Spring naar content
Expertises

Fiscale boete & medeplegersboete

Belastingaanslagen kunnen gepaard gaan met hoge boetes. Is er een boete aangekondigd of heeft u een boete opgelegd gekregen? Dan is het van belang vast te stellen om welk soort boete het gaat: een verzuimboete of een vergrijpboete. Ook kan sinds een aantal jaar een boete worden opgelegd aan onder meer de medepleger en de feitelijk leidinggever. Tegen een opgelegde boete moet tijdig bezwaar worden gemaakt.

Verzuimboetes

Voor het te laat of niet indienen van de aangifte (artikelen 67a en 67b AWR) of voor het te laat of niet betalen van de belasting (artikel 67c AWR) kan aan u een verzuimboete worden opgelegd. Het bedrag van de verzuimboetes is gemaximeerd rond de € 5.000.

Vergrijpboetes

Is de Belastingdienst van mening dat u grofschuldig of opzettelijk uw aangifte niet of te laat heeft ingediend (artikel 67d), de aanslag te laag is vastgesteld (artikel 67e AWR) of te weinig, geen dan wel te laat uw belasting heeft betaald (artikel 67f AWR), dan kan aan u daarvoor een vergrijpboete worden opgelegd. In geval van een vergrijpboete betreft het een ernstig fiscaal verwijt. De boetebedragen kunnen oplopen tot 100% van het nagevorderde of nageheven belastingbedrag. In geval van “zwart spaargeld” kunnen de boetes zelfs oplopen tot 300% van het nagevorderde belastingbedrag. Bij vergrijpboetes zijn de belangen dan ook fors.

Een boete wordt in het algemeen tegelijkertijd opgelegd met de navorderings- of naheffingsaanslag. De boeteprocedure wordt daarom meestal tegelijk met de bezwaar- of beroepsprocedure tegen de aanslag gevoerd.

Bewijsvoering

Desalniettemin kent het boeterecht zijn eigen regelgeving en is het sterk verwant aan het strafrecht. Dat is met name relevant ten aanzien van de bewijsvoering door de Belastingdienst. Dat ligt soms anders voor de aanslag en de boete. Zo kan onrechtmatig verkregen bewijs in boeteprocedures eerder worden uitgesloten dan in puur fiscale zaken. Daarnaast is het aan de Belastingdienst om te bewijzen dat sprake is geweest van opzet van de belastingplichtige op de verweten gedraging. De bewijsmotivering van de Belastingdienst dat sprake is van opzettelijk handelen van een belastingplichtige moet daarom zorgvuldig worden getoetst en waar nodig bestreden.

(Straftoemetings)verweer

Verder moet rekening worden gehouden met verweer tegen de hoogte van de boete (straftoemetingsverweer). De specifieke situatie van de belastingplichtige speelt daarbij een grote rol. Daarom pleiten wij voor de toepassing van de menselijke maat bij het vaststellen van de hoogte van de boete.

In boeteprocedures is het aldus essentieel om kennis te hebben van en ervaring te hebben met zowel het fiscale (proces)recht als het straf(proces)recht. Bovendien is een boete niet alleen vanwege het verwijt en de hoogte ervan vervelend, maar kan het u mogelijk ook belemmeren in uw carrière of maatschappelijke functies. Laat u in zo’n geval dan ook bijstaan door onze advocaten die het boeterecht tot in de puntjes kennen.

Medeplegersboete / deelnemersboete

Medio 2009 is de 4e tranche van de Awb in werking getreden. Sindsdien is het ook mogelijk om vergrijpboetes op te leggen aan medeplegers en feitelijk leidinggevers (artikel 5:1 Awb). In 2014 zijn de mogelijkheden om een boete op te leggen nog verder uitgebreid. Sindsdien kunnen ook boetes worden opgelegd aan doen plegers, uitlokkers of medeplichtigen (artikel 67o AWR). Deze deelnemingsvormen zijn overgenomen uit het strafrecht. Ook voor een procedure tegen een medeplegersboete geldt dus dat kennis van en ervaring met het strafrecht cruciaal is.

Wij hebben ervaring met procedures tegen boetes die zijn aangekondigd of daadwerkelijk zijn opgelegd aan adviseurs en accountants.

Door onze jarenlange ervaring met het strafrecht zijn we bedreven in de verdediging van “deelnemers”. Daardoor kunnen we u bovendien ook behoeden voor de valkuilen die uw werkzaamheden voor uw cliënt in dit geval met zich meebrengen, zoals een tegengesteld belang of het beroep op een pleitbaar standpunt.

In een notendop

Belastingaanslag

Boetes

Neem contact op met onze specialisten

Mr. P.J. (Peter) van Hagen

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

Kennisartikelen over dit onderwerp

Geen sprake van schending nemo-teneturbeginsel – NLF 2022/2127

Niemand kan worden gedwongen aan zijn eigen veroordeling mee te werken (nemo-teneturbeginsel). Daarentegen is de belastingplichtige verplicht informatie…

Lees meer

Medeplegers aan de schandpaal. TFB 2019/33

Tijdens Prinsjesdag is het wetsvoorstel ‘Openbaarmaking medepleegboetes’ gepresenteerd als onderdeel van Overige fiscale maatregelen 2020. Het wetsvoorstel maakt…

Lees meer

Straf- en boeterechtelijke aansprakelijkheid van dementerende (verdachte) belastingplichtigen. WFR 2018/44

In de fiscale praktijk worden geregeld boetes opgelegd aan dementerende belastingplichtigen. Dementie kan de geestelijke capaciteiten van een…

Lees meer

De (dunne?) scheidslijn tussen onzorgvuldigheid en voorwaardelijk opzet. TvS&O 2017, nr 4

Opzet is niet zelden een delictsbestanddeel in fiscale straf- en boetebepalingen. De invulling van het opzetbegrip is daarmee…

Lees meer

#212 Een schuld is soms geen schuld meer en daaraan hoef je geen (grove) schuld te hebben

De rekening-courant tussen de aandeelhouder en zijn B.V. leidt vaak tot discussies met de Belastingdienst. In een recente…

Lees meer

#211 Omkering van bewijslast bij boetegrondslag is de omgekeerde wereld

In het fiscale procesrecht geldt de hoofdregel ‘wie stelt, die bewijst’. Als de inspecteur wil afwijken van de…

Lees meer

Deskundig adviseur ingeschakeld dan geen boete? NLFW 2021/4

De belastingplichtige aan wie een boete is opgelegd, kan diverse boeteverweren voeren. Als een deskundig adviseur is ingeschakeld,…

Lees meer

#201 Het Openbaar Ministerie en de menselijke maat

De Toeslagenaffaire Sinds het rapport over de Toeslagenaffaire staat de menselijke maat weer prominent op de overheidsagenda. Eenieder…

Lees meer

Gezocht: grensoverschrijdende constructies! TBS&H 2020, nr 2

Niemand zal het zijn ontgaan dat fiscale en financiële dienstverleners onder een vergrootglas liggen. Ook voor 2020 geeft…

Lees meer

#159 Rechtsongelijkheid voor de adviseur bij de medeplegersboete

Het nakomen van fiscale verplichtingen is een verantwoordelijkheid die vooraleerst bij de belastingplichtige ligt. Door verschillende wijzigingen in…

Lees meer