Skip to content

Inkeerboete met ingang van 1 juli 2015 naar 60%

24 maart 2015

Met ingang van 1 juli 2014 geldt de inkeerregeling weer, waarbij de boete 30% van de te betalen belasting bedraagt. De boete gaat echter met ingang van 1 juli 2015 verder omhoog naar 60% van het te betalen belastingbedrag. Deze boetepercentages zijn opgenomen in het Besluit van 2 september 2013 van de Staatssecretaris, waaraan wordt gerefereerd in paragraaf 7 van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.

De Staatssecretaris heeft de laatste paar jaren regelmatig wijzigingen aangebracht in de boetepercentages bij inkeer. Tot 2010 was geen boete verschuldigd. In de periode van 2010 tot 2 september 2013 werd een percentage van 30% toegepast en vanaf 2 september 2013 tot 1 juli 2014 was (wederom) geen boete verschuldigd. Thans geldt weer het percentage van 30% en per 1 juli 2015 wordt een boetepercentage van 60% gehanteerd.

In het BBBB is overgangsrecht opgenomen dat inhoudt dat op beboetbare feiten die zijn begaan vóór de inwerkingtreding van het besluit de oude beleidsregels van toepassing blijven. Op grond van dit overgangsrecht zou in nieuwe inkeerzaken kunnen worden betoogd dat boeteoplegging voor de jaren vóór 2010 niet mogelijk is en dat de boete voor de jaren tot en met 2014 hooguit 30% kan bedragen. Met ingang van 1 januari 2014 is dit overgangsrecht voor inkeerzaken komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de Staatssecretaris meent dat met ingang van 1 juli 2014 op alle jaren waarvoor wordt ingekeerd de boete van 30% van toepassing is. Met ingang van 1 juli 2015 kan een boete worden opgelegd van 60% over alle jaren waarvoor wordt ingekeerd.

Wij menen dat er goede argumenten zijn dat sprake is van strijd met artikel 7, lid 1, EVRM en artikel 15, lid 1, IVBPR. Kort samengevat is daarin bepaald dat geen zwaardere straf mag worden opgelegd dan die straf, die ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Bent u voornemens in te keren? Neem contact op met mr. R. Vos of mr. A.A. Feenstra om te bezien wat uw verweermogelijkheden tegen de boete kunnen zijn. Meer informatie over inkeren en de inkeerregeling kunt u hier lezen.