Skip to content

Terechte informatiebeschikkingen voor trustkantoor; geen fishing expedition. Annotatie NLF 2019/2301

X (bv; belanghebbende) maakt deel uit van een groep van gelieerde vennootschappen en stichtingen. De kernactiviteiten bestaan uit het leveren van fiscale en juridische diensten als trustkantoor. Bij X is een boekenonderzoek ingesteld in verband met het landelijke project van aanpak Trust and Company Service Providers (TCSP’s). Dit heeft geleid tot informatiebeschikkingen die na bezwaar zijn gehandhaafd. Rechtbank Gelderland heeft de informatiebeschikkingen in stand gelaten. In hoger beroep is onder meer in geschil of M en N als getuigen kunnen worden gehoord.

Hof Arnhem-Leeuwarden volgt het standpunt van de Inspecteur dat M en N als procespartij optreden. Zij zijn gemandateerd om namens de Inspecteur te procederen. M en N kunnen derhalve niet als getuigen worden gehoord. Het Hof oordeelt verder onder meer dat de Inspecteur het voorschrift van artikel 8:42 Awb heeft geschonden door bijlagen bij emails niet te verstrekken. Het Hof gaat hieraan echter voorbij omdat gesteld noch gebleken is dat X in haar verdedigingsbelangen is geschaad en X pas op een heel laat moment – tijdens de (derde) zitting – deze schending van artikel 8:42 Awb aan de orde heeft gesteld. De informatiebeschikkingen zijn volgens het Hof terecht gegeven. De Inspecteur heeft aannemelijk gemaakt dat hij zich in redelijkheid op het standpunt heeft gesteld dat de gevraagde gegevens voor de belastingheffing van X van belang kunnen zijn. Van een fishing expedition is geen sprake.

X kan volgens het Hof geen beroep doen op het informele verschoningsrecht. Voor het geval en voor zover X zich wél zou kunnen beroepen op het informeel verschoningsrecht, had zij de verzochte informatie geschoond van de stukken waarop het informeel verschoningsrecht ziet, dienen aan te leveren (vgl. HR 23 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU3140).
Het Hof wijst het verzoek om een immateriële schadevergoeding af. X heeft voorts geen recht op vergoeding van de werkelijke proceskosten.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. L.M.S.M. (Lisa) van Esdonk-Bongaarts