Skip to content

Seminar Zeer Vermogende Personen Belastingdienst 3 november 2015.

12 november 2015

Onlangs publiceerde de Volkskrant een artikel met de kop “Fiscus overweegt jacht op superrijken”. Na een aanbeveling van de OESO heeft de Belastingdienst in mei 2014 het Team Zeer Vermogende Personen (hierna: ZVP) opgezet.

Op 3 november jl. heeft een besloten seminar plaatsgevonden in de Jaarbeurs te Utrecht, aangeboden door het Programma Zeer Vermogende Personen van de Belastingdienst. Het seminar was bedoeld voor belastingadviseurs, notarissen, advocaten en medewerkers van de Belastingdienst die daadwerkelijk zelf betrokken zijn bij de beoogde doelgroep. Tijdens het seminar werd een tipje van de sluier gelicht over de opzet en doelstellingen van het Team ZVP.

De OESO heeft in een aanbeveling de lidstaten gewezen op de mogelijkheden die HNWI (High Net Worth Individuals) hebben om aan agressieve tax planning te doen, het mogelijke bedrag aan belastingen dat in geding is en het effect van het nalevingsgedrag van de ZVP’er heeft op de compliance van andere belastingplichtigen. De Belastingdienst behandelt zeer vermogende personen op dit moment nog niet als aparte doelgroep. Nu een ZVP’er meer dan gemiddeld vooruit zal denken over overdracht van privé- of bedrijfsvermogen, schenken en nalaten en internationale spreiding van vermogen en vestiging (estate planning) is het de ambitie van de Belastingdienst om bij deze doelgroep integraal alle belastingen aan de orde te laten komen. Het gaat daarbij om zaken als inkomen, vermogen, winst, schenking, vererving, private equity, vermogensrendement, ANBI en natuurschoonwet.

De Belastingdienst gaf bij de bijeenkomst aan zich te richten op personen met een vermogen van 25 miljoen of meer, met of zonder familiebedrijf of onverdeeld familievermogen, die in Nederland belastingplichtig zijn. ZVP’ers hebben naast gespecialiseerde adviseurs soms een “family office” als vertegenwoordiger. Het Programma ZVP is mede opgezet vanwege het bijzondere karakter van de dossiers (verwevenheid met familie), de invloed van de eigenaar op het beleid van zijn concern en de uitstraling op andere belastingplichtigen.

Tijdens de bijeenkomst werd aangegeven dat op basis van analyse van de Belastingdienst ruim 2200 fiscale huishoudens, geconcentreerd in circa 1400 dossiers, als zeer vermogend zijn geïdentificeerd. Van die 1400 dossiers bevinden zich 50% bij Grote Ondernemingen, 45% bij MKB en slechts 5% bij particulieren. Daarbij werd aangegeven dat het beeld niet compleet is, nu zaken als goodwill, stille reserves en kunstverzamelingen niet op dataniveau zichtbaar zijn. Er is een bijzondere focus op het privé (familie) domein, met aandacht voor de totale samenhang (private taxing en corporate taxing). Het tijdelijke ‘pilot’ Team ZVP wordt gevormd door medewerkers van de Belastingdienst die hun sporen op een of meer voor ZVP relevante onderwerpen hebben verdiend. Het Team ZVP werkt sinds mei 2014 aan circa 75 van deze 2200 dossiers. De uitkomst van deze pilot lijkt dat de problematiek voornamelijk box 2 gerelateerd is en dat een nadere focus op de ZVP gewenst is. De eerste voorlopige conclusie is dat er in de toekomst een vorm van integrale behandeling voor alle ZVP’ers tot stand gebracht zal worden, waarbij elke ZVP’er een eigen aanspreekpunt krijgt. Uiterlijk medio 2016 presenteert het Programma ZVP een advies over het behandelprogramma en de inbedding in de organisatie van de Belastingdienst. Daarbij zal gewerkt worden in een Team ZVP of een coördinerende landelijke groep.

Voor eventuele vragen over rechtsbescherming in relatie tot het team ZVP, kunt u contact opnemen met Peter van Hagen of een van de andere advocaten van ons kantoor.