Skip to content
Expertises

Informatiebeschikking

Op grond van de AWR (artikel 47 e.v.) heeft de Belastingdienst vergaande bevoegdheden tot het vorderen van informatie en gegevens en de inzage van bescheiden. Deze bevoegdheden kunnen in rechte (op laste van een – civiele – dwangsom) worden afgedwongen. Het niet voldoen aan de wettelijke informatieverplichting kan ingrijpende gevolgen hebben. Zo kan de bewijslast in een fiscale procedure worden omgekeerd en verzwaard (artikel 27e en 52a AWR) of een fiscaal strafrechtelijk onderzoek worden gestart.

Tot 2011 kon de rechtmatigheid van een informatieverzoek van de Belastingdienst niet worden getoetst door de fiscale rechter en kon daartegen dan ook geen bezwaar worden gemaakt. Per medio 2011 is dit wel mogelijk door de invoering van de informatiebeschikking.

Wanneer u de informatieverzoeken van de Belastingdienst te ver vindt gaan, kunt u weigeren daaraan te voldoen. Indien de fiscus aan die weigering gevolgen wil verbinden door omkering van de bewijslast, dan moet hij eerst een informatiebeschikking afgeven. Die beschikking biedt vervolgens de toegang tot de belastingrechter om het informatieverzoek te toetsen. Op die manier kan duidelijkheid worden verkregen over de rechtmatigheid en de reikwijdte van een informatieverzoek voordat een aanslag wordt vastgesteld.

De informatiebeschikkingsprocedure is een aparte procedure en kan als zodanig onderdeel zijn van een meer omvangrijke fiscale controle of fiscale procedure. Ook het procederen tegen een informatiebeschikking is specialistenwerk waarmee wij geruime ervaring hebben opgedaan.

Let wel, naast de informatiebeschikking heeft de fiscus ook nog altijd de mogelijkheid om informatie af te dwingen via een civiele (kort geding) procedure. Ook in het voeren van dit soort procedures zijn wij bedreven.

Wij verwijzen u in dit kader onder meer naar de fed brochure “De informatiebeschikking”, geschreven door onze kantoorgenoot Roel Kerckhoffs en oud-kantoorgenote Gabriëlla Ulrich. Daarin doen zij alle ins en outs van dit betrekkelijk nieuwe fenomeen uit de doeken. Voor de fiscale praktijk een complete en prikkelende vraagbaak. De brochure levert geen maatwerk ten aanzien van vraagstukken in uw specifieke procedure. Maar daarvoor kunt u uiteraard terecht bij ons team.

In een notendop

Artikel 47 AWR e.v.

Belastingdienst

Vorderen van informatie

Wettelijke informatieverplichting

Fiscale procedure

Fiscaal strafrechtelijk onderzoek

Kennis artikelen over dit onderwerp

De informatiebeschikking: rechtsbescherming of slechts een illusie?

De informatiebeschikking: rechtsbescherming of slechts een illusie? Mw. mr. A.M.E. Nuyens en mw. mr. G.H. Ulrich, Tijdschrift voor…

Lees meer

Het tweejarig bestaan van de informatiebeschikking; een feestje waard?

Het tweejarig bestaan van de informatiebeschikking; een feestje waard? mw. mr. A.M.E. Nuyens en mw. mr. G.H. Ulrich,…

Lees meer

‘Vertrouwen’ in de belastingplichtige: de actieve informatieverplichting

‘Vertrouwen’ in de belastingplichtige: de actieve informatieverplichting Mw. mr. A.M.E. Nuyens en mw. mr. G.H. Ulrich, Fiscaal Tijdschrift…

Lees meer

Belangenafweging voor geheimhouding ligt anders in procedure over informatiebeschikking. NTFR 2017/2411

Belangenafweging voor geheimhouding ligt anders in procedure over informatiebeschikking. NTFR 2017/2411   Een annotatie van mr. A. Wolkers…

Lees meer

Fiscaliteit en strafrecht in conflict. Advocatenblad 2017, nr 5

De rechter sprak zich recent uit over de vraag of een verdachte strafrechtelijk kan worden vervolgd als hij…

Lees meer

Ondanks vrijspraak in strafzaak is informatiebeschikking terecht. NTFR 2017/2801

Ondanks vrijspraak in strafzaak is informatiebeschikking terecht. NTFR 2017/2801 van 16-11-2017   Een annotatie van mr. A. Wolkers…

Lees meer