Skip to content

Meldingsplicht intermediairs

19 november 2018

Op 25 mei 2018 trad de Mandatory Disclosure-richtlijn (Richtlijn 2018/822) in werking. Deze richtlijn verplicht intermediairs bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies te melden bij de Nederlandse Belastingdienst, zodat deze de structuur nader kan onderzoeken. Daarnaast maakt deze richtlijn uitwisseling van gemelde gegevens mogelijk. Lidstaten dienen de maatregelen uit de richtlijn uiterlijk vóór 31 december 2019 te implementeren in de nationale wetgeving. Vanaf 1 juli 2020 dienen lidstaten aan de verplichtingen voldoen.

Als gevolg van een ruim toepassingsbereik, heeft de richtlijn potentieel grote impact: niet alleen op belastingplichtigen maar ook op fiscale professionals zoals belastingadviseurs. Beiden kunnen worden aangemerkt als intermediair in de zin van de richtlijn en zullen dus op straffe van sancties moeten voldoen aan de meldingsverplichting. Hoewel een nationale uitvoeringswet pas in de loop van 2019 wordt verwacht, dienen intermediairs reeds informatie te vergaren over grensoverschrijdende structuren vanaf 25 juli 2018. Dit maakt de richtlijn urgent. Overigens leidt het ruime toepassingsbereik van de richtlijn bij ons tot twijfel over de effectiviteit en uitvoerbaarheid daarvan. 

In onze handzame notitie gaan wij dieper in op de Mandatory Disclosure-richtlijn en bespreken wij welke gevolgen de Richtlijn mogelijk voor u kan hebben. Bij vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.