Skip to content

Omzetbelasting als schuld in de jaarrekening: pas op voor een boete

19 maart 2015

Een btw-plichtige ondernemer maakt aan het eind van het jaar zijn (Vpb/IB) balans op waar de schuld inzake de omzetbelasting wordt weergegeven. Momenteel lijken deze eindbalansen een makkelijke prooi voor de Belastingdienst te zijn.

Deze omzetbelastingschulden ontstaan indien bepaalde facturen en/of betalingen niet in de administratie is verwerkt of doordat het gebruik van de suppletieaangifte achterwege is gebleven. In veel gevallen blijft een omzetbelastingschuld dan langer op de balans staan als “te betalen omzetbelasting” of “te betalen btw”.

De Belastingdienst blijkt in vele gevallen deze “oude” omzetbelastingschulden op te sporen. De ingediende aangifte vennootschapsbelasting/inkomstenbelasting wordt namelijk vergeleken met de gedane aangifte omzetbelasting waarna een naheffingsaanslag omzetbelasting (direct) kan volgen.

Indien blijkt dat de ondernemer de omzetbelastingschuld op basis van de aangifte al had moeten betalen, kan de naheffingsaanslag gepaard gaan met een boete. Daarnaast kan de Belastingdienst de directeur of eigenaar aansprakelijk stellen voor de omzetbelastingschuld, dit is echter alleen mogelijk indien de Belastingdienst spreekt van “wanbeheer”.

Naheffingsaanslagen c.q. boetes en heffingsrente kunnen echter worden voorkomen indien de schulden – via een suppletieaangifte – alsnog aan de Belastingdienst kenbaar worden gemaakt. Door middel van een suppletie is het mogelijk om de aangifte omzetbelasting van de afgelopen 5 jaar te corrigeren. 

Uit het per 1 januari 2012 in werking getreden artikel 10a Algemene wet inzake Rijksbelastingen (Awr) volgt derhalve dat belasting- en inhoudingsplichtigen de inspecteur uit eigen beweging mededeling moeten doen van onjuistheden of onvolledigheden die hen bekend zijn of zijn geworden en welke betrekking hebben op voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens en inlichtingen. Deze informatieverplichting is onder meer van toepassing verklaard op de suppletieaangifte omzetbelasting. Het niet of onjuist nakomen van de informatieverplichting kan volgens het derde lid van artikel 10a Awr bij het aanwezig zijn van opzet of grove schuld bestraft worden met een vergrijpboete van maximaal 100%.

Een uitvoerige beschouwing van Roelof Vos en Lisa Bongaarts in het BTW-Bulletin over de verplichte suppletieaangifte omzetbelasting kunt u hier lezen.

Komt u als ondernemer in aanraking met een aansprakelijkstelling, een boete en/of heeft u een geschil over de (suppletie)aangifte omzetbelasting met de Belastingdienst en zoekt u rechtsbijstand, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten die gespecialiseerd is in indirecte belastingen. Meer informatie over onze specialisatie indirecte belastingen vindt u hier. Wij zijn geen belastingadviseurs en verzorgen geen btw-aangiften. Daarvoor kunt u terecht bij uw btw-adviseur.