Skip to content
Expertises

Economische delicten (Wwft en WED)

De Wwft

In de strijd tegen witwassen wordt steeds meer verwacht van diverse actoren. De Wwft stelt verschillende verplichtingen aan deze zogenaamde ‘poortwachters’. De meest bekende verplichtingen zijn het cliëntenonderzoek en de meldplicht. De ontwikkelingen op het gebied van de Wwft volgen elkaar in een rap tempo op.

De Wwft: de belangrijkste verplichtingen

Als zogenoemde ‘instelling’ voor de Wwft moet u voldoen aan de volgende verplichtingen:

 • Het uitvoeren van cliëntenonderzoek: Omdat de Wwft risk based is, is het afhankelijk van het risico van de cliënt hoe diepgaand het cliëntenonderzoek moet zijn. Kan het cliëntenonderzoek niet worden afgerond? Dan mag u geen zakelijke relatie aangaan of transactie verrichten.
 • Het melden van ongebruikelijke transacties: Een ongebruikelijke transactie moet worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit. Er geldt een tipping off verbod. Dat betekent dat u niet aan uw cliënt mag vertellen dat u een melding heeft gedaan. Om te beoordelen of een transactie ongebruikelijk is, heeft de wetgever indicatoren vastgesteld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen objectieve en subjectieve indicatoren. Voor elke instelling gelden verschillende indicatoren.
 • Het documenteren en bewaren van cliëntenonderzoek en meldingen.
 • Het in kaart brengen en up te date houden van risicofactoren ten aanzien van het type cliënt, product of land. Als uw onderneming een bepaalde omvang heeft, bent u ook verplicht een audit- en compliancefunctie in te stellen.
 • Het opleiden van werknemers, zodat zij in staat zijn op juiste wijze cliëntenonderzoek uit te voeren en transacties te beoordelen.

Wat is witwassen?

De Wwft heeft als doel witwassen te voorkomen. De vraag wanneer sprake is van witwassen is niet makkelijk te beantwoorden. Simpel gezegd is witwassen het verhullen of verbergen van de criminele herkomst van geld of andere voorwerpen. De Hoge Raad heeft in 2008 geoordeeld dat ook geld dat is verkregen/bespaard door belastingfraude kan worden witgewassen.

Beter teveel dan te weinig melden?

Wwft-instellingen zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden. In sommige gevallen is twijfel mogelijk over de vraag of een transactie ongebruikelijk is. Voordat u een standpunt inneemt, is nader onderzoek soms raadzaam. Indien u terecht tot een melding overgaat, dan kunt u niet civiel aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade en kunt u evenmin strafrechtelijk worden vervolgd. Toch is voorzichtigheid geboden. Onterecht melden staat niet alleen aan vrijwaring in de weg, ook schendt u daarmee mogelijk uw geheimhoudingsplicht jegens uw cliënt en de privacy-verplichtingen uit de AVG.

Geconfronteerd met een onderzoek, boete of strafvervolging?

Overtredingen van de Wwft kunnen worden beboet en strafrechtelijk worden vervolgd. Wij staan regelmatig instellingen bij die onder de Wwft vallen en die als verdachte zijn aangemerkt of met een bestuurlijke boete worden geconfronteerd. Ook geven onze specialisten cursussen en workshops op het gebied van de Wwft. Heeft de toezichthouder een boete opgelegd of loopt er een strafrechtelijk onderzoek? Neem dan contact met ons op!

De Wet op de economische delicten (WED)

Overtreding van de Wwft is strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. Deze wet is een kaderwet die een opsomming bevat van economische misdrijven en overtredingen. De meeste van deze economische delicten behoren niet tot onze specialisatie  op het gebied van fraude. Toch hebben onze advocaten ook de nodige ervaring met delicten die een fiscale of financiële fraude-achtergrond hebben of door de FIOD worden onderzocht, zoals overtredingen bij in- en uitvoer van strategische goederen, import van beschermde diersoorten of, zoals hiervoor genoemd, de Wwft of sanctiewetgeving. Als er raakvlakken zijn met onze andere expertises behandelen wij dus ook strafzaken die verband houden met delicten uit de WED.

In een notendop
 • Belangrijkste Wwft-verplichtingen:
  • Cliëntenonderzoek
  • Meldplicht
  • Documenteren
  • Risicomanagement
  • Opleiding
 • Witwassen
 • Civiel- en strafrechtelijke vrijwaring
 • Strafrechtelijke vervolging of bestuurlijke boete
 • WED

Neem contact op met onze specialisten

Mr. J.N. (Judith) de Boer

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. P.J. (Peter) van Hagen

Kennis artikelen over dit onderwerp

#227 Wwftenswaardigheden: relevante aspecten voor onze praktijk

In de afgelopen periode is het jaaroverzicht 2020 van FIU-Nederland  gepubliceerd. Daarnaast is een geüpdatete versie van de…

Lees meer

#218 Twee weten meer dan één

De toepassing van de verplichtingen van de Wwft in de praktijk blijft vragen oproepen. Op zich is nu…

Lees meer

#213 “Doet u aan witwassen? Nee… ik ben geen bankier!”

Tijdens het ABN AMRO Cabaret 2014 gaf toenmalig voorzitter Gerrit Zalm een openingsact als zijn ‘zuster’ Priscilla Zalm.[1]…

Lees meer

Kroniek ondernemingsstrafrecht. TBS&H 2021, nr 1

In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verschijnt halfjaarlijks een kroniek ondernemingsstrafrecht, met de laatste ontwikkelingen op…

Lees meer

#201 Het Openbaar Ministerie en de menselijke maat

De Toeslagenaffaire Sinds het rapport over de Toeslagenaffaire staat de menselijke maat weer prominent op de overheidsagenda. Eenieder…

Lees meer

#198 Lessen voor het BFT

In de praktijk merken wij regelmatig dat fiscalisten en accountants bezoek krijgen van het Bureau Financieel Toezicht (hierna:…

Lees meer