Skip to content

#163 Misbruik coronamaatregelen: wie het gore lef heeft, krijgt de overheid achter zich aan

23 april 2020

In niet mis te verstane woorden laat minister van Financiën Hoekstra[1] bij invoer van het noodpakket aan economische steunmaatregelen[2] weten dat misbruik daarvan niet zal worden geaccepteerd. De steunmaatregelen zijn bedoeld om de economische schade van de strijd tegen het coronavirus te beperken voor mensen en bedrijven die het echt nodig hebben. Het is niet de bedoeling dat ondernemers een slaatje slaan uit de crisis. Het kabinet onderkent dat er ongetwijfeld ook misbruik van de regelingen zal worden gemaakt en verzekert dat daartegen hard zal worden opgetreden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee… Reden voor ons om deze week aandacht te besteden aan enkele voorbeelden van mogelijkheden die de overheid heeft om op te treden tegen misbruik van enkele fiscale en financiële coronamaatregelen.   

Hard optreden

Hoe het optreden eruit zal zien, kon de minister bij invoer van de maatregelen nog niet zeggen. Hij heeft aangegeven per regeling te willen kijken wat er nodig is. Hoewel er nog geen verduidelijking is gekomen per specifieke maatregel, is inmiddels wel duidelijk dat men serieus is omtrent de harde aanpak. De FIOD en Opsporing Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn opgelijnd om gezamenlijk fraudeurs van steunmaatregelen op te sporen. Overigens is ook aangekondigd dat het OM ernaar zal streven om dergelijke zaken snel voor de rechter te brengen. In gevallen van financiële en fiscale fraudezaken zal die snelheid betrekkelijk zijn, omdat dergelijke onderzoeken doorgaans veel tijd kosten. Een voorbeeld van fraude/oplichting in de niet fiscale, maar wel financiële hoek, is misbruik van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). In geval van misbruik kan de werkgever strafrechtelijk worden vervolgd. Over deze regeling bestaat volgens werkgevers nog veel onduidelijkheid, bijvoorbeeld over de wijze waarop de omzetdaling moet worden berekend. Daardoor is ook ruimte voor het maken van fouten. Wanneer een fout verkeerd wordt geïnterpreteerd door de overheid, ligt het risico op strafvervolging ook voor nette werkgevers op de loer. Fouten mogen echter niet tot strafvervolging leiden en al helemaal niet als die door onduidelijke regelgeving worden veroorzaakt.  

Uitstel van belastingbetaling

In elk geval tot 19 juni a.s., kan iedere ondernemer die door de coronacrisis in de problemen is gekomen, met het online formulier op de website van de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting.[3] In eerste instantie wordt automatisch uitstel verleend voor drie maanden, zonder dat wordt verzocht om een nadere schriftelijke onderbouwing van het verzoek. Of in dat geval aan de voorwaarde wordt voldaan, zal waarschijnlijk niet in veel gevallen worden beoordeeld. Bij uitstel voor een periode langer dan drie maanden zal de Belastingdienst het verzoek om uitstel wel inhoudelijke toetsen, om te voorkomen dat ook ondernemers die niet gedupeerd zijn door de coronacrisis, uitstel krijgen. In dat geval is de ondernemer verplicht om een verklaring te overleggen van een derde-deskundige waaruit blijkt dat de liquiditeitsproblemen zijn ontstaan door de coronacrisis. Welke maatregelen kunnen dan spelen?

– Het uitstel kan direct worden ingetrokken. Op dat moment moet de gehele achterstallige belastingschuld in één keer betaald worden. In geval van misbruik is te verwachten dat intrekking van het uitstel direct gebeurt. In andere gevallen is er mogelijk nog ruimte voor overleg. Bijzonder uitstel is er namelijk ook voor andere gevallen, al gelden dan eventueel andere of nadere voorwaarden. Een nieuw verzoek zal in beginsel ook opnieuw in behandeling worden genomen.

– Daarnaast kan de Belastingdienst de ondernemer eventueel persoonlijk aansprakelijk stellen voor de belasting die onbetaald zal blijven (artikel 36 IW 1990). Voorwaarde is dat dan sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Om dat te voorkomen moet de bestuurder normaal gesproken namens de rechtspersoon direct een melding betalingsonmacht doen, conform artikel 36 IW 1990, wanneer blijkt dat hij die verschuldigde belasting niet kan betalen. Om de ondernemers tegemoet te komen heeft de Belastingdienst toegezegd het verzoek om bijzonder uitstel als melding betalingsonmacht aan te merken. Dat scheelt administratieve lasten. Maar let wel, later kan die melding alsnog op juistheid worden gecontroleerd.

– Zowel voor de beoordeling van het verzoek om uitstel langer dan drie maanden, als bij de beoordeling van de melding betalingsonmacht geldt dat de Ontvanger nadere informatie kan vragen aan de ondernemer (bijvoorbeeld verklaring derde-deskundige). Meewerken daaraan is op grond van artikel 58 IW 1990 verplicht. Wordt niet meegewerkt, of wordt opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie aangeleverd, dan is dat strafbaar op grond van de artikelen 64 en 65 IW 1990 en kan de ondernemer dus eventueel ook strafrechtelijk worden vervolgd.

Verlagen voorlopige aanslag

Mocht nu al blijken dat door de coronacrisis dit jaar een lagere winst wordt verwacht, dan kan een verzoek worden ingediend voor een verlaging van de voorlopige aanslag vennootschaps- of inkomstenbelasting. Toegezegd is dat een dergelijk verzoek zal worden ingewilligd, zodat de belastingplichtige dan direct minder belasting gaat betalen. Is de winstverwachting echter helemaal niet lager, omdat bijvoorbeeld nieuwe initiatieven zijn ontplooid, en worden opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen verstrekt in het verzoek om verlaging, dan bestaat het risico op een vergrijpboete van 100 procent van het belastingbedrag dat daardoor ten onrechte is of zou zijn teruggegeven/ niet is of zou zijn betaald (artikel 67cc AWR).

To be continued…

Inmiddels worden de eerste verzoeken om uitstel van betaling en verlaging van de voorlopige aanslag ingediend en wordt ook op grote schaal gebruik gemaakt van de andere steunmaatregelen. Wij verwachten dat (pas) over enkele weken de eerste misbruik gevallen bekend zullen worden en er meer bekend zal worden over de invulling van de handhaving. 

 

 


[1] Minister Hoekstra: “(…) we zullen natuurlijk ook aan de voorkant al nadenken over wat daar mogelijk in zou kunnen gebeuren, hoe we preventief kunnen optreden en hoe we handhavend kunnen optreden. Het gaat hier om dingen die we doen in een noodsituatie, want daar hebben we mee te maken. We hebben een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid en een noodsituatie op het gebied van de economie. Degene die het gore lef heeft om daar dan nog misbruik van te maken, moet natuurlijk de overheid achter zich aan krijgen.” Verslag van wetgevingsoverleg van 25 maart 2020, documentnummer: 2020D11796. Via https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken?&fromdate=25-03-2020&todate=25-03-2020

[3] Alsook voor de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland, zoals aangekondigd bij brief van 2 april 2020.