Skip to content

#168 Brexit – deal or no deal?

28 mei 2020

Het coronavirus houdt de wereld in haar greep. Andere onderwerpen, zoals de brexit, die voor het coronatijdperk veel aandacht kregen, zijn naar de achtergrond verdwenen. Toch was recent in de media aandacht voor de brexit. Het onderwerp blijft immers actueel: de deadline voor het sluiten van een handelsdeal tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk loopt eind van dit jaar af en in de onderhandelingen zit vooralsnog weinig schot. Daarmee neemt het risico op een no-dealbrexit met de dag toe. Een ‘no-deal’ heeft ook verstrekkende gevolgen op het gebied van douane, accijns en btw.

Brexit – deal or no deal?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de EU op 31 januari 2020 verlaten. Tot 1 januari 2021 is echter sprake van een overgangsfase en heeft het VK nog vrijwel alle rechten en plichten van een EU-lidstaat. Van heffing van douanerechten, btw en accijns bij invoer is dus vooralsnog geen sprake. De overgangsfase kan eenmalig met twee jaar worden verlengd, dus tot en met 31 december 2022. Voorwaarde is dat zowel het VK als de EU daar voor 1 juli aanstaande mee instemmen. Maar de Britse premier Johnson heeft al gezegd dat hij geen verlenging wenst.

Indien de overgangsfase niet wordt verlengd, hebben het VK en de EU nog tot 1 januari 2021 de tijd om tot een handelsakkoord te komen.

Hogere heffingen zijn het gevolg

Een ‘no-deal’ heeft verstrekkende gevolgen op het gebied van douane, accijns en btw. Bij een ‘no-deal’ wordt het VK voor de EU een zogeheten 'derde land'. En omdat de EU dan geen afspraak met het VK over verlaagde douanerechten heeft gemaakt, gelden voor de tarieven van douanerechten de regels zoals deze door de World Trade Organization (WTO) zijn vastgesteld volgens het zogenoemde ‘Most Favoured Nations’-principe. Dit betekent dat bij de vaststelling van douanetarieven niet op landen gediscrimineerd mag worden en dat, als voorbeeld, de bij invoer uit de VS gehanteerde douanetarieven dus ook gelden voor de invoer vanuit het VK. Dat levert een forse kostenpost op. Het is dan ook verstandig om kritisch te kijken of niet te veel douanerechten worden geheven en eventueel bezwaar aan te tekenen tegen de in rekening gebrachte douanerechten, bijvoorbeeld omdat de indeling van de goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) niet juist is vastgesteld of omdat de oorsprong van de goederen een gunstiger tarief kan opleveren.

Uiteraard gelden de douanegevolgen ook in de omgekeerde situatie, dat wil zeggen bij export naar het VK. Daar zal met name ook de Nederlandse agrarische sector last van hebben, nu het VK het derde exportland van deze sector is. Onlangs presenteerde de Britse regering de nieuwe invoerheffingen. De tarieven worden van kracht zodra de overgangsfase van de brexit eind dit jaar afloopt en er geen handelsdeal met de EU is. Op voor in Nederland belangrijke exportproducten zoals bloemen, gaat dan bijvoorbeeld een douanetarief gelden van 8 procent.

Verder zullen voor stromen van en naar het VK steeds douaneaangiften moeten worden ingediend en dient voor sommige categorieën goederen rekening te worden gehouden met extra douanemaatregelen (zoals bijvoorbeeld keuringen voor dierlijke producten).

En als na de brexit accijnsgoederen vanuit het VK naar Nederland komen, dan kwalificeert dit voortaan als invoer en is, naast de invoerrechten, ook accijns verschuldigd.

Voor de btw vervallen de thans van toepassing zijnde intracommunautaire regels tussen het VK en de lidstaten van de EU. Ook hier geldt dat voor de btw sprake is van ‘invoer’ en derhalve invoer-btw wordt verschuldigd.

Kortom…

De tijd dringt. Indien de Britse regering volhardt in de deadline van 1 januari 2021, hebben de EU en het VK nog maar een aantal maanden om tot een handelsakkoord te komen. Lukt dat niet dan heeft dat grote gevolgen, ook op het gebied van douanerechten, btw en accijnzen. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.