Skip to content

Ook garantie dat materiaal niet voor vervolging wordt gebruikt bij wilsonafhankelijk materiaal

08 februari 2015

Advocaat-Generaal Niessen is in zijn conclusie van 19 december 2014 (gepubliceerd 23 januari 2015) van mening dat uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat het nemo tenetur-beginsel niet alleen ziet op het afleggen van mondelinge of schriftelijke verklaringen (wilsafhankelijk materiaal), maar ook op het gebruik van afgedwongen reeds bestaand materiaal (wilsonafhankelijk materiaal), zoals documenten. Het oordeel van de Hoge Raad in zijn arrest van 12 juli 2013, BNB 2014/101 dat het afdwingen van materiaal door het opleggen van een dwangsom alleen is toegestaan wanneer aan de belastingplichtige de garantie is gegeven dat het gevraagde materiaal niet voor vervolging zal worden gebruikt, is volgens het EHRM in het arrest Chambaz ook van toepassing op documenten en andere bescheiden zoals bankafschriften. Indien deze garantie niet is gegeven dient aan het gebruik ervan het gevolg van bewijsuitsluiting te worden verbonden, aldus de A-G.

Niessen zet ons inziens met deze conclusie een belangrijke stap in de rechtsbescherming van een belastingplichtige. We moeten uiteraard afwachten of de Hoge Raad deze stap zal volgen. Tijdens het Hertoghs actualiteiten seminar dat wordt gehouden op 16 maart 2015 zal ook op de praktische gevolgen deze conclusie worden ingegaan. Meer informatie over het actualiteiten seminar en aanmelden kunt u via deze link