Spring naar content

Terechte navordering omdat er ondanks gedane toezegging geen aangifte is ingediend. Annotatie NTFR 2023/1482

Voor NTFR schreef Angelique Perdaems een annotatie bij een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 11 juli 2023. Daarin gaat zij in op de vereisten voor kwade trouw. De inspecteur legt vaak een navordering op zonder te onderbouwen wáárom mag worden nagevorderd. Terwijl het op de weg van de inspecteur ligt om te bewijzen dat sprake is van een nieuw feit, kwade trouw of een kenbare fout. Daarom benadrukt Angelique het belang van het voeren van verweer tegen navorderingsaanslagen.

De zaak is opmerkelijk, omdat tijdens vooroverleg was overeengekomen dat een bepaald bedrag als vervreemdingsvoordeel in de aangifte zou worden opgegeven. Echter, er werd geen aangifte gedaan en de Belastingdienst legde een navorderingsaanslag op. Het gerechtshof oordeelde dat dit mogelijk was vanwege kwade trouw, gezien de gemaakte afspraken en het uitblijven van de aangifte. De vraag is alleen of de wet wel de mogelijkheid biedt om na te vorderen.

Het hof baseert zich op een eerdere uitspraak van de Hoge Raad waarin wordt gesteld dat navordering gerechtvaardigd is als de belastingplichtige de vereiste informatie heeft achtergehouden. Dit is het geval als de belastingplichtige wettelijk verplicht is om deze informatie te verstrekken, bijvoorbeeld via een uitnodiging tot het doen van aangifte of een informatieverzoek. Angelique wijst erop dat de uitnodigingsbrief tot het doen van aangifte in deze kwestie niet specifiek om bepaalde gegevens vroeg, en dat dus enige onduidelijkheid bestaat over hoe deze uitnodiging moet worden geïnterpreteerd.

Daarnaast merkt zij op dat de belastinginspecteur al over de benodigde informatie beschikte, omdat dit tijdens het vooroverleg was verstrekt. Hierdoor rijst de vraag of de belastingplichtige de informatie wel heeft achtergehouden door geen aangifte in te dienen.

Tot slot bekritiseert Angelique het gebrek aan een motivering door het hof voor zijn oordeel dat sprake is van opzettelijk achterhouden van informatie. Dit is volgens haar een motiveringsgebrek omdat voor kwade trouw opzet moet worden bewezen. Het instellen van cassatie behoort dan tot de mogelijkheden.

Lees meer in NTFR 2023-1482 ‘Terechte navordering omdat er ondanks gedane toezegging geen aangifte is ingediend.’

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems