Skip to content

Nieuw aanslagsysteem Direct Aanpassen: de fiscus de lusten, de burger de lasten. NTFR 2024/806

Op 25 maart presenteerde het Ministerie van Financiën een nieuw voorstel voor het herzien van het aanslagsysteem onder de titel Direct Aanpassen. Dit voorstel beoogt het herstellen van fouten te vereenvoudigen, maar heeft vooral negatieve gevolgen voor de rechtsbescherming van belastingplichtigen. Met name doordat herziening ten voordele drie jaar terug kan en ten nadele acht jaar.

Angelique Perdaems schreef een opinie over de voorgestelde wijzigingen in het aanslagsysteem in NTFR 2024/806: “Nieuw aanslagsysteem direct aanpassen: de fiscus de lusten, de burger de lasten”.

We geven u alvast een voorproefje uit het opiniestuk:

“Na het bestuderen van deze beleidsrichting krijg ik de indruk dat dit voorstel toch vooral voordelen voor de Belastingdienst biedt en dat de rechtsbescherming van de belastingplichtige erop achteruitgaat. Zo wordt voorgesteld de aanslagtermijn, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, te verlengen naar acht jaar. Terwijl de herzieningstermijn voor de belastingplichtige teruggaat naar drie jaar ten opzichte van de huidige termijn van vijf jaar voor ambtshalve vermindering.”

“Het voorstel komt er kort gezegd op neer dat een herzieningstermijn wordt gehanteerd van drie jaar na afloop van het belastingjaar. Elk verzoek dat de belastingplichtige doet nadat de aanslag is opgelegd, wordt gezien als een verzoek om herziening. Daarop wordt vervolgens door de inspecteur beslist. Als de inspecteur het verzoek niet volgt, dan beslist hij bij een voor bezwaar vatbare beschikking.”

“Procesvertraging is een punt van zorg, waarbij wordt geopperd om het overslaan van fases mogelijk te maken (prorogatie). In de huidige praktijk blijkt dat hier niet zomaar mee wordt ingestemd door de inspecteur. Als de belastingplichtige snel een oordeel van de rechter wenst over zijn standpunt, zou dat mijns inziens mogelijk moeten zijn zonder dat de inspecteur daarmee instemt.”

“In het voorstel voor het nieuwe aanslagsysteem staat dat beboeting voor een onjuiste initiële aangifte mogelijk blijft. Daarnaast wordt een verzoek tot herziening in het kader van bestuurlijke beboeting en strafrechtelijke vervolging gelijkgesteld aan aangifte doen. Daardoor kan voor zowel het opzettelijk als grofschuldig indienen van een onjuiste aangifte of een onjuist verzoek tot herziening een boete worden opgelegd of strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Ik vraag mij af hoe de samenhang tussen de initiële aangifte en het verzoek tot herziening voor de beboeting en bestraffing moet worden bezien. Eén van de twee zal immers onjuist zijn. “

Bent u benieuwd naar het volledige opiniestuk? Lees hier meer: NTFR 2024/806 – Nieuw aanslagsysteem direct aanpassen: de fiscus de lusten, de burger de lasten

Gepubliceerd door onze specialist:

A.J.C. (Angelique) Perdaems