Spring naar content

Strafrechtelijk veroordeelde belastingadviseur niet civiel aansprakelijk voor controlekosten Belastingdienst. Annotatie NTFR 2020/1759

Een belastingadviseur is strafrechtelijk veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte wegens het opzettelijk doen van een groot aantal onjuiste aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor zijn cliënten, met een totaal nadeel van €1.962.134. De staat vordert schadevergoeding op grond van een onrechtmatige daad wegens de extra arbeidsuren die nodig zijn geweest voor de controle van de aangiften, het opvragen van bewijsstukken bij de belastingplichtigen, het corrigeren van de aangiften en het invorderen van de opgelegde belastingaanslagen. De ontvanger heeft schadevergoeding gevorderd van de bedragen die niet kunnen worden ingevorderd. Deze laatste vordering is door de rechtbank toegewezen en naar de schadestaat verwezen. Tegen dit oordeel is geen hoger beroep ingesteld. De overige vorderingen zijn door de rechtbank afgewezen. Hof Arnhem-Leeuwarden (23 oktober 2018, nr. 200.141 .591/01, NTFR 201 8/2836) heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het verhaal van de overige kosten langs privaatrechtelijke weg zou neerkomen op een onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke regeling. De staat is in cassatie gegaan. De Hoge Raad bevestigt het vonnis van het hof.

Lees verder.