Skip to content
Expertises

Boeteprocedure en Medeplegersboetes

Belastingaanslagen kunnen gepaard gaan met hoge boetes. Is er een boete aangekondigd of heeft u een boete opgelegd gekregen? Dan is het van belang vast te stellen om welk soort boete het gaat: een verzuimboete of een vergrijpboete. Ook kan sinds een aantal jaar een boete worden opgelegd aan onder meer de medepleger en de feitelijk leidinggever. Tegen een opgelegde boete moet tijdig bezwaar worden gemaakt.

Verzuimboetes

Voor het te laat of niet indienen van de aangifte (artikelen 67a en 67b AWR) of voor het te laat of niet betalen van de belasting (artikel 67c AWR) kan aan u een verzuimboete worden opgelegd. Het bedrag van de verzuimboetes is gemaximeerd rond de € 5.000.

Vergrijpboetes

Is de Belastingdienst van mening dat u grofschuldig of opzettelijk uw aangifte niet of te laat heeft ingediend (artikel 67d), de aanslag te laag is vastgesteld (artikel 67e AWR) of te weinig, geen dan wel te laat uw belasting heeft betaald (artikel 67f AWR), dan kan aan u daarvoor een vergrijpboete worden opgelegd. In geval van een vergrijpboete betreft het een ernstig fiscaal verwijt. De boetebedragen kunnen oplopen tot 100% van het nagevorderde of nageheven belastingbedrag. In geval van “zwart spaargeld” kunnen de boetes zelfs oplopen tot 300% van het nagevorderde belastingbedrag. Bij vergrijpboetes zijn de belangen dan ook fors.

Een boete wordt in het algemeen tegelijkertijd opgelegd met de navorderings- of naheffingsaanslag. De boeteprocedure wordt daarom meestal tegelijk met de bezwaar- of beroepsprocedure tegen de aanslag gevoerd.

Bewijsvoering

Desalniettemin kent het boeterecht zijn eigen regelgeving en is het sterk verwant aan het strafrecht. Dat is met name relevant ten aanzien van de bewijsvoering door de Belastingdienst. Dat ligt soms anders voor de aanslag en de boete. Zo kan onrechtmatig verkregen bewijs in boeteprocedures eerder worden uitgesloten dan in puur fiscale zaken. Daarnaast is het aan de Belastingdienst om te bewijzen dat sprake is geweest van opzet van de belastingplichtige op de verweten gedraging. De bewijsmotivering van de Belastingdienst dat sprake is van opzettelijk handelen van een belastingplichtige moet daarom zorgvuldig worden getoetst en waar nodig bestreden.

(Straftoemetings)verweer

Verder moet rekening worden gehouden met verweer tegen de hoogte van de boete (straftoemetingsverweer). De specifieke situatie van de belastingplichtige speelt daarbij een grote rol. Daarom pleiten wij voor de toepassing van de menselijke maat bij het vaststellen van de hoogte van de boete.

In boeteprocedures is het aldus essentieel om kennis te hebben van en ervaring te hebben met zowel het fiscale (proces)recht als het straf(proces)recht. Bovendien is een boete niet alleen vanwege het verwijt en de hoogte ervan vervelend, maar kan het u mogelijk ook belemmeren in uw carrière of maatschappelijke functies. Laat u in zo’n geval dan ook bijstaan door onze advocaten die het boeterecht tot in de puntjes kennen.

Medeplegersboete / deelnemersboete

Medio 2009 is de 4e tranche van de Awb in werking getreden. Sindsdien is het ook mogelijk om vergrijpboetes op te leggen aan medeplegers en feitelijk leidinggevers (artikel 5:1 Awb). In 2014 zijn de mogelijkheden om een boete op te leggen nog verder uitgebreid. Sindsdien kunnen ook boetes worden opgelegd aan doen plegers, uitlokkers of medeplichtigen (artikel 67o AWR). Deze deelnemingsvormen zijn overgenomen uit het strafrecht. Ook voor een procedure tegen een medeplegersboete geldt dus dat kennis van en ervaring met het strafrecht cruciaal is.

Wij hebben ervaring met procedures tegen boetes die zijn aangekondigd of daadwerkelijk zijn opgelegd aan adviseurs en accountants.

Door onze jarenlange ervaring met het strafrecht zijn we bedreven in de verdediging van “deelnemers”. Daardoor kunnen we u bovendien ook behoeden voor de valkuilen die uw werkzaamheden voor uw cliënt in dit geval met zich meebrengen, zoals een tegengesteld belang of het beroep op een pleitbaar standpunt.

Neem contact op met onze specialisten

Sorry, er konden geen items worden gevonden.

Kennis artikelen over dit onderwerp

#244 Verboden bewijs, boete foetsie

Het Bossche hof doet zo nu en dan prikkelende uitspraken. Ook nu weer. Het hof oordeelt over een…

Lees meer

#234 De adviseur als proefkonijn in boeterecht

De belastingkamer van de rechtbank Den Haag heeft korte metten gemaakt met een fiscale boete voor een belastingadviseur,…

Lees meer

#223 Medepleegboete: het slot op de deur is kapot

Een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland over een Malta-structuur was een nieuwe nederlaag van de Belastingdienst in…

Lees meer

#221 Inspecteur, krijg ik nu de cautie? Nee hoor, niet nodig.

Gesprekken met de inspecteur kunnen soms ongemakkelijke situaties opleveren. Zeker als de inspecteur zinspeelt op de onjuistheid van…

Lees meer

#216 Boete niet vermelden = niet opgelegd

Staat een boete niet op de boetebeschikking vermeld? Dan is deze boete niet opgelegd (!) De inspecteur dient…

Lees meer

Kiezen of delen? TBS&H 2021, nr 2

Overtredingen van de belastingwet kunnen zowel worden beboet als strafrechtelijk bestraft. Het una-viabeginsel voorkomt dat twee keer wordt…

Lees meer