Skip to content

De actieve meldingsplicht van burgers voor een onjuiste btw-aangifte

17 februari 2015

Uit het per 1 januari 2012 in werking getreden artikel 10a Algemene wet inzake Rijksbelastingen (hierna: Awr) volgt dat belasting- en inhoudingsplichtigen in nader aan te wijzen gevallen verplicht zijn om de inspecteur uit eigen beweging mededeling te doen van onjuistheden of onvolledigheden die hen bekend zijn of zijn geworden en betrekking hebben op voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens en inlichtingen.

Deze informatieverplichting is onder meer van toepassing verklaard op de suppletieaangifte omzetbelasting. In het uitvoeringsbesluit is daartoe overwogen dat, zodra de belastingplichtige constateert dat hij een aangifte over een tijdvak in de afgelopen vijf kalenderjaren onjuist of onvolledig heeft gedaan waardoor te veel of te weinig belasting is betaald, hij is gehouden alsnog bij wijze van suppletie de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen te verstrekken. De melding wordt als vrijwillige verbetering aangemerkt, met als gevolg dat de boete op eventueel na te heffen bedragen aanzienlijk wordt verminderd of zelfs achterwege blijft. Het niet of onjuist nakomen van de informatieverplichting kan volgens het derde lid van artikel 10a Awr bij het aanwezig zijn van opzet of grove schuld bestraft worden met een vergrijpboete van maximaal 100%. De vergrijpboete betreft een administratieve boete waar geen Officier van Justitie aan te pas komt en kan afhankelijk van de omstandigheden worden verminderd. Ook kan bezwaar worden gemaakt en vervolgens beroep worden ingesteld bij de rechtbank. De boete wordt niet opgelegd indien er geen btw wordt nageheven. Een uitvoerige beschouwing van Roelof Vos en Lisa Bongaarts in het BTW-Bulletin over de verplichte suppletieaangifte omzetbelasting vindt u hier.

Komt u als leverancier of afnemer in aanraking met een verzuimboete en/of heeft u een geschil over de suppletieaangifte omzetbelasting met de Belastingdienst en zoekt u rechtsbijstand, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten die gespecialiseerd is in indirecte belastingen. Meer informatie over onze specialisatie indirecte belastingen vindt u hier. Wij zijn geen belastingadviseurs en verzorgen geen btw-aangiften. Daarvoor kunt u terecht bij uw btw-adviseur.