Skip to content

Landelijke actie “Inning balansschulden BTW”

08 juni 2015

Vanaf 1 augustus 2013 is de Belastingdienst gestart met het landelijke project “Inning balansschulden BTW”. Op basis van een aantal documenten van de staatssecretaris van Financiën blijkt dat ondernemers met een balansschuld van meer dan € 50.000,- aan btw veelal (automatisch) worden onderworpen aan een boekenonderzoek.

Bij ondernemers met een balansschuld onder € 50.000,- wordt in beginsel een verzuimboete van 10% van de niet voldane btw opgelegd en blijft in vele gevallen een boekenonderzoek achterwege.

Bij ondernemers met een balansschuld van meer dan € 50.000,00 wordt in beginsel een vergrijpboete opgelegd op basis van de per 1 januari 2012 in werking getreden artikel 10a Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR).

Uit de tekst van artikel 10a AWR volgt dat belasting- en inhoudingsplichtigen in nader aan te wijzen gevallen verplicht zijn om de inspecteur uit eigen beweging mededeling te doen van onjuistheden of onvolledigheden die hen bekend zijn of zijn geworden en betrekking hebben op voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens en inlichtingen. Het niet of onjuist nakomen van de informatieverplichting kan volgens het derde lid van artikel 10a AWR bij het aanwezig zijn van opzet of grove schuld bestraft worden met een vergrijpboete van maximaal 100%.

Naheffingsaanslagen c.q. boetes en heffingsrente kunnen echter worden voorkomen indien de schulden – via een suppletieaangifte – alsnog aan de Belastingdienst kenbaar worden gemaakt. Door middel van een suppletie is het mogelijk om de aangifte omzetbelasting van de afgelopen 5 jaar te corrigeren. 

Komt u als leverancier of afnemer in aanraking met een verzuimboete en/of heeft u een geschil over de suppletieaangifte omzetbelasting met de Belastingdienst en zoekt u rechtsbijstand, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten die gespecialiseerd is in indirecte belastingen. Meer informatie over onze specialisatie indirecte belastingen vindt u hier. Wij zijn geen belastingadviseurs en verzorgen geen btw-aangiften. Daarvoor kunt u terecht bij uw btw-adviseur.