Spring naar content

Vraag & antwoord inkeerregeling

Inkeerregeling Belastingdienst – vraag en antwoord

Hertoghs advocaten geeft antwoorden op de meest gestelde vragen over de inkeerregeling m.b.t. de inkomstenbelasting. Hieronder treft u de lijst aan van de vragen die wij behandelen.

vraag 1: Wat gebeurt er normaal gesproken als de Belastingdienst ontdekt dat ik een onjuiste/onvolledige aangifte heb ingediend?

vraag 2: Over hoeveel jaar terug kan de Belastingdienst nog inkomstenbelasting navorderen?

vraag 3: Het vermogen is (deels) uit erfenis(sen) verkregen. Kan de Belastingdienst onbeperkt erfbelasting/successierecht navorderen?

vraag 4: Wat is de maximale boete/straf die kan worden opgelegd als de Belastingdienst ontdekt dat ik een onjuiste/onvolledige aangifte heb ingediend?

vraag 5: Kunnen navordering, belastingrente en hoge boetes worden voorkomen?

vraag 6: Wat houdt de inkeerregeling in?

vraag 7: Wat is de financiële impact van inkeer?

vraag 8: Wat is de maximale boete die wordt opgelegd onder de inkeerregeling?

vraag 9: Hoe maak ik gebruik van de inkeerregeling en wat zijn de voorwaarden?

vraag 10: Hoe is de houding van de Belastingdienst bij de afhandeling van een inkeerverzoek?

vraag 11: Kan ik anoniem inkeren?

vraag 12: Kan ik alleen inkeren of moeten bijvoorbeeld familieleden ook inkeren?

vraag 13: Worden bij inkeer ook gemachtigden van rekeninghouders in het onderzoek van de Belastingdienst betrokken of benaderd over het verstrekken van gegevens?

vraag 14: Bestaat er een reële kans dat de Belastingdienst ontdekt dat ik onjuiste/onvolledige aangifte(n) heb ingediend, ondanks bijvoorbeeld een bankgeheim?

vraag 15: Kan ik ook inkeren als ik het geld heb verkregen uit illegale activiteiten?

vraag 16: Hoe wordt omgegaan met vermogen dat is ondergebracht in een buitenlandse trust of vennootschap (SPF, Stiftung, Anstalt)?

vraag 17: Hoe zit het met schenkingen aan familieleden etc?

vraag 18: Hoe gaat de belastingdienst om met opnamen van het buitenlands vermogen?

vraag 19: Wordt er naar de herkomst van vermogen gevraagd als dit vermogen langer dan 12 jaar op een buitenlandse bankrekening staat?

vraag 20: Moet ik mijn buitenlands vermogen na inkeer overboeken naar Nederland?

vraag 21: Kan Hertoghs advocaten mij begeleiden als ik besluit gebruik te maken van de inkeerregeling?

vraag 22: Wat is het voordeel om begeleid te worden door een advocaat (in plaats van een belastingadviseur of een accountant)?

vraag 23: Wat houdt de begeleiding door Hertoghs advocaten in?

vraag 24: Hoe lang duurt het inkeertraject?

vraag 25: Kan Hertoghs advocaten mij ook bijstaan als de Belastingdienst heeft ontdekt dat ik onjuiste/onvolledige aangifte(n) heb gedaan?

 

vraag 1: Wat gebeurt er normaal gesproken als de Belastingdienst ontdekt dat ik een onjuiste/onvolledige aangifte heb ingediend?

Als de Belastingdienst ontdekt dat u onjuist of onvolledig aangifte heeft gedaan (bijvoorbeeld door buitenlands vermogen niet aan te geven), dan zal de Belastingdienst een navorderingsaanslag opleggen voor het nog te betalen bedrag aan belasting. Op de navorderingsaanslag wordt ook belastingrente (tot 1 januari 2013 heffingsrente) in rekening gebracht voor het te laat betalen van de belasting. Daarnaast kunnen hoge boetes worden opgelegd. Als de Belastingdienst ontdekt dat u onjuist of onvolledig aangifte heeft gedaan, riskeert u een boete die kan dan oplopen tot 300% van de verschuldigde belasting. Afhankelijk van de situatie kan strafrechtelijke vervolging worden ingesteld.

terug naar boven

Vraag 2: Over hoeveel jaar terug kan de Belastingdienst nog inkomstenbelasting navorderen?

Als hoofdregel geldt een navorderingstermijn van 5 jaar. Dit betekent dat de Belastingdienst nog te betalen inkomstenbelasting in principe kan navorderen over de afgelopen 5 jaar. Deze termijn wordt verlengd met uitstel dat voor het indienen van de belastingaangifte is verleend. Voor in het buitenland aangehouden vermogen (bijvoorbeeld een bankrekening) kan daarentegen worden nagevorderd over de afgelopen 12 jaar, mits de Belastingdienst geen enkele aanwijzing had voor het bestaan van het in het buitenland aangehouden vermogen. Ook hier wordt de termijn verlengd met het door de Belastingdienst verleende uitstel voor het indienen van de IB aangifte. Zodra de Belastingdienst aanwijzingen krijgt over het bestaan van het in het buitenland aangehouden vermogen, dient de Belastingdienst de navorderingsaanslag met redelijke voortvarendheid op te leggen. Hierbij is het van belang dat, indien de Belastingdienst ‘onnodig’ stil zit, de navorderingsbevoegdheid van 12 jaar komt te vervallen.

terug naar boven

Vraag 3: Het vermogen is (deels) uit erfenis(sen) verkregen. Kan de Belastingdienst onbeperkt erfbelasting/successierecht navorderen? 

Met ingang van 1 januari 2012 is de navorderingstermijn voor erfbelasting over buitenlands vermogen dat nog niet eerder bij de Belastingdienst is aangegeven komen te vervallen, dit ter bestrijding van de zogeheten ‘Edelweissroute’. De navorderingsbevoegdheid is hiermee niet meer gebonden aan de navorderingstermijn van 12 jaar. In de Wet is geen overgangsrecht opgenomen voor `oude` erfenissen en aan deze nieuwe bepaling is formeel onbeperkt terugwerkende kracht verleend. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat deze terugwerkende kracht voor erfenissen van vóór 1 januari 2000 niet in overeenstemming is met o.a. het rechtzekerheidsbeginsel. Wilt u hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Ook geldt sinds 1 januari 2012 de verplichting voor erfgenamen om op straffe van een vergrijpboete (van 100%) de Belastingdienst te informeren zodra zij kennis nemen dat de ingediende aangifte erfbelasting voor buitenlands vermogen onjuist is dan wel ten onrechte achterwege is gebleven. Over aanslagen erfbelasting die zien op sterfgevallen na 1 januari 2010 wordt heffingsrente berekend. De heffingsrente wordt berekend over de periode die begint acht maanden na het overlijden en eindigt op de datum waarop de aanslag is opgelegd.

terug naar boven

Vraag 4: Wat is de maximale boete/straf die kan worden opgelegd als de Belastingdienst ontdekt dat ik een onjuiste/onvolledige aangifte heb ingediend?

Als de Belastingdienst ontdekt dat u een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan:

A. is de boete bij ontdekking van niet of onvolledig aangegeven inkomsten (box I en box II) maximaal 100% van het nog te betalen inkomstenbelastingbedrag. Voorbeeld: wordt € 20.000,- nagevorderd, dan is de boete maximaal € 20.000,-.

B. is de boete bij ontdekking van niet aangegeven vermogen, zoals een buitenlandse bankrekening (box III) maximaal 300% van het nog te betalen inkomstenbelastingbedrag. Voorbeeld: wordt € 20.000,- nagevorderd, dan is de boete maximaal € 60.000,-.

C. kunt u, in het ergste geval, zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

terug naar boven

vraag 5: Kunnen navordering, belastingrente en hoge boetes worden voorkomen?

Navordering van de verschuldigde belasting en belasting(/heffings)rente kunnen niet worden voorkomen. Afhankelijk van de aangeleverde informatie en gegevens en uw onderhandelingspositie, kunnen de navordering en belastingrente onder de inkeerregeling eventueel wel worden beperkt.

Onze ervaring is dat de Belastingdienst zich doorgaans welwillend opstelt tegenover belastingplichtigen die zich vrijwillig melden. De Belastingdienst streeft veelal naar een vlotte en snelle afwikkeling. Aangezien veel mensen momenteel inkeren, is het vanwege de werkdruk bij de Belastingdienst mogelijk dat de afhandeling langer duurt dan gebruikelijk.

terug naar boven

vraag 6: Wat houdt de inkeerregeling in?

De inkeerregeling houdt in dat de Belastingdienst geen (bij inkeer binnen 2 jaar) of een aanzienlijk lagere boete (bij inkeer na 2 jaar) aan een belastingplichtige oplegt wanneer deze spontaan en vrijwillig alsnog, schriftelijk en volledig, aangifte doet van niet aangegeven inkomen en vermogen of de volledige informatie daarover verstrekt. Inkeren is niet meer mogelijk voor box 2 en box 3-inkomen. Wel wordt inkeren als een strafverminderende omstandigheid aangemerkt.

terug naar boven

vraag 7: Wat is de financiële impact van inkeer?

De kosten, dat wil zeggen het bedrag dat u alsnog aan de Belastingdienst dient te betalen, zijn afhankelijk van de hoogte van de inkomsten en het vermogen dat nog moet worden aangegeven. Is sprake van zogeheten ‘stil’ vermogen, dat wil zeggen als er de afgelopen 12 jaar geen of nauwelijks nieuwe ‘stortingen’ zijn bijgekomen, dan bedraagt de verschuldigde belasting en belastingrente in totaal ongeveer tussen de 15 en 20% van het op dit moment aanwezige vermogen. Verder is het van belang of het vermogen in Nederland wordt aangehouden of in het buitenland en uit welke bronnen het vermogen bestaat. Met bronnen bedoelen we omzet, rendement, erfenis e.d. Op basis van de gegevens die u aanlevert, kunnen wij voor u een schatting maken van de financiële impact van de inkeer, zodat u enigszins weet waar u aan toe bent. Houdt u er in elk geval rekening mee dat:

A. loon, winst en overige resultaten belast zijn tegen het progressieve tarief, terwijl vermogen sinds 2001 jaarlijks tegen 1,2% (30% belasting over een fictief rendement van 4%) in de heffing wordt betrokken;

B. sprake kan zijn van andere belastingen, afhankelijk van de herkomst van het vermogen (denk hierbij aan erf- of schenkbelasting omdat het buitenlands vermogen is ontstaan uit een erfenis of schenking) en;

C. er over de totaal verschuldigde belasting tevens heffings- en/of belastingrente is verschuldigd en boetes kunnen worden opgelegd.

terug naar boven

vraag 8: Wat is de maximale boete die wordt opgelegd onder de inkeerregeling?

U krijgt geen boete als u inkeert binnen twee jaar nadat u de onjuiste/onvolledige aangifte heeft ingediend. Voor box 2 en box 3-inkomen kan wel een boete over deze twee jaar worden opgelegd. Keert u in voor box 3-inkomen  dan kan een boete worden opgelegd van maximaal 300% van het nog te betalen bedrag aan inkomstenbelasting, voor zover sprake is van niet-aangegeven vermogen. Wordt bijvoorbeeld € 20.000,- nagevorderd, dan is de boete maximaal € 60.000,-. Het uitgangspunt is echter dat een boete wordt opgelegd van 120% (aangifte ingediend voor 1 januari 2018), dan wel 135% (aangifte ingediend na 1 januari 2018).

Voor zover sprake is van niet-aangegeven inkomen wordt een boete opgelegd van 100%. Wordt bijvoorbeeld € 20.000,- nagevorderd, dan is de boete maximaal € 20.000,-. Ook hier is het uitgangspunt echter dat de boete wordt gematigd. Voor aangiftes ingediend vóór 1 januari 2020 geldt in beginsel een matiging tot 30% en voor aangiftes ingediend ná 1 januari 2020 geldt in beginsel een matiging tot 45%.

terug naar boven

vraag 9: Hoe maak ik gebruik van de inkeerregeling en wat zijn de voorwaarden?

U kunt gebruik maken van de inkeerregeling door spontaan en vrijwillig alsnog, schriftelijk en volledig, aangifte te doen van verzwegen inkomen of vermogen. Daarnaast kunt u alsnog schriftelijk de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekken over het (eerder) verzwegen inkomen of de vermogensbestanddelen.

Met spontaan en vrijwillig wordt bedoeld dat u inkeert vóórdat u weet of moet vermoeden dat de Belastingdienst bekend is of bekend zal worden met uw eerdere onjuiste/onvolledige aangifte waarin inkomen of vermogensbestanddelen werd verzwegen.

U bent op tijd als:
i. de inspecteur nog geen vragen heeft gesteld over uw aangifte of uw buitenlandse vermogensbestanddelen;
ii. de inspecteur nog geen boekenonderzoek bij u heeft aangekondigd, waarbij onjuistheden uit de aangifte(n)/verzwegen vermogensbestanddelen ontdekt kunnen worden;
iii. een FIOD-ECD rechercheur nog niet aan u gemeld heeft dat er een onderzoek tegen u loopt in verband met de aangifte(n)/verzwegen vermogensbestanddelen.
iv. wanneer buitenlands vermogen alsnog vrijwillig wordt aangegeven, zal de Belastingdienst in de regel informatie opvragen om de herkomst van het vermogen vast te kunnen stellen en om de verschuldigde belasting te berekenen.

Voorbeelden van buitenlandse vermogensbestanddelen zijn:
– buitenlandse bankrekeningen;
– in het buitenland aangehouden beleggingen;
– gerechtigdheid tot het vermogen in trusts (bijvoorbeeld een SPF, Stiftung of Anstalt);
– buitenlandse onroerende zaken (bijvoorbeeld een vakantiewoning).

In beginsel zal de Belastingdienst verzoeken om openingsformulieren, stortingsbewijzen en bankafschriften met daarop de waarde van het vermogen te overleggen. Vanwege de navorderingstermijn van 12 jaar, vraagt de Belastingdienst in principe alleen informatie over de laatste 12 jaar. Gegevens ouder dan 10 jaar zijn meestal lastig te achterhalen, zeker wanneer het gaat om gegevens uit het buitenland. Onze ervaring is dat de gegevens over de 2 ontbrekende jaren vaak in overleg met de inspecteur kunnen worden vastgesteld. Let op: worden de juiste of gevraagde informatie en gegevens niet of onjuist verstrekt, dan legt de Belastingdienst mogelijk geschatte aanslagen op.

terug naar boven

vraag 10: Hoe is de houding van de Belastingdienst bij de afhandeling van een inkeerverzoek?

Onze ervaring is dat de Belastingdienst in de meeste gevallen bereid is de inkeer praktisch af te handelen. Hierbij is het van belang dat de relevante stukken overzichtelijk worden aangeleverd en dat een helder en pleitbaar standpunt wordt ingenomen met betrekking tot stortingen, opnamen, hoogte van het vermogen, te verrekenen bronbelasting, eventueel aftrekbare posten en het genoten inkomen. In de meeste gevallen stelt de Belastingdienst zich pragmatisch op met betrekking tot het ontbreken van gegevens. Is de feitelijke situatie helder en bestaat er geen reden tot twijfel, dan is de Belastingdienst bereid om de situatie in de oudste jaren naar redelijkheid in te vullen.

terug naar boven

Vraag 11: Kan ik anoniem inkeren?

Nee dat is niet mogelijk. Bij inkeer dient namelijk volledige openheid van zaken aan de Belastingdienst te worden gegeven. De Belastingdienst maakt geen afspraken met anonieme belastingplichtigen. Dat betekent dat u bij inkeer altijd uw naam moet doorgeven aan de Belastingdienst.

terug naar boven

Vraag 12: Kan ik alleen inkeren of moeten bijvoorbeeld familieleden ook inkeren? 

Alleen inkeren kan. Maar als u besluit in te keren, adviseren wij om andere betrokkenen te informeren en tegelijkertijd in te keren. De inkeerregeling heeft namelijk slechts persoonlijke werking. Dit houdt in dat anderen (zoals bijvoorbeeld familieleden) niet kunnen profiteren van een door u ingezette inkeer als zij niet zelf inkeren.

Bijvoorbeeld: een erfgenaam van een buitenlandse bankrekening besluit in te keren. De erfgenaam heeft een broer die mede-erfgenaam is van de buitenlandse bankrekening. De erfgenaam die zich bij de Belastingdienst meldt zal volledige openheid van zaken over de herkomst van het vermogen moeten geven. Het gevolg hiervan is dat waarschijnlijk ook de broer bij de Belastingdienst in beeld komt. De broer kan dan mogelijk geen beroep meer doen op de inkeerregeling, tenzij de broer zelf, tegelijkertijd met de erfgenaam, is ingekeerd. Wanneer u besluit in te keren in een dergelijke situatie raden wij u derhalve aan om in elk geval met een advocaat te overleggen.

terug naar boven

Vraag 13: Worden bij inkeer ook gemachtigden van rekeninghouders in het onderzoek van de Belastingdienst betrokken of benaderd over het verstrekken van gegevens?

Bij inkeer moet u volledige openheid van zaken geven. De Belastingdienst toetst de gepresenteerde feiten aan geloofwaardigheid en aannemelijkheid. Nader onderzoek naar gemachtigden van de rekeninghouders is dan in beginsel niet aan de orde. Dit onderzoek kan zich wel voordoen wanneer de Belastingdienst aanwijzingen heeft dat de gemachtigde zelf ook gerechtigd is tot buitenlands vermogen.

terug naar boven

Vraag 14: Bestaat er een reële kans dat de Belastingdienst ontdekt dat ik onjuiste/onvolledige aangifte(n) heb ingediend, ondanks bijvoorbeeld een bankgeheim?

Ja. Onze ervaring is dat de kans steeds groter wordt dat niet aangegeven (buitenlands) vermogen door de Belastingdienst wordt ontdekt en het bankgeheim in landen als Zwitserland, Luxemburg en Oostenrijk staat onder grote druk. De jacht op niet aangegeven vermogen is een wereldwijde trend. Belastingautoriteiten van verschillende landen werken steeds meer en nauwer met elkaar samen om belastingontwijking en ontduiking tegen te gaan. Deze samenwerking wordt versterkt door regelingen in belastingverdragen, Europese richtlijnen op het vlak van informatieverstrekking en overeenkomsten die specifiek gericht zijn op de uitwisseling van fiscale informatie (de zogenoemde TIEA’s). Per 1 januari 2013 is de nieuwe wet over informatie-uitwisseling binnen de EU in werking getreden. Met die nieuwe wet zijn de (opsporings-)bevoegdheden en mogelijkheden van Nederlandse belastingambtenaren aanzienlijk verruimd. De huidige vergaande internationale samenwerking maakt het voor landen steeds moeilijker om een eventueel bankgeheim in stand te houden. Zo heeft een groot aantal landen zich verbonden om vanaf 2017 bank- en belastinggegevens (over het jaar 2016) automatisch te zullen uitwisselen. Met Zwitserland zal deze uitwisseling plaatsvinden vanaf 2018 (over het jaar 2017). Ook de banken zelf eisen vanuit eigen ‘Compliance policy’, steeds vaker dat de rekeninghouder aan de bank verklaart, dat het vermogen in eigen land is gefiscaliseerd.

terug naar boven

Vraag 15: Kan ik ook inkeren als ik het geld heb verkregen uit illegale activiteiten?

Ja dat kan. De inkeerregeling is in principe ook dan van toepassing voor wat betreft de alsnog te betalen belasting. U moet er wel rekening mee houden dat indien vermogen is terug te voeren op illegale activiteiten, mogelijk sprake is van strafrechtelijke delicten zoals: overtreding van de Opiumwet; belastingfraude; valsheid in geschriften; witwassen etc. Op basis van de inkeerregeling maakt de Belastingdienst geen melding bij het Openbaar Ministerie van belastingfraude. Wel licht de Belastingdienst het Openbaar Ministerie in over deze eventuele andere delicten.

terug naar b