Spring naar content

Kroniek ondernemingsstrafrecht. TBS&H 2018, nr 1

In de vorige kroniek werd al gerefereerd aan de mededelingen van de staatssecretaris van Financiën dat de inkeerregeling zou worden afgeschaft. In artikel 69, derde lid, Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) is opgenomen dat het recht op strafvervolging van fiscale delicten komt te vervallen indien een belastingplichtige alsnog een juiste en volledige aangifte doet dan wel juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt vóórdat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat een of meer van de in artikel 80, eerste lid, bedoelde ambtenaren de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden. De fiscale pendant staat in artikel 67n AWR.

Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 is artikel 69, derde lid, AWR aangevuld met de navolgende volzin: In afwijking van de eerste volzin vervalt het recht tot strafvervolging op de voet van dit artikel niet voor zover de schuldige alsnog een juiste en volledige aangifte doet dan wel juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt die betrekking heeft, onderscheidenlijk hebben, op inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen. Kort samengevat: de inkeerregeling voor ‘zwartspaarders’ is hiermee afgeschaft. Dit betekent echter niet dat de inkeerregeling volledig buiten werking is gesteld. In de parlementaire geschiedenis is opgemerkt dat een inkeermelding, ook voor zwartspaarders, nog steeds strafverminderend kan werken en dat per geval zal worden bezien of de overtreding beboeting of strafvervolging rechtvaardigt. Daarbij wordt het nadeelbedrag, het aantal ontduikingsjaren en recidive meegewogen.

Voorts is interessant op te merken dat bij de afschaffing van de inkeerregeling in overgangsrecht is voorzien. Dit houdt in dat de oude inkeerregeling van toepassing blijft met betrekking tot aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan en met betrekking tot inlichtingen, gegevens of aanwijzingen die vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt of hadden moeten zijn verstrekt. De inkeerregeling zal derhalve ook voor zwartspaarders in de komende jaren nog steeds een rol van betekenis spelen in het fiscale strafrecht. Zie hierover voorts de paragraaf financieel strafrecht.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra