Skip to content

#118 Snel als een slak: kom met overgangsrecht voor het verlaagde btw-tarief

03 juni 2019

De btw-richtlijn 2006[1] kent de mogelijkheid een verlaagd btw-tarief toe te passen voor het leveren en uitlenen van boeken, kranten en tijdschriften op een fysieke drager. Deze richtlijn bood tot voor kort nog geen mogelijkheid boeken, kranten en tijdschriften die langs elektronische weg worden geleverd of uitgeleend ook onder het verlaagde btw-tarief te brengen. Deze situatie leidde tot veel onbegrip en is inmiddels gewijzigd doordat de Raad van de Europese Unie op 6 november 2018 een richtlijn heeft vastgesteld over btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften (hierna: Richtlijn btw-tarieven boeken, kranten en tijdschriften) die de btw-richtlijn 2006 op dat punt wijzigt.

Mogelijkheid om het verlaagde tarief toe te passen

Deze wijzigingsrichtlijn is in werking getreden met ingang van 4 december 2018. Het is de lidstaten nu toegestaan het verlaagde btw-tarief in de nationale wetgeving op te nemen voor langs elektronische weg geleverde boeken, kranten en tijdschriften.

Ondanks dat de (Nederlandse) wetgever voornemens is de ontstane ongelijke behandeling per 1 januari 2020 op te heffen, blijft de ongelijke behandeling nog enige tijd in stand. Voor deze situatie is momenteel geen oplossing aangedragen met bijvoorbeeld overgangsrecht. Het is daarmee voor ondernemers onduidelijk hoe zij moeten omgaan met de ongelijke behandeling van gelijke gevallen in de periode december 2018 tot en met december 2019. Het Europeesrechtelijk beginsel van gelijke behandeling in de zin van de fiscale neutraliteit brengt met zich mee dat vergelijkbare situaties niet verschillend en verschillende situaties niet gelijk mogen worden behandeld, tenzij een dergelijke ongelijke behandeling objectief gerechtvaardigd is.[2]  

Schending van de fiscale neutraliteit

Op dit moment bestaat geen objectieve rechtvaardiging (in de zin van de fiscale neutraliteit voor de btw) om vergelijkbare situaties voor btw-doeleinden anders te behandelen en deze behandeling in stand te laten gedurende de periode 4 december 2018 tot en met de datum van implementatie. Hierdoor is naar onze mening sprake van een schending van het beginsel van gelijke behandeling.

In “BTW-bulletin 2019/17: De strijd om een btw-neutrale behandeling van e-books duurt nog even voort” vroegen wij al aandacht over de huidige gang van zaken omtrent de implementatie van de gewijzigde btw-richtlijn. Wij zijn van mening dat de (Nederlandse) wetgeving het beginsel van fiscale neutraliteit schendt daar het de toepassing van de verlaagde btw-tarieven op de levering van elektronische boeken en andere elektronische publicaties tot minimaal 1 januari 2020 uitsluit.

Doordat staatssecretaris Snel eerst een conceptwetsvoorstel via de internetconsultatie kenbaar heeft gemaakt, de reacties hierop nog moet worden bestudeerd én hij de Raad van State nog om advies zal vragen, is het afwachten wanneer de Tweede Kamer het definitieve wetsvoorstel ontvangt. Gelet op deze werkwijze krijgen wij het vermoeden dat budgettaire aspecten een rol spelen bij het vertraagd implementeren van het verlaagde tarief.

Toepassing van het verlaagde tarief

Het is ons onduidelijk waarom de staatssecretaris niet tot adequate implementatie overgaat door de bestaande tabelposten aan te passen. Tot het moment van het aannemen van het nieuwe wetsvoorstel worden belastingplichtigen dus geconfronteerd met de situatie dat de btw-richtlijn niet volledig is geïmplementeerd in de nationale wetgeving én de wetgever het verlaagde btw-tarief wel wenst toe te passen op levering van elektronische boeken en andere elektronische publicaties.

Volgens ons kunnen belastingplichtigen in dit geval – ook al is er geen implementatiedeadline – via de fiscale neutraliteit een direct beroep doen op de tabel in combinatie met de gewijzigde btw-richtlijn en het verlaagde btw-tarief toepassen. Zo kunnen elektronische boeken, kranten en tijdschriften in de zin van de tabelpost a.30 worden gekwalificeerd.

Bezwaar tegen voldoening op aangifte

Vanuit ons een oproep aan de staatssecretaris: kom met een aangepast besluit waardoor ondernemers het verlaagde tarief kunnen toepassen en rechtszekerheid bestaat. Anders moeten de ondernemers de tabelpost zelf interpreteren of massaal bezwaar maken tegen de voldoening van 21%-btw. Wij vernemen graag (van staatssecretaris) Snel. Wij hebben vanuit dit aspect op het consultatievoorstel gereageerd. Lees hier onze reactie. 

 

 


[1] Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU 2006, L 347).

[2] arresten Hof van Justitie van 12 november 2014, Guardian Industries en Guardian Europe/Commissie, C580/12 P, EU:C:2014:2363, punt 51, en 4 mei 2016, Pillbox 38, C-477/14, EU:C:2016:324, punt 35.