Skip to content

Staatssecretaris kondigt maatregelen aan tegen belastingontduiking

19 januari 2017

Op 17 januari jongstleden heeft Staatssecretaris Wiebes een brief aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin hij maatregelen aankondigt tegen belastingontduiking. Eén van de maatregelen ziet op de afschaffing van de zogenoemde inkeerregeling. De inkeerregeling houdt in dat de Belastingdienst géén (bij inkeer binnen 2 jaar) of een lagere boete (bij inkeer na 2 jaar) aan een belastingplichtige oplegt wanneer deze spontaan en vrijwillig alsnog aangifte doet van niet aangegeven inkomen en vermogen. Overigens was de inkeerregeling al minder aantrekkelijk geworden als gevolg van een forse verhoging van de boete bij inkeer van vermogen naar 120%. Hoewel de strafrechtelijke inkeerbepaling niet wordt genoemd, lijkt tussen de regels door te kunnen worden gelezen dat ook deze zal worden afgeschaft. Een tweede maatregel die genoemd wordt is de beperking van het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen. De Staatssecretaris is voornemens om aan te sluiten bij de procesvrijstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Die noodzaak ontgaat ons nu deze beperking reeds in de WWFT staat, ook in relatie tot de fiscaliteit.  Het verschoningsrecht is bovendien één van de meest fundamentele elementen in het rechtssysteem en wij zullen de ontwikkelingen hieromtrent dan ook zeer kritisch blijven volgen.

Een ander aspect is de openbaarmaking van onherroepelijk vaststaande vergrijpboetes aan deelnemers, zoals fiscaal adviseurs (de zogenoemde “medeplegersboetes”). Wij betwijfelen of deze maatregel daadwerkelijk zal bijdragen aan het voorkomen van belastingontduiking en menen dat deze openbaarmaking niet mogelijk zou moeten zijn zonder het stellen van extra waarborgen aan de boeteoplegging door de inspecteur. Ten slotte wil de Staatssecretaris de mogelijkheden verruimen tot aansprakelijkstelling, zoals van erfgenamen.

De Staatssecretaris zal (nog) dit jaar wetsvoorstellen indienen, waarin deze maatregelen zijn uitgewerkt.

 

Hertoghs advocaten volgt de bovengenoemde ontwikkelingen op de voet. Mocht u hierover van gedachten willen wisselen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Dit geldt ook indien u overweegt in te keren / vrijwillig te verbeteren. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het bijstaan van belastingplichtigen in deze procedures.