Skip to content

Cassatienieuws: beroep op schending eigendomsrecht biedt kansen

03 January 2022

In het arrest van 5 november 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de heffing van kansspelbelasting inbreuk maakt op het eigendomsrecht (artikel 1 EP bij het EVRM). De heffing vormt een individuele buitensporige last. Bijzonder is dat de rechter over de gehele periode rechtsherstel heeft geboden. Angelique Perdaems heeft dit arrest van de Hoge Raad geannoteerd in NTFR 2021/3975.

In artikel 1 Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is het recht op eigendom gewaarborgd. Belastingheffing maakt een inbreuk op dit eigendomsrecht. Die inbreuk is toegestaan mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In de jurisprudentie is een stappenplan ontwikkeld voor de toets of de inbreuk rechtvaardig is. Elke stap kent diverse vereisten waardoor het vaak moeilijk is om te beoordelen of een beroep op artikel 1 EP bij het EVRM kans maakt.

Zo moet een wettelijke grondslag aanwezig zijn en moet een rechtsgang mogelijk zijn (lawfulness-toets). Hieraan was bijvoorbeeld niet voldaan bij toepassing van de fierensmarge (binnen een bepaalde marge bestond geen rechtsingang tegen de vastgestelde WOZ-waarde). Ook moet de inbreuk een doelstelling van algemeen belang dienen. Als daaraan is voldaan dan moet de inbreuk zowel op regelniveau als op individueel niveau evenredig zijn. In box 3-procedures zien we regelmatig dat de rechter oordeelt dat de box 3-heffing een individuele buitensporige last is.

In deze procedure over de kansspelbelasting kwamen Hof en Hoge Raad tot het oordeel dat een individuele buitensporige last aanwezig is. Ook over de perioden waarop de procedure niet zag werd rechtsherstel geboden. Uit dit arrest blijkt dat een beroep op artikel 1 EP EVRM zeker niet kansloos is.

Wilt u van gedachten wisselen over de mogelijkheden in een procedure? Neem dan contact op met Angelique Perdaems.

Lees here haar noot in NTFR 2021/3975.

Gepubliceerd door onze specialist:

A.J.C. (Angelique) Perdaems