Spring naar content
Expertises

Informatiebeschikking

Op grond van de AWR (artikel 47 e.v.) heeft de Belastingdienst vergaande bevoegdheden tot het vorderen van informatie en gegevens en de inzage van bescheiden. Deze bevoegdheden kunnen in rechte (op laste van een – civiele – dwangsom) worden afgedwongen. Het niet voldoen aan de wettelijke informatieverplichting kan ingrijpende gevolgen hebben. Zo kan de bewijslast in een fiscale procedure worden omgekeerd en verzwaard (artikel 27e en 52a AWR) of een fiscaal strafrechtelijk onderzoek worden gestart.

Tot 2011 kon de rechtmatigheid van een informatieverzoek van de Belastingdienst niet worden getoetst door de fiscale rechter en kon daartegen dan ook geen bezwaar worden gemaakt. Per medio 2011 is dit wel mogelijk door de invoering van de informatiebeschikking.

Wanneer u de informatieverzoeken van de Belastingdienst te ver vindt gaan, kunt u weigeren daaraan te voldoen. Indien de fiscus aan die weigering gevolgen wil verbinden door omkering van de bewijslast, dan moet hij eerst een informatiebeschikking afgeven. Die beschikking biedt vervolgens de toegang tot de belastingrechter om het informatieverzoek te toetsen. Op die manier kan duidelijkheid worden verkregen over de rechtmatigheid en de reikwijdte van een informatieverzoek voordat een aanslag wordt vastgesteld.

De informatiebeschikkingsprocedure is een aparte procedure en kan als zodanig onderdeel zijn van een meer omvangrijke fiscale controle of fiscale procedure. Ook het procederen tegen een informatiebeschikking is specialistenwerk waarmee wij geruime ervaring hebben opgedaan.

Let wel, naast de informatiebeschikking heeft de fiscus ook nog altijd de mogelijkheid om informatie af te dwingen via een civiele (kort geding) procedure. Ook in het voeren van dit soort procedures zijn wij bedreven.

Wij verwijzen u in dit kader onder meer naar de fed brochure “De informatiebeschikking”, geschreven door onze oud-kantoorgenoten Roel Kerckhoffs en Gabriëlla Ulrich. Daarin doen zij alle ins en outs van dit betrekkelijk nieuwe fenomeen uit de doeken. Voor de fiscale praktijk een complete en prikkelende vraagbaak. De brochure levert geen maatwerk ten aanzien van vraagstukken in uw specifieke procedure. Maar daarvoor kunt u uiteraard terecht bij ons team.

In een notendop

Artikel 47 AWR e.v.

Belastingdienst

Vorderen van informatie

Wettelijke informatieverplichting

Fiscale procedure

Fiscaal strafrechtelijk onderzoek

Neem contact op met onze specialisten

Mr. P.J. (Peter) van Hagen

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Kennisartikelen over dit onderwerp

Sorry, we konden geen publicaties vinden. Probeer andere zoekterm(en).

Geen omkering als belanghebbende niet is uitgenodigd tot het doen van aangifte. Annotatie NTFR 2016/1685

Hof Den Haag (14 april 2015, nrs. 14/01482 en 14/01483, NTFR 2015/2068) heeft geoordeeld dat de bewijslast moet…

Lees meer

The practical protection of taxpayers’ fundamental rights. IFA cahier 2015

Dutch taxpayers are affected by tax law in various ways. The most direct forms are taxation, tax collection…

Lees meer

Fiscaal strafrecht. DD 2013/79

In deze aflevering wordt een tweetal arresten van de Hoge Raad besproken. In de vorige aflevering van deze…

Lees meer

Keeping up appearances. BijzonderStrafrecht.nl

Schone schijn staat centraal in deze column van Anke Feenstra en Dorien Roerink op BijzonderStrafrecht.nl. Zij bespreken het…

Lees meer

Fiscaal strafrecht. DD 2012/87

In deze rubriek wordt aandacht geschonken aan recente jurisprudentie van de afgelopen periode. Allereerst wordt het recente arrest…

Lees meer