Skip to content

Geen vrijstelling douanerechten bij plichtsverzuim. NLF 2019/1362

Geen vrijstelling douanerechten bij plichtsverzuim

mr. A. Wolkers in NLF 2019/1362

 

Arjan Wolkers geeft in NLFiscaal 2019/1362 commentaar op een arrest van het Hof van Justitie EU van 22 mei 2019, ECLI:EU:C:2019:44. In het onderhavige arrest komt het Hof onder meer tot de conclusie dat artikel 212 bis CDW ook van toepassing is op de vrijstelling van antidumpingrechten en compenserende rechten zoals deze tot uitdrukking komt in de van toepassing zijnde uitvoeringsverordeningen. Volgens Arjan Wolkers is dat een juiste uitkomst en wordt hiermee recht gedaan aan de ruime werking die de Europese wetgever destijds met artikel 212 bis CDW heeft beoogd. Verder merkt hij op dat artikel 212 bis CDW weliswaar per 1 mei 2016 is komen te vervallen, maar dat in het DWU een soortgelijke bepaling is opgenomen en wel in artikel 86, lid 6. In zoverre kan de uitspraak van het Hof dus ook relevant zijn voor de uitleg van de huidige douanewetgeving.

Lees meer…