Skip to content

Herziening van douaneaangifte; lidstaten bepalen tijdstip mededeling. NLF 2019/2079

Herziening van douaneaangifte; lidstaten bepalen tijdstip mededeling

mr. A. Wolkers in NLF 2019/2079

 

In NLFiscaal 2019/2079 heeft Arjan Wolkers het arrest van het Hof van Justitie EU van 10 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:58, van commentaar voorzien. In deze procedure heeft de douaneschuldenaar, naar aanleiding van een correctie van het douanetarief, verzocht om herziening van de gedane douaneaangiften, d.w.z. om toepassing van een lagere transactiewaarde. Het Hof komt vervolgens tot de conclusie dat de aanvankelijk opgegeven transactiewaarde in dit specifieke geval een onjuist gegeven is in de zin van artikel 78 CDW, waardoor herziening van de aangifte mogelijk is.

Arjan geeft aan dat de mogelijkheid om de douaneaangifte te herzien in de thans van toepassing zijnde douanewetgeving, het DWU, beperkter lijkt te zijn dan op basis van het CDW mogelijk was.

Overeenkomstig artikel 173, lid 3, DWU kan herziening namelijk ‘slechts’ plaatsvinden indien de aangever daarmee zijn verplichtingen inzake het plaatsen van goederen onder de desbetreffende douaneregeling kan nakomen.

Lees meer…