Spring naar content
Expertises

Mediation

Fiscale procedures kunnen gaan over de meest uiteenlopende zaken, zoals: een verschil van inzicht met de fiscus over een fiscale kwalificatie of de juiste verwerking van een item in de aangifte, een belastingaanslag waar u het niet mee eens bent, of aanslagen waar boetes bij zijn opgelegd. Over het algemeen leidt dat tot bezwaar- en eventueel beroepsprocedures (artikelen 7:1 en 8:1 Awb).

Het eerste contact met de Belastingdienst over het geschilpunt is in feite de start van een procedure. Hoe deze vervolgens verloopt verschilt van geval tot geval. Kwesties waar u bijvoorbeeld mee te maken kunt krijgen, zijn: onderhandelingen, informatiebeschikking (artikel 52a AWR), inzage in het dossier (artikelen 7:4 en 8:29 Awb), bewijslastverdeling, maar ook omkering en verzwaring van de bewijslast (artikel 27e en 52a AWR), getuigenverhoren (8:60 Awb), termijnen (artikelen 6:7 jo. 6:8 Awb en 26c AWR), of de juiste standpuntbepaling.

Procederen is als een schaakspel. Wij hebben de benodigde kennis en ervaring om uw proceskansen en –risico’s in te kunnen schatten en in overleg met u de strategie te bepalen om zo gedurende de procedure uw belangen optimaal te behartigen. Waar nodig procederen wij op het scherp van de snede, op papier dan wel in de rechtszaal.

Maar een (dreigende) conflictsituatie leidt wat ons betreft niet altijd tot procederen. Procederen is geen doel op zich. Wij richten ons steeds op uw belangen en het best haalbare resultaat voor u. Dat kan heel goed ook een oplossing buiten rechte zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een schikking of een vaststellingsovereenkomst. De advocaten van Hertoghs zijn dan ook tevens uitstekende onderhandelaars en hebben ook de benodigde ervaring in geschiloplossing door middel van fiscale mediation.

Fiscale mediation

Fiscale mediation is een alternatieve en bredere vorm van geschilbeslechting. Naast het geschil is daarin namelijk ook aandacht voor de manier waarop het geschil en de daarbij ontstane (mis)communicatie en emoties zijn ontstaan. Dat is niet alleen effectief voor het bereiken van een oplossing voor uw geschil, maar dient ook uw relatie met de Belastingdienst voor de toekomst.

Mediation is alleen geschikt wanneer het geschil breder is dan een puur juridische vraag. Het wordt meestal ingezet om uit een impasse te komen. Bijvoorbeeld wanneer communicatie of onderhandelingen zijn vastgelopen en een gerechtelijke procedure niet in uw belang is. Principiële vraagstukken en puur juridische kwesties, alsmede strafrechtelijke geschillen zijn niet geschikt voor mediation.

Mediation kan in verschillende stadia van een geschilprocedure worden ingezet. Wanneer de procedure nog niet onder de rechter is, wordt de mediation georganiseerd door de Belastingdienst. Daartoe dienen wel beide partijen bereid zijn mee te werken. Maar ook als de procedure al onder de rechter is, kan nog mediation plaatsvinden middels verwijzing door de rechter. Onze advocaten staan u hierin graag bij als partijbegeleider.

In een notendop

Procederen geen doel

Mediation

In verschillende stadia mogelijk

Alternatieve vorm van geschilbeslechting

Expertise in huis

Neem contact op met onze specialisten

Mr. R. (Roelof) Vos

Kennisartikelen over dit onderwerp

Ontwikkelingen op het gebied van mediation in fiscale strafzaken. TBS&H 2022, nr 1

Eerder schreven wij al over mediation in fiscale strafzaken. Wij beschreven toen onder meer dat was aangekondigd om…

Lees meer

#235 Géén dwang of drang tot Horizontaal Toezicht

De Belastingdienst heeft het Horizontaal Toezicht nieuw leven ingeblazen en de ‘doorontwikkeling’ vastgelegd in twee lijvige Leidraden[1]. Ze…

Lees meer

De ontwikkelingen op het gebied van fiscale mediation in Nederland. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2020/24

In dit artikel besteden Roelof Vos en Diede Molenaars aandacht aan de huidige stand van zaken van fiscale…

Lees meer

#165 Coronacrisis: hoe staat het met de rechtsbescherming van de belastingplichtige?

De handel en wandel van de BV Nederland is als gevolg van de ‘intelligente lockdown’ vanaf half maart…

Lees meer

Mediation in fiscale strafzaken. TBS&H 2020, nr 2

Mediation is populair, zo blijkt uit het meest recente jaarverslag van de rechtspraak. In 2018 steeg het aantal…

Lees meer

#152 Mediationwetgeving: what else?

Als het aan Minister Dekker ligt komt er een wettelijke basis voor mediation: inclusief verschoningsrecht voor de beëdigde…

Lees meer