Skip to content
Expertises

Informatiebeschikking

Op grond van de AWR (artikel 47 e.v.) heeft de Belastingdienst vergaande bevoegdheden tot het vorderen van informatie en gegevens en de inzage van bescheiden. Deze bevoegdheden kunnen in rechte (op laste van een – civiele – dwangsom) worden afgedwongen. Het niet voldoen aan de wettelijke informatieverplichting kan ingrijpende gevolgen hebben. Zo kan de bewijslast in een fiscale procedure worden omgekeerd en verzwaard (artikel 27e en 52a AWR) of een fiscaal strafrechtelijk onderzoek worden gestart.

Tot 2011 kon de rechtmatigheid van een informatieverzoek van de Belastingdienst niet worden getoetst door de fiscale rechter en kon daartegen dan ook geen bezwaar worden gemaakt. Per medio 2011 is dit wel mogelijk door de invoering van de informatiebeschikking.

Wanneer u de informatieverzoeken van de Belastingdienst te ver vindt gaan, kunt u weigeren daaraan te voldoen. Indien de fiscus aan die weigering gevolgen wil verbinden door omkering van de bewijslast, dan moet hij eerst een informatiebeschikking afgeven. Die beschikking biedt vervolgens de toegang tot de belastingrechter om het informatieverzoek te toetsen. Op die manier kan duidelijkheid worden verkregen over de rechtmatigheid en de reikwijdte van een informatieverzoek voordat een aanslag wordt vastgesteld.

De informatiebeschikkingsprocedure is een aparte procedure en kan als zodanig onderdeel zijn van een meer omvangrijke fiscale controle of fiscale procedure. Ook het procederen tegen een informatiebeschikking is specialistenwerk waarmee wij geruime ervaring hebben opgedaan.

Let wel, naast de informatiebeschikking heeft de fiscus ook nog altijd de mogelijkheid om informatie af te dwingen via een civiele (kort geding) procedure. Ook in het voeren van dit soort procedures zijn wij bedreven.

Wij verwijzen u in dit kader onder meer naar de fed brochure “De informatiebeschikking”, geschreven door onze kantoorgenoot Roel Kerckhoffs en oud-kantoorgenote Gabriëlla Ulrich. Daarin doen zij alle ins en outs van dit betrekkelijk nieuwe fenomeen uit de doeken. Voor de fiscale praktijk een complete en prikkelende vraagbaak. De brochure levert geen maatwerk ten aanzien van vraagstukken in uw specifieke procedure. Maar daarvoor kunt u uiteraard terecht bij ons team.

In een notendop

Artikel 47 AWR e.v.

Belastingdienst

Vorderen van informatie

Wettelijke informatieverplichting

Fiscale procedure

Fiscaal strafrechtelijk onderzoek

Kennis artikelen over dit onderwerp

Feenstra-Hertoghs-ifacahier_2015_netherlands-IFA

Dutch taxpayers are affected by tax law in various ways. The most direct forms are taxation, tax collection…

Lees meer

Annotatie over verschoningsrecht, cautie en informatiebeschikking

De Hoge Raad heeft op 21 mei 2021 een belangrijk arrest gewezen voor het fiscale procesrecht. De FIOD…

Lees meer

Feenstra Delikt Delinkwent fiscaal strafrecht nemo tenetur carrousselfraude

In deze aflevering wordt een tweetal arresten van de Hoge Raad besproken. In de vorige aflevering van deze…

Lees meer

Column: Keeping up appearances

Column: Keeping up appearances Mw. mr. A.A. Feenstra en mw. mr.drs. A.D.M. Roerink, BijzonderStrafrecht.nl, 23 juli 2013 Schone…

Lees meer

Deponeren informatiebeschikking door inspecteur in brievenbus van belanghebbende vormt een rechtsgeldige bekendmaking. NTFR 2016/2998

Ten aanzien van belanghebbende, die een onderneming drijft, heeft de inspecteur met dagtekening 13 maart 2013 een informatiebeschikking…

Lees meer

NLF 2020/0835 Art 52 AWR-verplichting geldt per objectieve onderneming

X (belanghebbende) exploiteert sinds 2001 een café-restaurant (hierna: Y) in het centrum van Z. In de jaren 2011…

Lees meer