Spring naar content

Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog. Boomjuridisch

Tien jaar prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in civiele zaken

Sinds 1 juli 2012 kunnen feitenrechters in civiele zaken prejudiciële vragen aan de Hoge Raad stellen. Wat heeft dat instrument inmiddels opgeleverd? Hoe functioneert het? Voldoet het aan de verwachtingen? Wat is er te verbeteren?

Die vragen stonden centraal tijdens een symposium op 8 juli 2022 ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de prejudiciële procedure. Deze nieuwe bundel “Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog” bevat uitwerkingen van de vijf voordrachten en daarnaast een aantal bijdragen van anderen.

Shanna van den Maagdenberg en Angelique Perdaems hebben vanuit de fiscaliteit een bijdrage aan deze bundel geleverd met hun bijdrage “Prejudiciële vragen aan de belastingkamer van de Hoge Raad: valt de fiscale procedure in het niet bij de succesvolle civiele procedure?” Zij bespreken de praktijkervaringen met de prejudiciële procedure in fiscale zaken die sinds 1 januari 2016 bestaat. Shanna vanuit de rechterlijke macht en Angelique vanuit de procespraktijk.

De bijdrage is als volgt opgebouwd:

  • paragraaf 2: verschillen en overeenkomsten van fiscale prejudiciële procedure versus de civiele prejudiciële procedure;
  • paragrafen 3 en 4: ervaringen en bevindingen van feitenrechters en procespartijen/procesvertegenwoordigers;
  • paragraaf 3: Zijn fiscale feitenrechters, die net als de civiele feitenrechters zijn geënquêteerd over de prejudiciële vragen die zij aan de Hoge Raad gesteld hebben, tot dusver tevreden met de fiscale prejudiciële procedure?;
  • paragraaf 4: de mate van tevredenheid van procespartijen/procesvertegenwoordigers. Hierbij doet Angelique een suggestie om de meerwaarde voor de praktijk te vergroten;
  • paragraaf 5: sluit af met een positieve toekomstblik.

Klik hier voor de bijdrage van Shanna van den Maagdenberg (senior associate bij Loyens & Loeff) en Angelique Perdaems (partner bij Hertoghs advocaten): ‘Prejudiciële vragen aan de belastingkamer van de Hoge Raad: valt de fiscale procedure in het niet bij de succesvolle civiele procedure?’

Klik hier voor het bestellen van de bundel op de website van Boomjuridisch: Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog – Boomjurdisch.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems