Skip to content

#171 De belastingrechter en 23 verhuisdozen

22 juni 2020

In fiscale procedures wordt vaak gesteggeld over de vraag of de inspecteur wel alle op de zaak betrekking hebbende stukken in het geding heeft gebracht. De belanghebbende vraagt dan aan de rechter om de inspecteur op te dragen alsnog die stukken in te brengen.

Hoeveel stukken kan de rechtbank behappen?

In een recent gepubliceerde tussenuitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant[1] vond echter een totaal tegengestelde discussie plaats. De inspecteur had in die zaak maar liefst 23 verhuisdozen met stukken in het geding gebracht. De reden van deze enorme omvang was dat de inspecteur bij de aanslagregeling de beschikking had gekregen over het grote dossier van de strafzaak. De belanghebbende voelde zich door de inbreng van deze 23 dozen overspoeld met stukken, zeker nu de inspecteur had nagelaten om de betekenis van deze stukken voor het fiscale geschil duidelijk te maken. Om die reden had belanghebbende het standpunt ingenomen dat die verhuisdozen geen op de zaak betrekking hebbende stukken waren. Subsidiair had belanghebbende de rechtbank geattendeerd op artikel 8:32a Awb waarin een substantiëringsplicht is vastgelegd.

Artikel 8:32a Awb; de substantiëringsplicht

De rechtbank zat kennelijk ook met de handen in het haar en zag aanleiding om de verhuisdozen tot onderwerp van een regiezitting te bestempelen. Uit de tussenuitspraak valt op te maken dat de rechtbank graag praktische afspraken had willen maken. De inspecteur was echter principieel en wilde van geen wijken weten. Hij zal gedacht hebben: nu heb ik alles ingebracht, is het weer niet goed.

Artikel 8:32a Awb luidt: 'De bestuursrechter kan door partijen verschafte gegevens en bescheiden buiten beschouwing laten indien zij op zijn verzoek niet aangeven ter toelichting of staving van welke stelling de gegevens en bescheiden zijn bedoeld en welk onderdeel daartoe van belang is.'

De rechtbank gebruikte deze bepaling om de inspecteur in deze zaak te vragen ter toelichting of staving van welke stelling(en) de 23 verhuisdozen bedoeld waren. De inspecteur heeft daarop geen duidelijk antwoord willen geven. Hij heeft zich op het standpunt gesteld dat de dozen één op de zaak betrekking hebbende stuk zijn, basta. Overigens had de inspecteur naast de dozen nog twee ordners met stukken ingebracht, zijnde een selectie met stukken die voor de procedure van belang zijn.

23 dozen met stukken zonder toelichting is teveel

De rechtbank komt in deze zaak tot het oordeel dat de 23 verhuisdozen buiten beschouwing gelaten moeten worden. Daarbij neemt de rechtbank in ogenschouw dat de inspecteur in de twee ordners een selectie heeft gemaakt, dat de inhoud van de 23 verhuisdozen heel veel stukken vertegenwoordigde en dat het verdedigingsbelang van belanghebbende in het geding was. De rechtbank heeft hiermee naar onze mening in een verstandige beslissing genomen. Daarbij is cruciaal dat in deze zaak de belanghebbende zelf reeds over de inhoud van de verhuisdozen beschikte. Althans, daarover werd niet geklaagd.

Toch mag deze uitspraak geen prikkel opleveren om voortaan de inbreng van alle op de zaak betrekking hebbende stukken minder serieus te nemen. Ook menen wij dat de rechtbank desgevraagd wel alle stukken aan de belanghebbende moet sturen zodat hij kan beoordelen of deze wel of niet relevant zijn, dan wel of een selectie daarvan wel als processtuk aangemerkt moet worden.

Artikel 8:32a Awb is een nuttige bepaling om overkill te voorkomen

Artikel 8:32a Awb is een bruikbare bepaling om een processtrategie, waarin met hagel wordt geschoten, te pareren. De belanghebbende moet dan wel inzage hebben in dezelfde stukken die de inspecteur ter beschikking stonden. De rechtbank vindt met deze bepalingen een goede oplossing om pragmatisch mee te denken met de belastingplichtige en pareert daarmee de starre houding van de inspecteur. Maatwerk blijft in de fiscale procespraktijk van belang.