Skip to content

Navigeren door compliance en consequenties. Tijdschrift voor Tuchtrecht 2023-04

In het artikel voor het Tijdschrift Tuchtrecht besteden Anke Feenstra and Maaike Coenen aandacht aan de AML (anti-money laundering legislation), een belangrijk middel in de strijd tegen witwassen. Daarmee is de im­pact van deze wet op de praktijk van poort­wachters steeds omvangrijker en ingrijpender. Overtreding van de Wwft kan voor hen ernstige gevol­gen hebben. Strafrechte­lijke vervolging, (bestuurlijke) boetes, intrek­king van de vergunning én inzet van het tuchtrecht liggen in het verschiet. Voor welke aanpak ook wordt gekozen, de gevolgen op reputatiegebied zijn niet te onderschatten, zeker sinds bestuursrechtelijke sancties gepubliceerd worden door toezichthouders.

Het Bureau Financieel Toezicht en de deken van de Orde van Advocaten houden toezicht op de Wwft voor poortwachters met een wet­telijk geregeld tuchtrecht: notarissen, accoun­tants en advocaten. Er lijkt echter geen peil op te trekken of het BFT tuchtrechtelijk of be­stuursrechtelijk actie entameert. De deken gaf tot voor kort vooral de voorkeur aan tuchtrechtelijk handhaven.

Op zichzelf is het bestuursrechtelijk handha­ven van lichtere overtredingen in het kader van efficiëntie en het kunnen aanspreken van een kantoor in plaats van een individu goed te volgen. Hierbij vragen de auteurs zich af of de publicatie van bestuursrechtelijke sancties te rechtvaardigen valt als deze niet wor­den geanonimiseerd. In het tuchtrecht wor­den immers in de regel slechts maatregelen als schorsing en schrapping gepubliceerd. Daarom is het noodzakelijk dat de toezicht­houder terughoudend is met publicatie van namen van Wwft-instellingen. Naming and shaming kan onomkeerbare gevolgen hebben en in een rectificatie achteraf is het grote publiek vaak niet meer geïnteresseerd.

Voor de advocatuur en het notariaat ligt in de recente tuchtrechtspraak de nadruk nog op de toepassing van de Wwft en de vraag of de toezichthouder en/of individuele klagers hier­over kunnen klagen. Voor accountants is er geen recente tuchtrechtspraak van het BFT gepubliceerd, maar uit een recente uitspraak van een individuele klager blijken de dilemma’s waar een dienstverlener zich voor gesteld ziet. Dit gaat met name om de relatie tot de geheimhoudingsplicht, de meldplicht en het al dan niet kunnen voortzetten van werkzaamheden.

Lees het artikel in TT 2023-04: Navigeren door compliance en consequenties

Gepubliceerd door onze specialist:

A.A. (Anke) Feenstra

M. (Maaike) Coenen