Skip to content

BOETEVRIJ INKEREN? DE TERMIJN VAN 1 JULI A.S. NADERT

19 juni 2014

De tijd begint te dringen voor belastingplichtigen die nog geheel boetevrij willen inkeren. De  tijdelijk versoepelde inkeerregeling geldt namelijk tot 1 juli aanstaande. Er zijn geen aanwijzingen dat deze termijn zal worden verlengd. Ook zijn er op dit moment geen indicaties dat de mogelijkheid om boetevrij in te keren na het verstrijken van deze termijn nogmaals wordt geboden.

Indien een belastingplichtige dus wenst in te keren, dan kan dat nog voor 1 juli a.s. op een financieel zo gunstig mogelijke manier worden gedaan.

 

Inkeren per mail

Een inkeer vindt plaats door alsnog juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen te verstrekken of een juiste en volledige aangifte te doen. De nadere gegevens zullen in de meeste gevallen moeten worden opgevraagd worden bij de bank, die deze stukken na verloop van een aantal weken kan verstrekken. Indien voor 1 juli a.s. namens de belastingplichtige een inkeermelding wordt gedaan met een omschrijving van de inkomsten of het vermogen waarvoor wordt ingekeerd en de omvang hiervan, dan kan nog geprofiteerd worden van het boetevrije regime. De Belastingdienst dient deze inkeermelding voor 1 juli a.s. 0.00 uur te hebben ontvangen. Dat kan ook per e-mail aan de bevoegde inspecteur.

Uiteraard kan alleen worden geprofiteerd van het gunstige regime indien de nadere informatie in een later stadium alsnog aan de inspecteur wordt verstrekt. In dat geval geldt de datum van de eerste melding van uiterlijk 30 juni 2014 als inkeerdatum en wordt geen boete opgelegd.

Bij de inkeer kan een belastingplichtige een externe deskundige inschakelen, bijvoorbeeld vanwege de complexiteit van de zaak. Het voordeel van het inschakelen van een advocaat is dat aan hem een verschoningsrecht toekomt.

 

Meer over inkeren

Inkeren is mogelijk vóórdat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur op de hoogte is van de onjuiste of onvolledige aangifte. Degene die na 1 juli a.s. gebruik maakt van de inkeerregeling, wordt geconfronteerd met een boete van 30% van de na te vorderen belasting. Deze boete zal in de loop der tijd worden verhoogd naar 60%. Komt de Belastingdienst een belastingplichtige zelf op het spoor, dan riskeert deze een boete van maximaal 300% van de na te vorderen belasting.

Een belastingplichtige die nog wenst te profiteren van het boetevrije regime, dient er gezien de naderende termijn dus snel bij te zijn. 

Meer informatie over inkeren en de inkeerregeling vindt u hier. Voor de meest gestelde vragen over inkeren kunt u deze link gebruiken.