Skip to content
Expertises

Inkeerprocedure en buitenlands vermogen

Heeft u in het verleden onjuiste belastingaangiften gedaan? De belastingwet voorziet in de mogelijkheid om daarvan in te keren en daardoor forse boetes en strafvervolging te voorkomen. Een inkeer lijkt gemakkelijk, maar is vaak een behoorlijk complexe aangelegenheid. Zo betekent inkeren niet alleen alsnog een juiste belastingaangifte doen. De inkeerder moet er ook op rekenen dat de inspecteur nog een aanzienlijke hoeveelheid aanvullende informatie wil hebben. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het bijstaan van belastingplichtigen in deze procedures.

De inkeerregeling

De inkeerregeling is van toepassing als een belastingplichtige spontaan en vrijwillig alsnog, schriftelijke en volledig, aangifte doet van niet aangegeven inkomen en vermogen of de volledige informatie daarover verstrekt. Bij inkeer binnen 2 jaar wordt geen boete opgelegd en voor de overige jaren wordt de inkeermelding gezien als een strafverminderende omstandigheid. Per 1 januari 2018 en 1 januari 2020 is de inkeerregeling echter aanzienlijk beperkt.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 geldt de inkeerregeling niet meer voor verbeteringen van het box 3-inkomen die zien op in het buitenland aangehouden vermogen. Dit komt er op neer dat de boetevrije periode van twee jaar vervalt en dat strafrechtelijke vervolging mogelijk is.

De gevolgen voor het inkeren van box 3-inkomen die zien op in het buitenland aangehouden vermogen blijven vooralsnog beperkt omdat een overgangsregeling is opgenomen. Daarin is bepaald dat inkeer ten aanzien van het buitenlands box 3-inkomen wel mogelijk blijft voor aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn ingediend, of ingediend hadden moeten worden.

Verdere beperking inkeerregeling per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 is de inkeerregeling verder ingeperkt. Inkeren is nu ook niet meer mogelijk voor box 2-inkomen en binnenlands box 3-inkomen. Dit betekent dat inkeren alleen nog mogelijk is voor box 1-inkomen en bijvoorbeeld de schenk- en erfbelasting.

Opmerkelijk is dat bij de wijziging per 1 januari 2020 niet in overgangsrecht is voorzien. Dit heeft tot gevolg dat strafrechtelijke vervolging mogelijk is voorzover de vrijwillige verbetering van de aangifte ziet op box 2-inkomen, binnenlands box 3-inkomen en buitenlands box 3-inkomen (vanaf 2018).

Op het niet opnemen van overgangsrecht is het nodige af te dingen. Alleen al omdat dit niet strookt met het overgangsrecht bij de inperking van de inkeerreling die in het jaar 2018 plaatsvond. Daarnaast kan worden betoogd dat dit in strijd is met het legaliteitsbeginsel en een ongelijke situatie veroorzaakt omdat voor buitenlands box 3-vermogen inkeer wel mogelijk is voor aangiften inkomstenbelasting die zien op de jaren vóór 2017.

Uitgangspunten boetematiging

Hoewel de inkeerregeling aanzienlijk is beperkt, blijft inkeren in alle gevallen een strafverminderende omstandigheid waarmee bij het bepalen van de boete en de keuze of het strafrecht wordt ingezet rekening wordt gehouden. Het wettelijke maximale boetepercentage is 300% voor verzwegen box 3-inkomen en 100% voor verzwegen box 2-inkomen. De boete wordt geheven over het na te vorderen bedrag aan inkomstenbelasting.

De Belastingdienst heeft echter met betrekking tot de hoogte van de boete algemene uitgangspunten geformuleerd die gelden bij een vrijwillige verbetering. Het is van belang te realiseren dat dit algemene uitgangspunten zijn. De inspecteur heeft een discretionaire bevoegdheid om in bepaalde gevallen de boete (verder) te matigen, dan wel te verhogen.

Ten aanzien van verzwegen box 3-inkomen voor aangiftes ingediend vóór 1 januari 2018 wordt de boete in beginsel gematigd tot 120%. Indien wordt ingekeerd voor verzwegen box 3-inkomen in aangiftes ingediend ná 1 januari 2018 wordt de boete in beginsel gematigd tot 135%.

Voor verzwegen box 2-inkomen zijn de percentages anders. Voor aangiftes ingediend vóór 1 januari 2020 geldt in beginsel dat de boete bij inkeer wordt gematigd tot 30%. Indien de aangifte met verzwegen box 2-inkomen is ingediend ná 1 januari 2020 wordt de boete in beginsel gematigd tot 45%.

Bij de matiging van de boetepercentages bij inkeer lijkt de Belastingdienst zelf overgangsrecht toe te passen om strijd met het legaliteitsbeginsel te voorkomen.

Cruptovaluta

Na de buitenlandse rekening in een land met een bankgeheim, de buitenlandse structuur zoals bekend geworden uit de Panama en Paradise papers, staan cryptovaluta (zoals bitcoin, litecoin, ripple en ethereum) in de belangstelling van de fiscus. Omdat de fiscus deze cryptovaluta aanmerkt als overige bezittingen in box 3 is ook hierop de inkeerregeling van toepassing. Meer informatie over de cryptovaluta vindt u hier.

Een vragenbrief van de Belastingdienst ontvangen
Inkeren is alleen mogelijk vóórdat u weet of moet vermoeden dat de Belastingdienst bekend is of bekend zal worden met uw eerdere onjuiste/onvolledige aangifte waarin inkomen of vermogensbestanddelen werden verzwegen. Als de Belastingdienst de belastingplichtige al “op het spoor” is dan is het doen van een vrijwillige verbetering niet meer mogelijk. In de afgelopen jaren heeft de Belastingdienst informatie ontvangen van buitenlandse belastingdiensten, tipgevers, transactieverwerkers of via de media. Daarbij moet u denken aan groepsaanvragen aan Zwitserland (UBS/Credit Suisse) het project debet- en creditcards, Panama Papers, Paradise Papers en informatie van de IRS over American Express kaarthouders. Na de invoering van FATCA en CRS zullen ook bankgegevens op reguliere basis vanuit ruim 50 landen aan de Nederlandse fiscus worden verstrekt.

Wat is verstandig?

De vraag of inkeren voor u de beste optie is, is niet eenduidig te beantwoorden. Vraagt u zich af of het in uw situatie verstandig is om in te keren? Of heeft u een brief over buitenlands vermogen van de Belastingdienst ontvangen? Neem dan contact op met Anke Feenstra of Angelique Perdaems.

Publicaties

Ook publiceren wij regelmatig in vakbladen over ontwikkelingen op het gebied van buitenlands vermogen zoals de inkeerregeling:

De jacht op buitenlands vermogen, anno 2018, een publicatie van mr. A.J.C. Perdaems en mr. A.A. Feenstra in WFR 2019/7

Inkeer moet blijven‘, een publicatie van mr. R.W.J. Kerckhoffs en mr. A.J.C. Perdaems in TFB 2017-4

Belastingplan 2018-inkeerregeling door mr. A.J.C. Perdaems in NLF 2017-0578

Inkeerboeten voor 2010 in strijd met legaliteitsbeginsel de twee stromingen in Hertoghs Beschouwt november 2017

Bij inkeer altijd de laagst mogelijke straf in Hertoghs Beschouwt augustus 2017

In een notendop

Inkeren

De inkeerregeling

Wijzigingen vanaf 1 januari 2018

Verdere beperking inkeerregeling per 1 januari 2020

Uitgangspunten boetematiging

Cruptovaluta

Wat is verstandig?

Kennis artikelen over dit onderwerp

Fiscaal strafrecht. DD 2018/39

In deze aflevering bespreken wij wederom de recente ontwikkelingen op het terrein van het fiscale strafrecht. De afschaffing…

Lees meer

Kroniek ondernemingsstrafrecht. TBS&H 2018, nr 1

In de vorige kroniek werd al gerefereerd aan de mededelingen van de staatssecretaris van Financiën dat de inkeerregeling…

Lees meer

In Nederland ontvangen contante betalingen kunnen in buitenland opgekomen inkomsten zijn. Annotatie NTFR 2018/504

Kim Demandt heeft een commentaar geschreven bij de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, die een duit in het zakje…

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn is van toepassing op ab-winst behaald bij vervreemding Duitse vastgoedvennootschappen. Annotatie NTFR 2018/332

In haar commentaar bij de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden gaat Kim Demandt in op de leerstukken van de…

Lees meer

Fiscaal strafrecht. DD 2017/74

Afgelopen jaar heeft de staatssecretaris van Financiën herhaaldelijk gemeld dat de inkeerregeling zou worden afgeschaft. In artikel 69,…

Lees meer

Inkeerregeling blijft toch bestaan. Annotaties NL Fiscaal 2017

In het Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2018 werd voorgesteld de inkeerregeling af te schaffen. Na een amendement is…

Lees meer