Skip to content

A-G Niessen geeft inkijkje bij de Hoge Raad

13 april 2017

N.a.v. conclusie A-G Niessen 16/03548, ECLI:NL:PHR:2017:198

 

Advocaat-Generaal Niessen heeft in een conclusie uitgebreid onderzoek verricht naar de wijze waarop artikel 80a Wet RO door de belastingkamer wordt toegepast. De invoering van dit artikel heeft tot gevolg dat de Hoge Raad een soort selectie aan de poort toepast. De Hoge Raad kan cassatieberoepen niet-ontvankelijk verklaren indien de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden dan wel indien klaarblijkelijk onvoldoende belang bestaat bij het ingediende cassatieberoep.

 

De A-G beschrijft de interne werkwijze binnen de Hoge Raad en geeft de checklist weer die door de medewerker van het wetenschappelijk bureau (wb-er) wordt nagelopen bij de eerste beoordeling of artikel 80a Wet RO wellicht wordt toegepast. Als redenen voor toepassing van artikel 80a kan uit de volgende categorieën worden gekozen. De A-G vermeldt tevens hoeveel keer de categorie in het jaar 2016 is gekozen:

 

Reden 80aAantal keer 2016 (tot. 174)
Rechtsklachten gaan uit van een evident onjuiste rechtsopvatting21 (12,07%)
Evident falende motiveringsklachten (bijv. klachten die louter feitelijke beoordeling/waardering vragen)60 (34,48%)
Klachten berusten op verkeerde lezing van de bestreden uitspraak of missen anderszins feitelijke grondslag

10 (5,74%)

Klachten richten zich tegen een evident juiste en behoorlijk gemotiveerde beslissing48 (27,58%)
Klachten missen belang, omdat zij zich richten tegen een beslissing ten overvloede0 (0%)
Klachten missen belang, omdat zij zich richten tegen een gebrekkige overweging die eenvoudig verbeterd moet worden gelezen

0 (0%)

Klachten missen anderszins belang (na verwijzing kan niet tot een andere beslissing worden gekomen)0 (0%)
Herzieningsverzoek: Geen nieuwe feiten die hebben plaatsgevonden vóór het arrest en die eerder onbekend waren (artikel 8:88 Awb)26 (14,94%)
Andere reden(en)9 (5,17%)

 

Hij licht toe dat na het advies van de wb-er de zaak in raadkamer wordt beoordeeld. Ook citeert de A-G uit een interne nieuwsbrief van de Hoge Raad waaruit blijkt dat de president van de Hoge Raad recent een vergadering van de strafkamer (“raadkamer”) heeft bijgewoond waarbij met name zaken werden besproken die met artikel 80a Wet RO werden afgedaan. Daarbij bleek dat zaken die in aanmerking lijken te komen voor afdoening met artikel 80a Wet RO kritisch worden bekeken. Van een aantal zaken werd besloten dat deze niet met artikel 80a Wet RO werden afgedaan.

 

Uit de analyse van de A-G volgt dat de afdoening van zaken met ofwel 80a Wet RO ofwel 81 Wet RO de laatste jaren is gestegen. Indien een gemachtigde een procedure voert wordt minder vaak artikel 80a Wet RO toegepast. Toch komt dit wel voor. Daaruit blijkt maar weer eens dat het voeren van een cassatieprocedure een vak apart is. Het is belangrijk bij de overweging of cassatie wordt ingesteld na te gaan of door het Hof onjuiste rechtsopvattingen worden toegepast en zo ja of die dragend zijn voor het eindoordeel. Ook dient te worden onderzocht of de hofuitspraak motiveringsgebreken bevat.

 

Voor de praktijk is relevant dat de A-G de Hoge Raad adviseert in de toekomst bij toepassing van artikel 80a Wet RO de reden daarvan toe te lichten.

 

De A-G adviseert als tussenoplossing waarbij tegemoet wordt gekomen aan het doel van artikel 80a Wet RO (werkbesparing) en de wens van de praktijk (meer inzicht) om met standaardoverwegingen te gaan werken. Dit zou zeker een verbetering zijn en ertoe kunnen leiden dat in andere zaken wellicht geen cassatie wordt ingesteld of juist wel omdat de praktijk beter weet waarom een zaak met artikel 80a Wet RO is afgedaan. Het zou mooi zijn als de Hoge Raad ook bij toepassing van artikel 81 RO met toelichtende standaardoverwegingen zou gaan werken.

 

Deze conclusie geeft inzicht in de zaken waarin de belastingkamer van de Hoge Raad artikel 80a Wet RO of artikel 81 Wet RO toepast. De belastingkamer heeft de afgelopen jaren meer zaken met deze bepalingen afgedaan. Daaruit blijkt het belang van het voeren van een goede cassatieprocedure. De eerste stap daarbij is de beoordeling of de hofuitspraak zich wel leent voor cassatie. Indien dat het geval is, is het belangrijk in de cassatieprocedure scherp geformuleerde middelen in te stellen en in de toelichting op de middelen te benadrukken wat het belang van de zaak voor de belanghebbende is maar ook zeker wat het groter belang van de zaak is.