Skip to content
Expertises

Invordering en controle na coronasteun

Heeft u een geschil met de Belastingdienst over de hoogte van de coronabelastingschulden, de voorwaarden van de betalingsregeling of de aflossingstermijn? Wordt u aansprakelijk gesteld voor een belastingschuld of verdacht van fraude met coronasteunmaatregelen? Dan helpen wij u graag.

Betalingsregeling coronabelastingschulden

Tijdens de coronacrisis kwam de overheid tegemoet aan liquiditeitsproblemen van ondernemers door het verlenen van bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden. Voor uitstel moest wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze zijn in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis opgenomen.

Per 1 oktober 2021 is het bijzonder uitstel van betaling vervallen en moeten ondernemers weer aan hun lopende fiscale verplichtingen voldoen. De ontvanger van de Belastingdienst stelt de ondernemer in de gelegenheid om de opgebouwde belastingschuld af te lossen met een speciale betalingsregeling. Vanaf 31 oktober 2022 moet de belastingschuld worden afgelost in 60 maandelijkse, gelijke termijnen en moet deze uiterlijk 1 oktober 2027 volledig zijn afbetaald. De eerste betaaltermijn is oktober 2022. Met de rekenmodule van de Belastingdienst kan het aflossingsschema in beeld worden gebracht. Zie ook onze blog.

Ondernemers waarvoor de vijfjaarstermijn te kort is, kunnen op verzoek en na een lichte toets voor levensvatbaarheid onder voorwaarden gebruikmaken van een eventueel extra uitstel tot zeven jaar om hun belastingen terug te betalen die door corona zijn veroorzaakt. Ook is een incidentele betaalpauze en/of flexibiliteit ten aanzien van het maandbedrag mogelijk.

Aan de betalingsregeling zijn vergaande voorwaarden verbonden, zoals het tijdig en juist indienen van aangiften en het tijdig betalen van lopende fiscale verplichtingen. Wij menen dat een fout in de aangifte niet mag leiden tot het intrekken van de betalingsregeling.

Ook bestaat onduidelijkheid over de precieze reikwijdte van de voorwaarden. Is het bijvoorbeeld toegestaan voor ondernemers om dividenden en/of bonussen uit te keren gedurende de vijf jaar dat de betalingsregeling loopt? Uit de laatste versie van het Besluit kan worden afgeleid dat dit kan. En in welke gevallen is sprake van het schaden van de “belangen van de Staat” waardoor de betalingsregeling wordt ingetrokken? [CJ3] Door deze onduidelijkheid is discussie mogelijk over wat de ondernemer wel en niet mag tijdens de betalingsregeling. Oplettendheid en een kritisch blik zijn daarom geboden (zie ook Hertoghs Beschouwt #260).

Beëindigen betalingsregeling coronaschulden

De ontvanger kan de betalingsregeling beëindigen als niet aan de voorwaarden wordt voldaan. De ontvanger moet in dat geval eerst contact opnemen met de ondernemer om na te gaan of een oplossing kan worden bereikt. Als geen oplossing wordt gevonden, dan kan de betalingsregeling worden ingetrokken. Tegen de beslissing om de betalingsregeling te beëindigen, kan binnen 10 dagen beroep worden ingesteld bij de directeur van de Belastingdienst.

Indien een dwangbevel wordt uitgevaardigd dan kan bij de civiele rechter in verzet worden gegaan.

Als de belastingschulden onbetaald blijven, kan de ontvanger derden, zoals bestuurders van de vennootschap of inleners, aansprakelijk stellen voor de onbetaalde belasting. Dat gaat ons inziens in deze situatie te ver. Er is immers door de overheid gekozen voor een ruimhartig uitstelbeleid.

Coronasteunmaatregelen

Tijdens de coronacrisis heeft de overheid steunmaatregelen verleend, zoals de TVL, de NOW en de ‘Cozo’-regeling. Inmiddels wordt gecontroleerd of aan de voorwaarden voor het verkrijgen van deze steun is voldaan. Het is te kort door de bocht om ondernemingen die zich hebben vergist in de omzetverliezen, of die door onduidelijke regelingen meer geld hebben gekregen dan waar zij achteraf recht op blijken te hebben, te bestempelen als fraudeurs. Bij een verdenking van fraude met coronasteunmaatregelen kunt u bij ons terecht (zie ook Hertoghs Beschouwt #224).

Heeft u vragen over een van deze onderwerpen? Of heeft u andere vragen? Wij denken graag met u mee.

In een notendop

Invordering

Betalingsregeling coronabelastingschulden

Beëindigen betalingsregeling coronaschulden

Coronasteunmaatregelen

Gerelateerd

Neem contact op met onze specialisten

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Mr. M. (Maaike) Coenen

Mr. C.A.M. (Carolien) Janssen

Kennis artikelen over dit onderwerp

Onjuiste rekenhulp voor coronabelastingschulden

Maaike Coenen en Angelique Perdaems ontdekten dat in de rekenhulp voor coronabelastingschulden op de website van de Belastingdienst…

Lees meer

#260 Corona & uitstel van betaling: ondernemers aan de ketting van de Belastingdienst

We mogen weer zonder mondkapje de deur uit en ook de Belastingdienst heeft de deuren weer geopend. Voor…

Lees meer

#224 Spijtoptant moet misbruik coronasteun straffeloos kunnen melden

Bij invoering van de coronasteunmaatregelen hield het kabinet rekening met een verhoogd risico op misbruik en oneigenlijk gebruik….

Lees meer