Spring naar content

Handel in merkvervalste goederen; uitsluiting kostenaftrek geen punitief karakter. Annotatie NLF 2021/114

Ons cassatieteam reageert regelmatig op conclusies van een advocaat-generaal bij de Hoge Raad of op een arrest van de Hoge Raad. Het arrest van de Hoge Raad van 18 december 2020 trok onze aandacht. Daarin staat de vraag centraal of het uitsluiten van kostenaftrek op grond van artikel 3.14, lid 1, aanhef en onderdeel d, Wet IB 2001 na een onherroepelijk vaststaande veroordeling in strijd is met het ne-bis-in-idembeginsel. Kortom, is de uitsluiting van kostenaftrek bestraffend van aard.

Angelique Perdaems bespreekt dit arrest in NL Fiscaal. Zij meent dat de Hoge Raad, bij de beoordeling of de uitsluiting van kostenaftrek een straf is, te veel belang hecht aan de bedoeling van de wetgever. Ook valt haar op dat de Hoge Raad ten overvloede overweegt dat de uitsluiting om kosten in aftrek te brengen in strijd kan zijn met het recht op eigendom (artikel 1 EP, EVRM).

Wilt u eens sparren over de vraag of een bepaling als straf kan worden aangemerkt, over de toepassing van artikel 1 EP, EVRM of over de mogelijkheden in een cassatieprocedure? Neem dan contact met ons op.

Lees meer.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems