Spring naar content

Interview met student stagiair – Martijn Vos

student stagiair

Interview met student stagiair Martijn Vos – Universiteit Utrecht

1.Wie ben je? Waar studeer je?

Mijn naam is Martijn Vos. Ik studeer aan de Universiteit Utrecht.

2.Ben je actief in een hobby, sport, studie/studentenvereniging?

In mijn vrije tijd speel ik graag piano. Wat betreft sport doe ik aan hockey, zeilen/windsurfen en ik ga naar de sportschool. Verder ben ik lid bij studentenroeivereniging Triton en de studievereniging voor Strafrecht en Criminologie in Utrecht (Ad Informandum).

3.Hoe ben je als student stagiair bij Hertoghs advocaten terechtgekomen?

Afgelopen oktober deed ik mee met de jaarlijkse pleitwedstrijd van Hertoghs. Ik had nog niet eerder aan een fiscaal-strafrechtelijke pleitwedstrijd meegedaan, en was benieuwd in hoeverre deze zou afwijken van commune pleitwedstrijden. Naar aanleiding van de pleitwedstrijd kreeg ik de kans om stage te komen lopen.

4.Waarom wilde je graag bij specifiek dit kantoor stage lopen?

De pleitwedstrijd had me enthousiast gemaakt over het fiscale strafrecht, en ook met de advocaten die ik na afloop sprak had ik wel een sociale klik. Hertoghs kwam op mij over als een kantoor waarbij iedereen enthousiast is over de juridische praktijk en waar ook ruimte wordt gemaakt voor gezelligheid. Deze combinatie sprak mij aan, temeer omdat ik nog niet veel ervaring had met het fiscale strafrecht.

5.Wat houdt een studentstage zoal in? Welke werkzaamheden voer je als student stagiair uit?

Als student stagiair werk je voornamelijk aan notities/memo’s. Dit zijn schriftelijke stukken die een specifiek juridisch onderdeel van een bepaalde zaak ondersteunen. Je verdiept je dus in dat onderwerp en zet zo volledig mogelijk uiteen hoe de vork in de steel zit. Vervolgens is er ook zeker ruimte om hier je eigen conclusie aan te verbinden; hoe denk jij zelf over de toepassing van het leerstuk op de specifieke casus? Uiteraard gaat het er hierbij om dat de redenering vanuit het perspectief van de verdediging plaatsvindt. De notities/memo’s zijn voornamelijk juridisch van aard, maar het kan voorkomen dat een niet-juridische klus op jouw bureau terechtkomt. Zo heb ik bijvoorbeeld tapgesprekken uitgeluisterd vanaf CD’s en hiervan een verslag opgemaakt.

6.Met welk rechtsgebied houd jij je voornamelijk tijdens je stage bezig?

Ik heb zowel fiscale als strafrechtelijke klussen gedaan, de verhouding was ongeveer 2:3/1:3.

7.Van een strafrechtadvocaat is vaak wel bekend dat hij/zij aanwezig is bij verhoren en zittingen. Maar wat doe je als je als advocaat bij Hertoghs een afspraak hebt bij de Belastingdienst?

Een gesprek bij de Belastingdienst begint bij een gedegen voorbereiding. Alle eerdere correspondentie wordt doorgenomen, ook wordt geanticipeerd op eventuele vragen of punten die door de Belastingdienst in het gesprek naar voren gebracht zouden kunnen worden. Het gesprek zelf is vrijwel altijd met twee medewerkers van de Belastingdienst. Het doel van dergelijke gesprekken is om een compromis te bereiken tussen de standpunten van cliënt en die van de Belastingdienst. Voor iedereen is het namelijk beter om een gerechtelijke procedure te voorkomen (met het oog op kosten, tijd en energie) wanneer er – voor het zover komt – een afspraak kan worden gemaakt waarin beide partijen zich kunnen vinden. Een gesprek bij de Belastingdienst kan aldus worden gezien als een soort onderhandeling, waar je als advocaat de belangen van een belastingplichtige behartigt.

8.Wat is volgens jou het verschil tussen fiscaal recht en strafrecht?

Fiscaal recht onderscheidt zich mijns inziens van strafrecht door diens complexe aard. Belastingwetten zijn vaak minder overzichtelijk qua formulering en vaak lopen in zaken meerdere belastingwetten door elkaar. Ook zijn de bepalingen van materieel belastingrecht normatiever dan bij strafrecht. Verder is fiscaal recht veel meer in ontwikkeling, doordat het en zeer politiek beïnvloed rechtsgebied is. Tot slot kan als verschil genoemd worden dat bij strafrecht veel meer procedures in de rechtbank gevoerd worden, terwijl de fiscale geschillen veelal buiten de rechter om beslecht worden.

9.Wat spreekt jou aan in deze rechtsgebieden?

Van fiscaal recht spreekt de complexiteit mij aan, omdat dit een uitdagend werkgebied behelst. Ook vind ik het interessant om aan de hand van politieke ontwikkelingen veranderingen in de belastingwetten te kunnen doorgronden en hierop te anticiperen. Dit geëngageerde aspect spreekt mij ook aan. Bij het strafrecht heb ik altijd mooi gevonden dat je als advocaat de verantwoordelijkheid hebt om personen rechtsbescherming te bieden tegen een sterke(re) overheid. Ook hier is steeds sprake van een belangenconflict. De overheid treedt middels het strafrecht op om de samenleving veilig te houden, terwijl individuen hun (grond)rechten en processuele voorschriften gewaarborgd willen zien. De rol van de advocaat spreekt mij hierbij aan.

10.Hoe verliep de sollicitatie voor je stageplek?

Voor mij verliep de sollicitatie anders dan normaal, omdat ik via de pleitwedstrijd de mogelijkheid kreeg om stage te lopen. Vervolgens heb ik nog wel een gesprek gehad om wederzijdse verwachtingen van de stage en het kantoor op elkaar af te stemmen.

11.Moet je hoge cijfers hebben om bij Hertoghs advocaten stage te kunnen lopen?

Hertoghs is een kantoor dat veel geeft aan werknemers, maar ook veel vraagt wat betreft kwaliteit van geleverd werk. Voor stagiairs betekent dit dat cijfers de meest objectieve ijkpunten zijn om van tevoren te kunnen inschatten of iemands inhoudelijke capaciteiten aansluiten bij de maatstaven van het kantoor. ‘Hoge cijfers’ is natuurlijk een subjectieve term, maar het is wel veilig om te stellen dat bovengemiddelde cijfers worden verwacht van studenten die bij Hertoghs willen stagelopen. Hierbij zij wel gezegd dat cijfers niet 100% iemands capaciteiten bepalen. Wat iemand te brengen heeft kan ook blijken uit diens motivatie en nevenactiviteiten.

12.Heb je sollicitatietips voor studenten die graag bij Hertoghs stage willen lopen?

Ik zou adviseren om je niet te laten ontmoedigen door je cijferlijst wanneer je echt enthousiast bent over de praktijk en het kantoor. Hier is namelijk wel degelijk oog voor. Verder helpt het om zowel een basis in het fiscaal recht als in het strafrecht te hebben. Voor rechtenstudenten betekent dit dat het volgen van het bachelor-vak belastingrecht absoluut helpt bij de stagewerkzaamheden. Voor fiscale studenten werkt het vice versa. Op die manier ben je als stagiair zo breed mogelijk inzetbaar en krijg je een zo’n breed mogelijk beeld van de praktijk.

13.Over welke competenties moet je, volgens jou, beschikken om op dit kantoor te kunnen werken?

Bij de stage is het van belang dat je klussen goed plant. Hier hoort bij dat je met advocaten communiceert op welke termijn klussen af moeten zijn en ook helder bent in de communicatie ten aanzien van de stand van zaken bij lopende klussen. Om de stage optimaal te benutten, moet je ontwikkelingspunten tot je kunnen nemen en deze aangrijpen om te groeien. Juist tijdens de stage is het daarom raadzaam om aanwijzingen ter harte te nemen, dan is er immers nog gelegenheid om dit op te pakken. Verder ziet de stage op meer dan alleen juridische werkzaamheden. Hertoghs is een kantoor met zo’n beetje wekelijks sociale activiteiten, dit moet ook bij je passen.

14.Doe je als student stagiair ook mee aan borrels en/of sociale activiteiten? Hoe vind je dat?

Er is volop gelegenheid om aan borrels en sociale activiteiten deel te nemen. Deze borrels kunnen zowel alleen met het kantoor zijn als met externen. Gedurende het jaar komen er studieverenigingen langs om kennis te maken met Hertoghs, hierbij kun je juist als student stagiair een rol spelen in de voorlichting van studenten over het kantoor en de studentstage. Ik heb deze activiteiten altijd als leuke afwisseling op de juridische werkzaamheden ervaren. Dit zijn namelijk ook mooie gelegenheden om zoveel mogelijk mensen van het kantoor te leren kennen, met name ook van andere vestigingen.

15.Denk jij dat een werkstudentschap nog van toegevoegde waarde kan zijn?

Wat betreft de aard van de werkzaamheden verwacht ik dat deze bij een werkstudentschap niet wezenlijk zullen verschillen van de werkzaamheden bij de studentstage. Dit heeft ermee te maken dat je als student stagiair ook al volwaardig meedraait in de praktijk wat betreft werkzaamheden. In de oriëntatie op toekomstig carrièreperspectief vormen alle meters die gemaakt kunnen worden op het werkvlak van de advocatuur evenwel een mooie bagage aan kennis en ervaring. Tot slot, maar zeker voor studenten niet onbelangrijk; naast de juridische ontwikkeling krijg je als werkstudent ook gewoon per uur betaald. Dit maakt het mijns inziens een aantrekkelijke combinatie, ook na de stage.

16.Wat leerde je de afgelopen tijd wat je zonder je stage niet zou hebben geleerd?

Tijdens mijn stage ben ik er tegenaan gelopen dat een vraag of opdracht waar ik mee bezig was geen ‘bevredigende’ uitkomst had. Hiermee bedoel ik dat ik naar iets op zoek was voor een bepaalde zaak (jurisprudentie, literatuur, wetsgeschiedenis, etc.), wat er na lang en intensief zoeken niet bleek te zijn. Er komt dan een moment dat je moet accepteren dat het antwoord op de vraag bijvoorbeeld luidt: ‘er is geen rechtspraak ten aanzien van deze kwestie’. In de studie is de opzet veelal dat er een casus is, waar met kennis van de materie een onderbouwd antwoord op gegeven kan worden. Ik heb geleerd dat er in de praktijk niet altijd een antwoord gegeven kan worden dat voor de zaak een gunstige uitkomst oplevert. Dit betekent dat je moet leren omgaan met de mogelijkheid dat het bevredigende antwoord op een vraag er niet blijkt te zijn. Hiervan leer je om niet onnodig tijd te verdoen met te lang zoeken naar een antwoord dat er niet is; het gaat om een balans tussen zo zorgvuldig mogelijk uitzoekwerk en het zo nuttig mogelijk besteden van beschikbare tijd. Ook heb ik geleerd om me bij het schrijven van een stuk bewust te zijn voor wie en met welk doel het stuk geschreven wordt.

17.Heb jij nu goed in beeld of de functie van “advocaat bij Hertoghs” wel of niet bij jou past?

Absoluut. Doordat ik als student stagiair voor alle advocaten wel een of meerdere klusjes heb gedaan en daarbij ook met hen in contact ben geweest, heb ik een compleet beeld kunnen krijgen van zowel het junior- als het senior-niveau. Ook van de praktijk zelf heb ik een goed beeld kunnen krijgen, doordat de werkzaamheden veelal juridisch-inhoudelijk van aard waren.

18.Heb je al concrete plannen voor de toekomst?

Na de zomer ga ik beginnen met de master Strafrecht in Utrecht, gevolgd door een master Fiscaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Het lijkt mij leuk om in deze periode bijvoorbeeld bij het OM of de rechtbank werkstudent te worden. Intussen ben ik bezig met mijn website die mensen helpt hun woordenschat uit te breiden (woordenschat.com). Het oprichten hiervan was het meeste werk, vanaf nu haal ik er vooral plezier uit om de website te onderhouden en verder te ontwikkelen en zo met iets compleet anders naast de juridische studie bezig te zijn. Uiteindelijk sluit ik zeker niet uit dat ik de stap terug naar Hertoghs ga proberen te zetten in de vorm van werkstudent of juridisch medewerker.