Skip to content

Inkeerboete verdubbelt per 1 juli 2016 naar 120%

21 april 2016

Tot 1 juli 2016 is het nog mogelijk voor belastingplichtigen om verzwegen buitenlands vermogen uit de afgelopen 12 jaar vrijwillig te melden tegen een boetepercentage van 60%. Staatssecretaris Wiebes maakte op 12 april jl. bekend dat deze sanctie per 1 juli 2016 wordt verdubbeld naar 120%. De recente affaire van de Panama Papers lijkt de druppel te zijn geweest die de politieke emmer heeft doen overlopen.

Inkeren is mogelijk vóórdat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid van de eerder gedane aangifte bekend is of bekend zal worden. Indien dat het geval is, is dat een aanleiding tot matiging van de vergrijpboete. De hoogte van deze matiging is in de afgelopen jaren regelmatig veranderd.

Tot 2010 was geen boete verschuldigd. In de periode van 2010 tot 2 september 2013 werd een percentage van eerst 15% en kort daarna 30% toegepast en vanaf 2 september 2013 tot 1 juli 2014 was (wederom) geen boete verschuldigd. Vanaf 1 juli 2014 gold weer het percentage van 30% en per 1 juli 2015 wordt een boetepercentage van 60% gehanteerd. Nu de boete per 1 juli 2016 wordt verhoogd naar 120%, is de inkeerboete hoger dan ooit. Staatssecretaris Wiebes waarschuwt dat er in de toekomst wellicht nog meerdere verhogingen zullen volgen. De boete die geldt voor situaties waarin de Belastingdienst niet vrijwillig op de hoogte wordt gesteld van verzwegen vermogen blijft overigens 300%.

Wij menen dat er goede argumenten zijn dat sprake is van strijd met artikel 7, lid 1, EVRM en artikel 15, lid 1, IVBPR. Kort samengevat is daarin bepaald dat geen zwaardere straf mag worden opgelegd dan die straf, die ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. Ook andere verweren op grond van persoonlijke omstandigheden, het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel zijn denkbaar.

Bent u voornemens in te keren? Neem contact op met Anke Feenstra of Roelof Vos om te bezien wat uw verweermogelijkheden tegen de boete kunnen zijn. Meer informatie over inkeren en de inkeerregeling kunt u hier lezen.