Spring naar content
Expertises

Internationale gegevensuitwisseling

De lange arm van de fiscus reikt tot ver voorbij de landsgrenzen. Nederland kan een ander land vragen om informatie die relevant is voor de heffing en invordering van belastingen. Deze verzoeken komen ook vanuit het buitenland bij Nederlandse autoriteiten binnen. Hiertoe bestaat een groot aantal verdragen, Europese verordeningen en richtlijnen. Informatie wordt spontaan, via (rechtshulp)groepsverzoeken, via (ambtshulp)verzoeken en geautomatiseerd verstrekt en opgevraagd (CRS/ATA/ATR). De laatste jaren zien wij een sterke toename van internationale informatieverzoeken in fiscale woon- en vestigingsplaatsonderzoeken. Onze advocaten staan u bij in een (mogelijke) discussie omtrent internationale informatie-uitwisseling.

Rechtsbescherming

Een groot deel van de informatie-uitwisseling speelt zich achter de schermen af. Deze is echter aan voorwaarden verbonden. Zo moet de gevraagde informatie voor de belastingheffing van belang kunnen zijn. Ook moeten de voorwaarden worden nageleefd die in verdragen staan, zoals het uitputtingsbeginsel. Het verzoek aan de andere Staat moet gebaseerd zijn op juiste inlichtingen en er mag geen fishing expedition plaatsvinden. De controleerbaarheid van de procedure tussen de Staten is dan ook van belang. Onder omstandigheden bestaat de mogelijkheid om de stukken in te zien.

Rechtsingang

Sinds 2014 wordt bij fiscale informatie-uitwisseling geen kennisgeving meer verstrekt waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Echter, als het een buitenlands verzoek om informatie is van vóór 2014, bestaat die mogelijkheid nog wel. Daarnaast heeft het Hof van Justitie van de EU op 6 oktober 2020 geoordeeld dat EU-lidstaten zogenaamde informatiehouders de kans moeten geven om in beroep te gaan tegen de uitwisseling van fiscale inlichtingen (informatiebevel). Informatiehouders moeten volgens het Hof van Justitie toegang hebben tot een doeltreffende voorziening in rechte. Nederland behoort aan deze verplichting te voldoen, zie ook de blog de WIB op de wip. 

Boetes

De Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) verplicht intermediairs en belastingplichtigen tot medewerking aan onderzoeken die van belang kunnen zijn voor internationale gegevensuitwisseling. Indien het aan opzet of grove schuld van de intermediair of de belastingplichtige is te wijten dat de verplichtingen niet tijdig, niet volledig, niet juist zijn of niet worden nagekomen, vormt dit een vergrijp waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Bij schending van de nieuwe meldingsplicht voor grensoverschrijdende constructies (Mandatory Disclosure Rules/DAC6) wordt voor de hoogte van de boete aangesloten bij de zesde boetecategorie uit het Wetboek van Strafrecht. Momenteel betreft een boete van deze zesde categorie maximaal € 900.000.  Bij het opzettelijk niet voldoen aan de meldplicht kunnen intermediairs ook strafrechtelijk worden vervolgd.

Strafrecht

Ook als sprake is van een informatie-uitwisseling in fiscale strafzaken staan er rechtsmiddelen ter beschikking, om te voorkomen dat informatie wordt uitgewisseld. Met deze en andere zaken helpen onze advocaten u graag.

In een notendop

Rechtsbescherming

Rechtsingang

Boetes

Strafrecht

Internationale gegevensuitwisseling voorkomen?

 

Neem contact op met onze specialisten

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Kennisartikelen over dit onderwerp

Internationaal inlichtingenverzoek niet mogelijk voor bepalen boete bij inkeer. Annotatie NLF 2018/2037

Het Zwitserse Bundesverwaltungsgericht (BVG) heeft op 17 augustus 2018 uitspraak gedaan naar aanleiding van een ambtshulpverzoek van Nederland….

Lees meer

De jacht op buitenlands vermogen. Wolters Kluwer, serie Fiscaal Actueel

In de afgelopen jaren is de aanpak van grensoverschrijdende belastingontwijking en belastingontduiking hoog op de politieke agenda gezet….

Lees meer

It takes two to tango: international exchange of information on tax matters and the protection of tax payers’ rights. IBA-newsletter 2016, nr 1

Over the last few years, there has been growing interest in the international exchange of information on tax…

Lees meer

Fiscaal strafrecht. DD 2013/79

In deze aflevering wordt een tweetal arresten van de Hoge Raad besproken. In de vorige aflevering van deze…

Lees meer

Fiscaal strafrecht. DD 2013/45

In het afgelopen half jaar hebben zich weinig vermeldenswaardige ontwikkelingen op het gebied van het fiscale strafrecht voorgedaan….

Lees meer