Spring naar content
Expertises

Coronasteun: invordering en controle

Heeft u een geschil met de Belastingdienst over de hoogte van de coronabelastingschulden, de voorwaarden van de betalingsregeling of de aflossingstermijn? Wordt u aansprakelijk gesteld voor een belastingschuld of verdacht van fraude met coronasteunmaatregelen? Dan helpen wij u graag.

Betalingsregeling coronabelastingschulden

Tijdens de coronacrisis kwam de overheid tegemoet aan liquiditeitsproblemen van ondernemers door het verlenen van bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden, de coronasteun. Voor corona uitstel moest wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze zijn in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis opgenomen.

Per 1 oktober 2021 is het bijzonder uitstel van betaling vervallen en moeten ondernemers weer aan hun lopende fiscale verplichtingen voldoen. De ontvanger van de Belastingdienst stelt de ondernemer in de gelegenheid om de opgebouwde belastingschuld af te lossen met een speciale betalingsregeling. Vanaf 31 oktober 2022 moet de belastingschuld worden afgelost in 60 maandelijkse, gelijke termijnen en moet deze uiterlijk 1 oktober 2027 volledig zijn afbetaald. De eerste betaaltermijn is oktober 2022. Met de rekenmodule van de Belastingdienst kan het aflossingsschema in beeld worden gebracht. Zie ook onze blog.

Ondernemingen die minimaal een schuld hebben van € 10.000 en waarvoor de vijfjaarstermijn te kort is, maar naar verwachting wel levensvatbaar zijn, kunnen op verzoek  gebruikmaken van een eventueel extra corona uitstel tot zeven jaar om hun belastingen terug te betalen die door corona zijn veroorzaakt. De zwaarte van de motivering van het verzoek hangt af van de hoogte van de belastingschuld en wordt beoordeeld op noodzaak en haalbaarheid. Er mag geen sprake zijn van pre-coronaschulden waarvoor dwanginvorderingsmaatregelen zijn genomen, tenzij voor deze schuld al corona uitstel is verleend. Daarnaast is voor alle ondernemers op verzoek ook een eenmalige betaalpauze van maximaal 3 maanden en/of flexibiliteit ten aanzien van het maandbedrag mogelijk. In dat laatste geval mogen de maandelijkse aflossingen per kalenderkwartaal worden voldaan.

Aan de betalingsregeling (zowel voor de vijf als de zeven jaar) zijn vergaande voorwaarden verbonden, zoals het tijdig en juist indienen van aangiften en het tijdig betalen van lopende fiscale verplichtingen. Wij menen dat een fout in de aangifte niet mag leiden tot het intrekken van de betalingsregeling.

Ook bestaat onduidelijkheid over de precieze reikwijdte van de voorwaarden. Is het bijvoorbeeld toegestaan voor ondernemers om dividenden en/of bonussen uit te keren gedurende de vijf jaar dat de betalingsregeling loopt? Uit de laatste versie van het Besluit kan worden afgeleid dat dit kan. En in welke gevallen is sprake van het schaden van de “belangen van de Staat” waardoor de betalingsregeling wordt ingetrokken? Door deze onduidelijkheid is discussie mogelijk over wat de ondernemer wel en niet mag tijdens de betalingsregeling. Oplettendheid en een kritisch blik zijn daarom geboden (zie ook Hertoghs Beschouwt #260).

Beëindigen betalingsregeling coronaschulden

De ontvanger kan de betalingsregeling beëindigen als niet aan de voorwaarden wordt voldaan. De ontvanger moet in dat geval eerst contact opnemen met de ondernemer om na te gaan of een oplossing kan worden bereikt. Als geen oplossing wordt gevonden, dan kan de betalingsregeling worden ingetrokken. Tegen de beslissing om de betalingsregeling te beëindigen, kan binnen 10 dagen beroep worden ingesteld bij de directeur van de Belastingdienst.

Indien een dwangbevel wordt uitgevaardigd dan kan bij de civiele rechter in verzet worden gegaan.

Als de belastingschulden onbetaald blijven, kan de ontvanger derden, zoals bestuurders van de vennootschap of inleners, aansprakelijk stellen voor de onbetaalde belasting. Dat gaat ons inziens in deze situatie te ver. Er is immers door de overheid gekozen voor een ruimhartig uitstelbeleid.

Coronasteun maatregelen

Tijdens de coronacrisis heeft de overheid steunmaatregelen verleend, zoals de TVL, de NOW en de ‘Cozo’-regeling. Inmiddels wordt gecontroleerd of aan de voorwaarden voor het verkrijgen van deze coronasteun is voldaan. Het is te kort door de bocht om ondernemingen die zich hebben vergist in de omzetverliezen, of die door onduidelijke regelingen meer geld hebben gekregen dan waar zij achteraf recht op blijken te hebben, te bestempelen als fraudeurs. Bij een verdenking van fraude met coronasteunmaatregelen kunt u bij ons terecht (zie ook Hertoghs Beschouwt #224).

Heeft u vragen over de coronasteun, de betalingsregeling van coronaschulden en/of de coronasteunmaatregelen? Of heeft u andere vragen? Wij denken graag met u mee.

In een notendop

Invordering

Betalingsregeling coronabelastingschulden

Beëindigen betalingsregeling coronaschulden

Coronasteunmaatregelen

Neem contact op met onze specialisten

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Mr. M. (Maaike) Coenen

Kennisartikelen over dit onderwerp

#313 Coronafraude of fout?

Hoewel de coronapandemie gevoelsmatig al een hele tijd achter ons ligt, heeft het kabinet de adviezen per 10…

Lees meer

#300: Een onterecht steuntje in de rug: coronafraude?

We hebben de coronamaatregelen alweer een hele tijd achter ons gelaten. Maar de naweeën van die maatregelen zijn…

Lees meer

Onjuiste rekenhulp voor coronabelastingschulden

Maaike Coenen en Angelique Perdaems ontdekten dat in de rekenhulp voor coronabelastingschulden op de website van de Belastingdienst…

Lees meer

#260 Uitstel van betaling Belastingdienst & corona: ondernemers aan de ketting

We mogen weer zonder mondkapje de deur uit en ook de Belastingdienst heeft de deuren weer geopend. Voor…

Lees meer

#224 Spijtoptant moet misbruik coronasteun straffeloos kunnen melden

Bij invoering van de coronasteunmaatregelen hield het kabinet rekening met een verhoogd risico op misbruik en oneigenlijk gebruik….

Lees meer

Onjuiste rekenhulp voor coronabelastingschulden

Maaike Coenen en Angelique Perdaems ontdekten dat in de rekenhulp voor coronabelastingschulden op de website van de Belastingdienst…

Lees meer

#260 Uitstel van betaling Belastingdienst & corona: ondernemers aan de ketting

We mogen weer zonder mondkapje de deur uit en ook de Belastingdienst heeft de deuren weer geopend. Voor…

Lees meer

#224 Spijtoptant moet misbruik coronasteun straffeloos kunnen melden

Bij invoering van de coronasteunmaatregelen hield het kabinet rekening met een verhoogd risico op misbruik en oneigenlijk gebruik….

Lees meer