Skip to content

Annotatie NLFiscaal 2017/1290, 8-6-2017, nr. 23 – HvJ geeft nadere regels voor internationale inlichtingenverzoeken

HvJ geeft nadere regels voor internationale inlichtingenverzoeken

Annotatie in NLFiscaal 2017/1290 van 8 juni 2017, nr. 23

In editie 23, 2017 van NLFiscaal voorziet Lisa van Esdonk-Bongaarts het arrest van het Hof van Justitie van de Europese unie 16 mei 2017 (ECLI:EU:C:2017:373) van commentaar.

In deze zaak wordt geprocedeerd over de vraag of het nationale bevel tot het verstrekken van inlichtingen, in het kader van een uitwisseling van inlichtingen met de belastingautoriteiten van een andere lidstaat, gegrond was. De rechtsingang in onderhavige zaak werd gecreëerd doordat aan de belastingplichtige ook een bestuurlijke boete was opgelegd wegens weigering te voldoen aan het bevel tot verstrekken van inlichtingen. Het HvJ oordeelde dat op grond van het Handvest van de grondrechten van de EU (Handvest), niet alleen de boetebeschikking, maar ook het onderliggende inlichtingenverzoek voor marginale toetsing in aanmerking komt. Lisa is het met deze uitspraak eens. Maar meent dat de bescherming van het Handvest verder zou moeten gaan. Zij meent dat een informatie-uitwisselingsverzoek in feite steeds voor (marginale) toetsing in aanmerking zou moeten komen, omdat het een voor belastingplichtigen ingrijpende uitvoering van het EU-recht betreft.

Lees hier meer.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. L.M.S.M. (Lisa) van Esdonk-Bongaarts