Spring naar content

“Een goed gesprek met de fiscus” over fiscale mediation. Salaris Rendement 4-2023

Hoe werkt fiscale mediation en wat zijn de voordelen?

Een passende oplossing voor een fiscaal geschil? Al sinds 2005 de mogelijkheid om in een mediation tot een oplos­sing te komen. In het artikel “Een goed gesprek met de fiscus” in Salaris Rendement 4-2023 leest u wat mediation is en hoe u daar in fiscale zaken mogelijk uw voordeel mee kunt doen. Procederen bij de rechter is tijdrovend, kostbaar en de uitkomst is onzeker. Als de zaak zich daarvoor leent kunt u in plaats daarvan ook kiezen voor fiscale mediation.

Mediation is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Daarbij proberen partijen die een conflict hebben, gezamenlijk tot een oplossing te komen onder begeleiding van een onafhankelijke mediator. Kenmerkend voor een mediation zijn de vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, rol van de mediator en wijze waarop tot een oplossing wordt gekomen. Niemand kan worden verplicht om deel te nemen, in tegenstelling tot wanneer de ene partij de andere voor de rechter daagt.

In de praktijk vindt mediation in fiscale zaken nog maar weinig plaats. Uit de ant­woorden op de in het artikel genoemde Kamervragen, bleek dat er in 2022 slechts acht mediationzaken plaatsvonden en het in 2021 ging om 11 zaken. Het hoog­ste aantal in de afgelopen vijfjaar was in 2019: 21 zaken. Hoe dat komt? Onbe­kend maakt onbemind! En dat is zonde, er zitten namelijk grote voordelen aan een fiscale mediation. Een geschil waar beide partijen samen tot een oplossing komen, leidt er immers toe dat zowel de belasting­plichtige als de Belastingdienst instemt met de uitkomst (in tegenstelling tot wat vaak bij een gang naar de rechter het geval is), wat leidt tot een duurzame oplossing. Ook gaan partijen met elkaar in gesprek wat doorgaans de relatie ten goede komt.

Voor belastingplichtigen, maar ook hun ad­viseurs en advocaten, zou deze optie stan­daard in het arsenaal moeten zitten, zodat bij iedere zaak de best passende weg kan worden bewandeld naar een oplossing. In sommige gevallen kan dat dus ook fiscale mediation zijn in plaats van procederen.

Ook goed om te weten: staatssecretaris Van Rij van Financiën gaf in antwoord op de Kamervragen aan dat als een belang­hebbende gebruik wil maken van fiscale mediation, het uitgangpunt is dat de Belasting­dienst daaraan meewerkt.

Lees meer in het artikel van Roelof Vos en Diede Molenaars in Salaris Rendement 4-2023.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Roelof) Vos

Mr. D.C. (Diede) Molenaars