Skip to content

Het codewoord is: “voldoende deskundig adviseur”

06 februari 2017

Hoge Raad 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:127

 

De discussies over de toepassing van de WVA (Wet vermindering afdracht loonheffing) bij opleidingen slepen zich voort. Het heeft lang geduurd voordat duidelijk was dat geen recht op afdrachtvermindering bestond indien materieel aan alle voorwaarden was voldaan maar niet aan alle formele vereisten was voldaan (zie HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1043 en HR 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:38). Gelet op de gedurende lange tijd aanwezige onduidelijkheid over de wijze waarop de voorwaarden voor toepassing van de afdrachtvermindering moesten worden toegepast, zou je kunnen verwachten dat beboeting achterwege blijft. Het tegendeel is echter het geval. Hof Den Haag laat een grove schuld boete in stand, omdat het betrekkelijk eenvoudige formele voorwaarden betreft die van toepassing zijn om de afdrachtvermindering toe te passen. De Hoge Raad is het daar niet mee eens. In het arrest BNB 2009/114 is het uitgangspunt neergelegd dat indien een belastingplichtige zich laat bijstaan door een adviseur die hij voor voldoende deskundig mocht houden en aan wiens zorgvuldige taakvervulling hij niet behoefde te twijfelen, er geen aanleiding is tot het stellen van de algemene eis dat de belastingplichtige zich ter voorkoming van fouten ook zelf in de inhoudelijke aspecten van op hem toepasselijke belastingregelingen verdiept.

 

De Hoge Raad ziet geen aanleiding van dit uitgangspunt af te wijken voor zover het gaat om wat het Hof aanduidt als “betrekkelijk eenvoudige formele voorwaarden”.

 

In verband hiermee moet na verwijzing worden onderzocht of de relatie tussen belanghebbende en het kantoor meebracht dat het kantoor zou beoordelen of en in hoeverre was voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor toepassing van de afdrachtvermindering en daarmee bij het opmaken van de aangiften rekening zou houden. Het is naar onze mening zeer terecht dat de Hoge Raad de inschakeling van een deskundig adviseur als een wezenlijk element ziet voor de vraag of de belastingplichtige een verwijt kan worden gemaakt. Zeker bij fiscale heffingen waar veel discussie bestaat over de toepassing daarvan, zou beboeting achterwege moeten blijven. Wellicht hebben in deze casus ook de feiten een rol gespeeld. Het gaat om een bedrijf dat mensen heeft beleid van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan, nota bene in opdracht van de gemeente. Wij zijn benieuwd hoe deze zaak in verwijzing zal aflopen.