Skip to content

Naheffing wegens het voorhanden hebben van onverzegelde sigaretten. NLFiscaal 2019/0256

Naheffing wegens het voorhanden hebben van onverzegelde sigaretten 

Mr. A. Wolkers in NLFiscaal 2019/0256, 11 januari 2019

In zijn annotatie gaat Arjan Wolkers nader in op het arrest van de Hoge Raad van 11 januari 2019, 17/02108. Hoewel het hier een accijnszaak betreft, is dit arrest vooral interessant vanwege de formeelrechtelijke aspecten. Zo komt bijvoorbeeld de mogelijkheid van het horen van een partij als getuige in een fiscale procedure aan de orde. De Hoge Raad oordeelt – in lijn met zijn eerdere jurisprudentie – dat in belastingzaken een partij niet als getuige kan worden gehoord. Eén van de redenen is dat de feitenrechter bevoegd is om een ter zitting afgelegde verklaring van een der partijen als bewijs te bezigen indien hij die verklaring aannemelijk acht. Een verklaring onder ede van een partij heeft in zoverre dus geen toegevoegde waarde.

Lees meer..