Skip to content

(On)mogelijkheden in de cassatieprocedure – NL Fiscaal 23-10-2020

(On)mogelijkheden in de cassatieprocedure

Mr. A.J.C. Perdaems in NL Fiscaal, 23 oktober 2020

De Hoge Raad gaat in zijn arresten regelmatig in op de (on)mogelijkheden in de cassatieprocedure en in de procedure na verwijzing. Wat wel en niet mag na verwijzing door de Hoge Raad staat nogal eens ter discussie tijdens een zitting bij het verwijzingshof. In twee arresten van 23 oktober 2020 ging de Hoge Raad in op het moment waarop nog kan worden geklaagd over een incompleet dossier en de onderzoeksplicht van de feitenrechter. De Hoge Raad heeft duidelijk overwogen dat na verwijzing voor het eerst kan worden geklaagd over het niet nakomen door de inspecteur van de verplichting om alle op de zaak betrekking hebbende stukken in te brengen.

De Hoge Raad heeft ook bepaald dat de feitenrechter de inspecteur moet opdragen de stukken te overleggen als uit het dossier blijkt dat niet alle stukken zijn verstrekt. Als de feitenrechter dit niet heeft gedaan dan kan daar in cassatie over worden geklaagd. Bij deze klacht in cassatie is het van belang te onderbouwen dat de rechter uit het dossier de conclusie had moeten trekken dat het dossier niet volledig is en desondanks heeft nagelaten de inspecteur te verzoeken die stukken in te brengen. In deze arresten stelt de Hoge Raad terecht transparantie centraal. Van belang is dat de rechter kan oordelen aan de hand van alle feitelijke gegevens die de inspecteur ter beschikking staan. De controle daarop kan in cassatie plaatsvinden en ook na verwijzing blijft dit uitgangspunt gelden.

Deze arresten met een annotatie van Angelique Perdaems in NL Fiscaal zijn onderstaand te raadplegen.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems