Spring naar content
Expertises

Cassatieprocedure bij de Hoge Raad

Nadat u of uw cliënt een uitspraak van het Hof heeft ontvangen, komt de vraag op of beroep in cassatie instellen zinvol is. Vaak wordt gedacht dat het voeren van een procedure bij de Hoge Raad weinig kans van slagen heeft. Onze ervaring is echter anders. In de afgelopen jaren heeft de Hoge Raad in een groot aantal van de door ons gevoerde cassatieprocedures het cassatieberoep gegrond verklaard. Dat bereiken wij doordat wij cassatiezaken in een vast team aanpakken dat veel kennis en ervaring heeft met procedures bij de Hoge Raad. Ook beoordelen wij voordat een cassatieprocedure wordt gestart of er kansen in cassatie zijn. Dit kan aan de hand van een quick scan of een uitgebreid cassatieadvies.

Digitaal procederen

Als de hofuitspraak op of na 15 april 2020 wordt gedaan dan moet een bedrijf of de gemachtigde digitaal cassatie instellen. In de blog “Verplicht digitaal procederen in fiscale cassatie” leggen wij uit hoe dit werkt.

Hoe gaan wij te werk? Dat leggen wij u onderstaand uit.

Onze kracht

Het voeren van een procedure bij de Belastingkamer van de Hoge Raad is een vak apart. Bij de Hoge Raad zijn de spelregels anders dan bij het hof en de rechtbank. Toch zijn er ook veel mogelijkheden om bij de Hoge Raad een zaak te winnen. Een scherpe analyse van de hofuitspraak en creatief denken staan daarbij centraal. Dit realiseren wij doordat de cassatiezaken door een vast team worden aangepakt. Ons cassatieteam onder leiding van Angelique Perdaems heeft veel kennis en ervaring over de wijze waarop een procedure bij de Hoge Raad het beste kan worden aangepakt. De opgebouwde juridische kennis en ruime ervaring stellen ons in staat vooraf een realistische inschatting van de kansen in cassatie te maken.

Hoe gaan wij te werk?

Vaak is niet direct duidelijk of cassatieberoep kansrijk is. Om op een efficiënte manier tot een verantwoord oordeel te komen, hebben wij onze werkwijze in een aantal fasen verdeeld. Deze kunnen wij onafhankelijk van elkaar doorlopen; u kunt ook gelijk voor de meest uitgebreide variant kiezen. Vooraf maken wij duidelijke afspraken over wat u van ons kunt verwachten en wat de kosten zijn. Het uitgangspunt is uiteraard maatwerk. Wij onderscheiden de volgende fasen:

1) Quick scan

Bij het maken van een quick scan lezen wij de hofuitspraak (zonder het achterliggende procesdossier) en beoordelen de juridische constructie daarvan. Op basis daarvan geven wij u schriftelijk advies of wij op het eerste gezicht mogelijkheden tot het voeren van eencassatieprocedure zien.

2) Cassatieadvies

Een goed advies over de cassatiekansen vergt meer dan alleen een studie van de hofuitspraak. Daarvoor moet het volledige procesdossier worden bestudeerd. Het Hof kan bijvoorbeeld in de uitspraak fouten hebben gemaakt door onvoldoende acht te slaan op hetgeen in de processtukken is gesteld. Er zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een motiveringsgebrek, wat zonder bestudering van het volledige procesdossier niet gesignaleerd kan worden. Op basis van een integrale studie van het dossier in combinatie met een analyse van de regelgeving en de rechtspraak stellen wij een schriftelijk cassatieadvies op. Daarin maken wij duidelijk of wij serieuze mogelijkheden tot cassatie zien. Een positief advies vormt vervolgens de basis voor het instellen van het cassatieberoep.

3) De cassatieprocedure

Soms zijn kwesties dermate juridisch en principieel van aard, dat de fase van advisering kan worden overgeslagen en wij direct een aanvang kunnen maken met het voorbereiden van de gronden voor cassatie. Die resulteren dan in zogenaamde cassatiemiddelen waarin precies de onjuiste of onbegrijpelijke onderdelen in de uitspraak van het hof worden aangevallen. Die middelen voorzien wij van een goed onderbouwde toelichting.

Na de indiening van het cassatieberoep zal de Staatssecretaris van Financiën reageren door middel van een verweerschrift. Vervolgens zullen wij beoordelen of dat verweer nog aanleiding is om nader te reageren. Dat is mogelijk door middel van een mondeling pleidooi, een schriftelijke toelichting (in feite een schriftelijke pleidooi) of een conclusie van repliek. Welke vorm wordt gekozen, is afhankelijk van de aard van de zaak en de inhoud van het verweerschrift. Alleen een advocaat mag de zaak mondeling of schriftelijk toelichten bij de Hoge Raad, waarmee wij zeker meerwaarde kunnen bieden in een fiscale cassatieprocedure.

Na de afronding van deze voorbereidende fase kan de Advocaat-Generaal (een onafhankelijk adviseur van de Hoge Raad) een conclusie nemen waarin hij adviseert over het cassatieberoep. ’Een dergelijke conclusie is doorgaans een met veel jurisprudentie en literatuur onderbouwd stuk. Wij hebben vervolgens nog de mogelijkheid om daarop – zij het binnen een korte termijn van veertien dagen – te reageren in een zogenoemde borgersbrief.

Wat als de staatssecretaris beroep in cassatie instelt?
Ook indien de staatssecretaris beroep in cassatie instelt, kunnen wij u uiteraard bijstaan in het voeren van een cassatieprocedure. Wij voeren dan verweer tegen de ingestelde middelen en beoordelen of incidenteel beroep in cassatie dient te worden ingesteld.

Het ideale traject

Het is uiteraard afhankelijk van de zaak of het gehele traject of een deel daarvan wordt uitgevoerd. Indien wij cassatiekansen zien, kan immers ook direct de cassatieprocedure worden gevoerd. Het meest ideale traject zal afhankelijk zijn van de zaak.

Cassatiecursus

Als u wilt weten hoe een cassatieprocedure werkt of als u meer wilt weten over het lezen van arresten dan kunt u online-cursussen volgen. Voor PE-Academy heeft Angelique Perdaems twee digitale cassatiecursussen ontwikkeld. Deze zijn bij haar publicaties terug te vinden: cassatiecursus 1 en cassatiecursus 2.

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor het voeren van een fiscale cassatieprocedure? Neem dan contact op met Angelique Perdaems.

In een notendop

Een hofuitspraak ontvangen?

Digitaal procederen

Onze kracht

Hoe gaan wij te werk?

Quick scan

Cassatieadvies

De cassatieprocedure

Het ideale traject

Neem contact op met onze specialisten

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Kennis artikelen over dit onderwerp

Fiscaal strafrecht. DD 2012/87

In deze rubriek wordt aandacht geschonken aan recente jurisprudentie van de afgelopen periode. Allereerst wordt het recente arrest…

Lees meer

Hoge Raad en ‘redelijke termijn’: Straatsburg-proof? Vriendenbundel Draaicirkels van formeel belastingrecht

Het artikel is in 2009 verschenen in de bundel ‘Draaicircels van formeel belastingrecht’. Deze vriendenbundel is aangeboden aan…

Lees meer