverschrijdende belastingontwijking en belastingontduiking hoog op de politieke agenda gezet….

Read more

Ontwikkelingen in de inkeerregeling. VFP 2021/86

Wanneer een belastingplichtige uiterlijk twee jaar nadat hij een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan of aangifte had…

Read more

De rechtsgeldigheid van een inkeermelding bij groepsverzoeken: terecht of onterecht een discussiepunt? TFB 2021, nr 4

Tot wanneer kan rechtsgeldig worden ingekeerd na een groepsverzoek? In de afgelopen jaren heeft de Belastingdienst aan meerdere…

Read more

#208 Van wit naar zwart of toch niet?

Over de strafvervolging van witwassen na een rechtsgeldige inkeer Dat het strafrecht meer een ‘optimum remedium’ is geworden…

Read more

#203 Objectieve beoordeling inkeermelding – Je gaat het pas zien als je het doorhebt

In 2014 vroeg de Belastingdienst voor het eerst informatie aan Zwitserland over een groep Nederlandse rekeninghouders van een…

Read more

#151 De jacht op buitenlands vermogen anno 2020

Uit het Jaarplan 2020 dat eind november 2019 werd gepubliceerd, blijkt dat de jacht op buitenlands vermogen onverminderd…

Read more