Spring naar content

Ontwikkelingen in de inkeerregeling. VFP 2021/86

Ontwikkelingen in de inkeerregeling!

Wanneer een belastingplichtige uiterlijk twee jaar nadat hij een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan of aangifte had moeten doen, alsnog een juiste en volledige aangifte doet, dan wel juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt, wordt geen fiscale vergrijpboete opgelegd. Dat geldt alleen vóórdat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat een inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden. Na het verstrijken van de termijn van twee jaar is deze vrijwillige inkeer een strafverminderende omstandigheid die aanleiding geeft tot matiging van de vergrijpboete.

Daarnaast is strafvervolging voor fiscale feiten uitgesloten bij een rechtsgeldige inkeermelding. De laatste jaren is de inkeerregeling steeds verder ingeperkt en versoberd. In deze bijdrage worden de ontwikkelingen in de inkeerregeling besproken.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. R.J. (Reinder) de Jong