Skip to content

Strafbare feiten gepleegd door zaakvoerder; medeschuldenaar accijns. NLF 2019/2476

Strafbare feiten gepleegd door zaakvoerder; medeschuldenaar accijns

mr. A. Wolkers in NLF 2019/2476

 

Arjan Wolkers geeft in NLFiscaal 2019/2476 commentaar op een arrest van het Hof van Justitie EU van 17 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:875. In casu is sprake van een zaakvoerder/natuurlijk persoon (door het Hof als ‘opdrachtnemer’ aangeduid) die kennelijk heeft gehandeld in opdracht van een rechtspersoon (‘opdrachtgever’), waarbij de zaakvoerder daadwerkelijk betrokken was bij de fraude en daarvoor overigens ook strafrechtelijk was veroordeeld terwijl de opdrachtgever strafrechtelijk was vrijgesproken. De vraag is vervolgens of de bedoelde voorwaarde van ‘betrokkenheid bij de onregelmatigheid’ uit artikel 38, lid 3, Accijnsrichtlijn het mogelijk maakt om in dit geval ook de opdrachtgever daaronder te laten vallen. Het Hof meent van wel, maar de beredenering vindt Arjan niet overtuigend. Het Hof meent dat het gebrek aan verduidelijking met betrekking tot het begrip ‘persoon die bij de onregelmatigheid betrokken is geweest’ in de formulering van artikel 38, lid 3, Accijnsrichtlijn het juist mogelijk maakt om een rechtspersoon als schuldenaar te beschouwen vanwege handelingen van een natuurlijke persoon die als opdrachtnemer van die rechtspersoon heeft gehandeld. Arjan Wolkers meent dat het op de weg van het Hof had gelegen om nadere invulling te geven en grenzen te stellen aan de voorwaarde van ‘betrokkenheid bij de onregelmatigheid’. Dat zou de uniforme toepassing van deze bepaling in de verschillende lidstaten ten goede zijn gekomen.

Lees meer…