Skip to content

Nieuwe inkeerregeling in strijd met legaliteitsbeginsel. Annotatie NTFR 2018/1611

Rechtbank Den Haag heeft zich uitgelaten over de verenigbaarheid van het legaliteitsbeginsel met het opleggen van boetes aan inkeerders voor aangiften die zijn gedaan voor 2 juli 2009. De rechtbank oordeelt dat op grond van artikel 7 EVRM en artikel 15 IVBPR de boetes die zijn opgelegd voor die aangiften geen stand kunnen houden, op grond van het nulla poena sine lege-beginsel. Voorts oordeelt de rechtbank dat de inspecteur (op grond van het lex mitior-beginsel) geen zwaardere boetes mocht opleggen dan destijds geldend. De rechtbank vermindert de overige boetes conform het destijds geldende beleid. In haar commentaar voor het NTFR gaat Kim Demandt in op deze uitspraak en trekt de (voor de belastingplichtigen gunstige) conclusie van de rechtbank door naar andere jaren. De conclusie van de A-G is net gepubliceerd, dus het is wachten op de Hoge Raad.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. K.M.G. (Kim) Demandt